POLONIA XXI WIEKU

WYZWANIA STOJĄCE PRZED POLONIĄ I POLAKAMI
MIESZKAJĄCYMI POZA GRANICAMI


26 września 2020 roku Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" wraz z Forum Młodych Dyplomatów oraz Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zainaugurował cykl konferencji „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”. W ramach projektu odbędą się 3 konferencje "regionalne" obejmujące Europę Zachodnią, Amerykę Północną i Południową oraz Wschód.

Cykl zakończy debata o potrzebach i wyzwaniach stojących przed polonią w XXI wieku będąca jednocześnie podsumowaniem konferencji z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, środowisk polonijnych oraz młodzieży.

Klub Studenta Polonijnego działający przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”

Klub Studenta Polonijnego działający przy Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” zrzesza młodzież polskiego pochodzenia, dlatego ważne dla nas jest spojrzenie na sprawy polonijne i usłyszenie głosu młodego pokolenia z różnych części świata, jesteśmy liderami swoich społeczności i chcielibyśmy poznać innych liderów, aby porozmawiać co dla Was jest ważne, gdy mówimy o Polsce. Chcemy zachęcić środowiska młodzieżowe do refleksji nad przyszłością Polonii w poszczególnych regionach, a także zaprosić do wymiany pogląd nad wyzwaniami stojącymi przed społecznościami polskimi w różnych państwach. Niezwykle istotną kwestią jest dla nas zachowanie polskości, dlatego chcemy dowiedzieć się w jakim stopniu młodzież polonijna w poszczególnych regionach posługuje się językiem polskim, czy myśli o podjęciu studiów w Polsce i w jaki sposób młodzi mieszkający w innych krajach mogą im w tym pomóc.

Cel projektu

Celem projektu jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami, potrzebami środowisk polonijnych, kierunkami rozwoju polityki polonijnej, włączeniem młodzieży do procesu integrującego działalność polonijną poza granicami, rozwój kontaktów między organizacjami polonijnymi na świecie, budowanie głębszego dialogu między instytucjami krajowymi a polonijnymi.PIERWSZA KONFERENCJA - EUROPA ZACHODNIA
26 WRZEŚNIA 2020 GODZINA 17:00


Pierwsza konferencja z naszego cyklu – „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Europa Zachodnia.” odbyła się 26 września 2020 roku. Podczas konferencji poruszono następujące tematy: historia migracji Polaków do poszczególnych państw, rozwój oświaty polonijnej, rola młodzieży w środowiskach polonijnych, wyzwania stojące przed Polonią z państw Europy Zachodniej.W KONFERENCJI WZIĘLI UDZIAŁ:

Przedstawiciele organizacji polonijnych:

 • Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” – Dariusz Piotr Bonisławski
 • Prezes Macierzy Społecznych Szkół Polonijnych we Francji – Danuta Bukszyńska-Lemoyne
 • Przewodniczący Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech – Ks. Adam Prorok
 • Prezes Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii "Nasz Dom" Nuestra Casa" I Domu Polskiego – Andrzej Janeczko

Przedstawiciele młodzieży polonijnej:

 • Sekretarz Koła Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie – Krystian Klekot
 • Przedstawiciel młodzieży Polonii niemieckiej, skupionej wokół Centrum Chrześcijańskiego – Monika Weinstok
 • Przedstawiciel młodzieży polonii hiszpańskiej, skupionej wokół Stowarzyszenia Polaków w Hiszpanii - Natalia Oliveira Duma


DRUGA KONFERENCJA - AMERYKA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
17 PAŻDZIERNIKA 2020 GODZINA 17:00


Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zorganizował drugą debatę z cyklu „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami – Ameryka Północna i Południowa”, którą poświęcono Polakom mieszkającym w Ameryce Północnej i Ameryce Południowej. Rozmowa odbyła się 17 października br. o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM.W KONFERENCJI WZIĘLI UDZIAŁ UDZIAŁ:

Przedstawiciele Polonii z Brazylii:

 • André Hamerski – Wiceprzewodniczącego Centralnej Reprezentacji Wspólnoty Brazylijsko-Polskiej BRASPOL,
 • Przedstawiciele młodzieży polonijnej w Brazylii, skupione wokół Braspol’u - Diego Zorraski, Wilian Zorraski, Gabriela Golembieski, Gabrieli Maria Gabineski, Jean Paulo Marchesini, André Luis Podenski Hamerski
 • Lucas Antunes dos Santos - dyrektor artystyczny zespołu folklorystycznego “Mazury” w Mallet

Przedstawiciele Polonii z Argentyny:

 • Enrique Mackiewicz – Przewodniczący Związku Polaków w Argentynie
 • Noelia Quintero-Szymanowski – Przedstawicielka Unii Polaków w Berisso
 • Barbara Fedorowicz – Przedstawicielka Związku Harcerstwa Polskiego w Argentynie

Przedstawiciele Polonii ze Stanów Zjednoczonych:

 • Jakub J. Staniewski — Prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży
 • Bartek Szymański — Wiceprezes ds. Administracyjnych Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, sekretarz korespondencyjny Komitetu
 • Magdalena Tolwiński — Dyrektor Delegatury Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży w Chicago
 • Natalie Dzikowski — Przewodnicząca Polish-American Student Association (Polsko-Amerykańskiego Zrzeszenia Studentów) na Uniwersytecie Stony Brook

Przedstawicieli Polonii z Kanady:

 • Sophia Orfanakos – Przewodnicząca Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto.
 • Ericsson Sing – Wiceprzewodniczący Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie w Toronto
 • Henryk Luczynski – Skarbnik Klubu Polskich Studentów Na Uniwersytecie w Toronto
 • Aleksandra Dobrzelecka – Wiceprzewodnicząca Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie Calgary
 • Katrina Bilek – Wiceprzewodnicząca ds. Zewnętrznych Klubu Polskich Studentów na Uniwersytecie Calgary


TRZECIA KONFERENCJA - WSCHÓD
14 LISTOPADA 2020 GODZINA 17:00
14 listopada Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie zorganizuje trzecią debatę z cyklu „Polonia XXI wieku. Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami”. Tematem kolejnego spotkania będą środowiska polskie na Wschodzie widziane z perspektywy młodzieży. Partnerem spotkania jest Koło Naukowe “Prawo i Wschód”.

Klub Studenta Polonijnego jest organizacją młodzieżową, która nawiązuje współpracę z polonijnymi środowiskami młodzieżowymi na całym świecie. Wysłuchanie głosu młodych jest o tyle ważne, gdyż już za kilka lat to właśnie oni będą liderami działającymi na rzecz kultywowania polskości w swoich krajach. Na spotkaniu będą obecni młodzi Polacy z Kazachstanu, Armenii, Gruzji, Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji. Podczas debaty zostaną poruszone tematy postrzegania mniejszości polskich, edukacji polonijnej i wyzwań stojących przed społecznościami polskimi. Kolejnym wątkiem będzie sprawa Kart Polaka i repatriacji. Istotnym tematem rozmowy będzie motywacja Polaków ze Wschodu do rozpoczynania studiów w Polsce. Dyskusja będzie również dotyczyła świadczonej pomocy, a także tego, czy na Wschodzie rzeczywiście potrzebują paczek z żywnością. Zróżnicowanie środowisk, z których pochodzą prelegenci, wpłynie na dynamikę spotkania i ożywi dyskusję.

Link do konferencji


https://zoom.us/j/92613306257?pwd=d054U0FFYURwSTVCc21LMWoya0pFZz09


Debata z udziałem młodzieży ze Wschodu będzie ostatnim spotkaniem regionalnym w ramach cyklu. 25 listopada br. jest zaplanowane spotkanie z udziałem przedstawicieli kluczowych instytucji państwowych, organizacji pozarządowych, środowisk polonijnych oraz młodzieży - wówczas zostaną podsumowane poprzednie debaty i przedstawione potrzeby Polonii i Polaków mieszkających w różnych regionach świata.

Celem projektu jest dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami, kierunkami rozwoju polityki polonijnej, włączeniem młodzieży do procesu integrującego działalność polonijną poza granicami, rozwój kontaktów między organizacjami polonijnymi na świecie, budowanie głębszego dialogu między instytucjami krajowymi a polonijnymi.

Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencjach prosimy o kontakt poprzez
Mail: stypendia@wspolnotapolska.org.pl


CZWARTA KONFERENCJA - PODSUMOWUJĄCA
25 LISTOPADA 2020 GODZINA 19:0025 listopada Klub Studenta Polonijnego przy Stowarzyszeniu Wspólnota Polska wraz z Forum Młodych Dyplomatów we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Olsztynie i Kołem Naukowym “Prawo i Wschód” organizuje ostatnie spotkanie z cyklu „Polonia w XXI wieku”. Tematem konferencji będzie zaangażowanie instytucji krajowych w pomoc środowiskom polonijnym na całym świecie, a także sposoby wykorzystania potencjału młodzieży polskiej mieszkającej w różnych krajach. Spotkanie będzie miało formę konferencji na platformie ZOOM.

POLONIA XXI WIEKU

Już wcześniej odbyły się trzy debaty z młodymi liderami polonijnymi z Ameryki Północnej i Południowej, Europy Zachodniej i Wschodu. Konferencje dotyczyły potrzeb i wyzwań stojących przed środowiskami polskimi, a także liderstwa polonijnego. W związku ze skalą wydarzeń chcielibyśmy dokonać podsumowania zapraszając na ostatnią debatę przedstawicieli krajowych instytucji zajmujących się sprawami polonijnymi.

UCZESTNICY

Na spotkaniu będą obecni:

 • Jan Dziedziczak
  - Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą,
 • Jan Badowski
  - dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Sławomir Kowalski
  - Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
 • Dariusz Piotr Bonisławski
  - prezes Stowarzyszenia “Wspólnota Polska”,
 • Jolanta Tatara
  - prezes Kongresu Oświaty Polonijnej,
 • Jan Sabadasz
  - prezes Fundacji “Dziedzictwo Kresowe”.

Głos również zabiorą przedstawiciele młodzieży polonijnej

 • Jakub Staniewski
  - prezes Polskiego Stowarzyszenia Młodzieży, który będzie reprezentował Polonię w Ameryce Północnej oraz Południowej
 • Krystian Klekot
  - sekretarz Koła Polskich Studentów na Uniwersytecie w Sorbonie, który będzie mówił w imieniu Polonii na Zachodzie
 • Paweł Szutow
  - członek Klubu Studenta Polonijnego, który będzie reprezentował Polonię oraz Polaków na Wschodzie

CEL KONFERENCJI

Podczas spotkania uczestnicy omówią rolę młodych, wzajemne możliwości i oczekiwania w rozwijaniu środowisk polonijnych, a punktem wyjścia będzie prezentacja przez młodzież uczestniczącą w trzech pierwszych konferencjach wyzwań stojących przed młodymi Polakami mieszkającymi poza granicami.


25 listopada br. godz. 19.00 czasu polskiego

LINK DO KONFERENCJI NA PLATFORMIE ZOOM


Meeting ID: 912 1255 4970

Passcode: 304755
KONTAKT - KOORDYNATOR

Koordynatorami projektu są Alina Czerska i Stanisław Aprilashvili.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencjach prosimy o kontakt mailowy na adres: stypendia@wspolnotapolska.org.pl

POLONIA XXI WIEKU
Wyzwania stojące przed Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami
ORGANIZATORZY

Klub Studenta Polonijnego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”,
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Olsztynie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą


PATRONAT MEDIALNY
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów