SWP
2022-05-19 BLIŻEJ POLSKI - WSPARCIE KANDYDATÓW NA REPATRIANTÓW Polska

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu pt. „Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów” realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Funduszy Europejskich, ma zaszczyt zaprosić kandydatów wraz z rodzinami mających korzenie polskie, posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej bądź posiadających przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej (podstawowy warunek uczestnictwa), na kurs przygotowawczo – informacyjny, którego celem jest wsparcie kandydatów na repatriantów i ich rodzin w procesie przygotowania do wyjazdu do Polski (w tym wzrost kompetencji językowych, wiedza o funkcjonowaniu polskiego rynku pracy, wsparcie w kontaktach z gminami) i osiedlenie się w niej na stałe, a także ułatwienie integracji i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Объединение «Вспульнота Польска» в рамках проекта „Близко к Польше-поддержка кандидатов в репатрианты» финансированного из средств Министерства Внутренних Дел и Репатриации Департамента Европейского финансирования имеет честь пригласить кандидатов имеющих польские корни и их семьями, имеющими решения о признании виз в целях репатриации либо решение о возможности получения репатриационной визы (главное условие участия в проекте) НА ИНФОРМАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС, целью которого будет поддержка кандидатов в репатрианты и их семей в процессе подготовки к переезду в Польшу (повышение языковых навыков, ознакомление с польским рынком трудоустройства, сотрудничество с гимнами) переезд на постоянное место жительства, а также облегчение процесса интеграции и адаптации в польском обществе.


1     Kurs obejmuje


I. Kurs obejmuje niezbędne informacje i praktyczne wskazówki dla oczekujących na repatriację, w ramach którego zorganizowane zostaną spotkania adaptacyjno-informacyjne prowadzone w języku rosyjskim i polskim, dotyczące kwestii:

 1. możliwości uzyskania zaproszenia do Polski, w tym 3 drogi możliwości repatriowania się (poprzez gminy, ośrodki adaptacyjne oraz na zaproszenie najbliższych członków rodziny)
 2. w jaki sposób przygotować się do wyjazdu do Polski – niezbędne dokumenty – tłumaczenia, nostryfikacja, wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (w tym wsparcie w kontaktach z oczekującą w Polsce gminą);
 3. wsparcie finansowe dla repatriantów – możliwości uzyskania wsparcia finansowego wynikającego z ustawy o repatriacji oraz należności z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty, inwalidy – właściwe instytucje i ich kompetencje,
 4. adaptacja kulturowa i społeczna w Polsce – warsztaty
 5. doradztwo zawodowe – szkolenie

1     Курс включает


I. Курс включает необходимую информацию с практичными навыками для лиц готовящихся к репатриации, в рамках которого будут организованы адаптационно-информационные встречи на русском и польском языках, касающиеся:

 1. Возможности организации приглашения из Польши, в том 3 вида путей репатриации (гмина, адаптационный центр, и ближайшие члены семьи);
 2. Подготовка к переезду на ПМЖ в Польшу - необходимые документы, переводы, нострификация, апостиль, изготовление актов ЗАГС( в том числе помощь в контактах с приглашающими гимнами);
 3. Финансовая помощь для репатриантов-возможность получения финансовой помощи согласно Закона «О Репатриации» а также вопросы связанные со статусом пенсионера, рентополучателя, лица с ограниченными возможностями- административные функции учреждений и их задачи.
 4. Культурная и социальная адаптация в Польше- мастер-класс.
 5. Посредничество в трудоустройстве - курс.

2     Platforma webinaryjna


II. Platforma webinaryjna – kursy języka polskiego dla kandydatów na repatriantów prowadzony przez lektorów z Polski dla 20 – osobowych grup (156 godzin języka polskiego oraz 24 godziny historii i kultury polskiej, dla dzieci w wymiarze 90 godzin)

2     Вебинары на он-лайн платформе


II. Вебинары на он-лайн платформе -языковые курсы для кандидатов в репатрианты - занятия с учителями -полонистами из Польши для групп из 20 участников (156 часов польского языка и 24 часа истории и культуры Польши, в том числе для детей в количестве 90 часов).


3     Niezbędnik kandydata na repatrianta


III. Niezbędnik kandydata na repatrianta – strona Wielki Powrót, na której umieszczone zostaną materiały i prezentacje wykorzystywane przez szkoleniowców podczas kursów tj. treści dotyczące repatriacji, adaptacji w środowisku międzykulturowym oraz doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy. Na stronie zamieszczona zostanie także baza polskich gmin wraz z danymi teleadresowymi. Materiały dostępne będą w języku polskim i rosyjskim.

Szkolenia prowadzone będzie przez eksperta w zakresie repatriacji.

3     Помощник для Репатрианта


III. Помощник для Репатрианта - интернет портал {Великое Возвращение} - где будут размещены материалы и презентации, использованные преподавателями, в том числе касающиеся процедуры репатриации, адаптации в межкультурном обществе а также при консультации в вопросах трудоустройства и посредничества в поиске работы. Материалы будут доступны на польском и русском языках.

Курсы проводят эксперты по вопросам репатриации.


!     Warunkiem uczestnictwa


Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie kandydatów:

 1. rodzin wraz z niepełnoletnimi dziećmi ze wskazaniem imion i nazwisk członków rodziny wraz z podaniem nr decyzji przyrzeczenia wizy repatriacyjnej obejmującej członków rodziny (decyzja MSWiA DOiR)
 2. osoby po ukończeniu 18 roku życia ze wskazaniem imienia i nazwiska wraz z podaniem nr decyzji przyrzeczenia wizy repatriacyjnej (decyzja MSWiA DOiR).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane w wersji elektronicznej poprzez platformę WSPOLNOTAPOLSKA według zamieszczone na stronie formularza przyjmowane będą w terminie od …………… do 31.05.2022r.

!     условием для участия


Основным условием для участия в проекте является набор кандидатов:

 1. Семей (взрослых вместе с несовершеннолетними детьми) с указанием имён и фамилий всех членов семьи с указанием номера решения о признании виз с целью репатриации для всех членов семьи (Решение Министерства Внутренних Дел и Администрации, Департамента Гражданства и Репатриации).
 2. Лица достигшие 18 -летнего возраста отдельно с указанием имени и фамилии и указанием номера решения о признании виз с целью репатриации (Решение Министерства Внутренних Дел и Администрации, Департамента Гражданства и Репатриации).

Заявки принимаются в электронной версии на портале Wspolnotapolska в прилагаемом формуляре до 31.05.2022 г.


Formularz zgłoszeniowy / Формуляр


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów