Zasady przetwarzania danych osobowychSzanowni Państwo,

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować o sposobach oraz zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.


 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” z siedzibą w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000034914, NIP: 526-030-03-68, Regon: 000779213

 2. Administrator Danych Osobowych nie powołał Inspektora Danych Osobowych

 3. Z Administratorem Danych Osobowych można skontaktować się w następujący sposób
  a)  korespondencyjnie: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa
  b)  e-mail: swp@swp.org.pl

 4. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu przeprowadzenia procedury w zakresie realizacji zleconych zadań publicznych, dotyczących współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. naboru wniosków, opracowania ofert, zlecania i rozliczania zleconych zadań, przeprowadzenia kontroli wykonanych zadań oraz w celach archiwizacyjnych.

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w procesie zawarcia umowy o realizację zadań w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą.

 6. Przetwarzane będą następujące dane osobowe:
  - imię nazwisko
  - adres zamieszkania i adres korespondencyjny
  - numer telefonu kontaktowego
  - numer faksu
  - adres poczty elektronicznej

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie  przepisów prawa;

 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umożliwiający ochronę roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 9. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz w zakresie wynikającym z przepisów  - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania;

 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy prawa.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów