Bliżej Polski wsparcie kandydatów na repatriantów


!     Spotkanie 5 sierpnia 2022 ROKU
           o godz. 13.00 czasu polskiego
           17.00 czasu Kazachstańskiego
           się na platformie ZOOM

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić wszystkich kandydatów zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie na kolejne spotkanie w ramach w\w projektu.

Na tym spotkaniu

Na tym spotkaniu zapoznacie Państwo z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 1. Wypełnienia testu kompetencji językowych wysłanego na emaile osób zgłaszających do udziału w projekcie
 2. Rozpoczęcia zajęć językowych na platformie webinaryjnej.

Gdzie?

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96297869463?pwd=ZnVCc2YxZTR5WUlTeWdEd3VSQVNOZz09

Meeting ID: 962 9786 9463
Passcode: 785243

Jak dołączyć do spotkania Zoom z linku?

Do spotkań Zoom można dołączyć, korzystając z linku przysłanego przez gospodarza spotkania.

 1. Otwórz wiadomość z linkiem, wysłaną przez gospodarza spotkania Zoom.
 2. Kliknij link zaproszenia. Otworzy się strona internetowa z przyciskiem dołączania do spotkania. Kliknij Launch Meeting, by otworzyć Zoom na komputerze i dołączyć do spotkania. Jeśli nie masz zainstalowanej aplikacji Zoom, dołącz do spotkania w przeglądarce lub pobierz kliknij Download Now, by pobrać aplikację ze wbudowanym zaproszeniem.
 3. Po pobraniu uruchom instalator Zoom i poczekaj, aż zakończy się proces instalacji.
 4. Następnie wprowadź swoje imię i kliknij Join.
 5. Pojawi się okno z podglądem widoku twojej kamery. Dostosuj kadr, by dobrze było cię widać i dołącz do spotkania klikając Join with Video. Jeśli nie chcesz używać kamery, kliknij Join without Video.
 6. Zaakceptuj ustawienia audio klikając Join with Computer Audio i rozpocznij spotkanie.

!     Встреча 5 августа 2022 года
           в 13:00 часов польского времени
           17.00 Казахстанского времени
           на платформе ЗООМ

Общество «Вспульнота Польска» имеет честь пригласить всех кандидатов желающих принять участие в проекте на информационную встречу в рамках этого проекта.

На этой встрече

На этой встрече Вы узнаете много информации касаемо:


 1. Pешения языкового теста, который был выслан на электронные адреса обратившихся кандидатов
 2. Начала языковых занятий на онлайн-платформе

ҚАЙДА?

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96297869463?pwd=ZnVCc2YxZTR5WUlTeWdEd3VSQVNOZz09

Meeting ID: 962 9786 9463
Passcode: 785243

Как присоединится к вебинары на платформе ЗООМ при помощи ссылки?

Ко встрече на платформе ЗООМ можно присоединится при помощи организатора встречи .
 1. открой сообщение со ссылкой высланной организатором.
 2. Нажми на ссылку приглашения. Откроется интернет страница с предложением присоединится к встрече. Нажми launch meeting чтобы открыть ЗООМ на компьютере и присоединись к встрече. Если у тебя не установлено приложение ЗООМ присоединись к встрече через браузер либо установи приложение через ссылку Downoland Now чтобы скачать приложение со встроенным приглашением.
 3. после скачивания запусти загрузку ЗООМ и подожди окончания процесса загрузки.
 4. Теперь введи своё имя и нажми Join
 5. Появится окошко с отображением видеоэкрана. Установи кадр чтобы тебя было хорошо видно и присоединись к встрече посредством Join with video.
 6. Прими аудио настройки нажимая join with Computer Audio .

!     Test kompetencji z języka polskiego

Drodzy uczestnicy projektu „Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów”.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zaprasza wszystkich uczestników projektu „Bliżej Polski - wsparcie Kandydatów na repatriantów” realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Funduszy Europejskich do napisania testu kompetencji z języka polskiego.

Rozpoczynamy test
30.07.2022 o godzinie 12.00

Test wraz z kartą odpowiedzi będzie wysłany mailowo na podany przez Kandydata adres elektroniczny.


!     тест на знание польского языка

Уважаемые участники проекта "Ближе к Польше - поддержка кандидатов в репатрианты".

Объединение «Вспульнота Польска» приглашает всех участников проекта «Ближе к Польше – поддержка кандидатов в репатрианты», реализуемого Министерством внутренних дел и Администрацией Департамента европейских фондов, пройти тест на знание польского языка.

Начинаем тест
30.07.2022 в 12.00

Тест и лист ответов будут отправлены по электронной почте на адрес электронной почты, указанный кандидатом.


!     Spotkanie 3 czerwca 2022 ROKU
           o godz. 13.00 się na platformie ZOOM

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ma zaszczyt zaprosić wszystkich kandydatów zgłaszających się do uczestnictwa w projekcie na spotkanie organizacyjne w ramach w\w projektu.

Na tym spotkaniu zapoznacie Państwo z podstawowymi informacjami dotyczącymi:

 1. Kursów adaptacyjnych dla kandydatów na repatriantów;
 2. Platformay webinaryjnej- kursu języka polskiego;
 3. Niezbędnika kandydata na repatrianta

!     Встреча 3 июня 2022 года
           в 13 часов на платформе ЗООМ

Общество «Вспульнота Польска» имеет честь пригласить всех кандидатов желающих принять участие в проекте на информационную встречу в рамках этого проекта.

На этой встрече Вы узнаете много информации касаемо:


 1. Адаптационных курсов кандидатов в репатрианты,
 2. Вебинаров курса польского языка,
 3. Помощника кандидата в репатрианты.

WIĘCEJ INFORMACJI O SPOTKANIUStowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach projektu pt. „Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów” realizowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Departamentu Funduszy Europejskich, ma zaszczyt zaprosić kandydatów wraz z rodzinami mających korzenie polskie, posiadających decyzję o zakwalifikowaniu do wydania wizy repatriacyjnej bądź posiadających przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej (podstawowy warunek uczestnictwa), na kurs przygotowawczo – informacyjny, którego celem jest wsparcie kandydatów na repatriantów i ich rodzin w procesie przygotowania do wyjazdu do Polski (w tym wzrost kompetencji językowych, wiedza o funkcjonowaniu polskiego rynku pracy, wsparcie w kontaktach z gminami) i osiedlenie się w niej na stałe, a także ułatwienie integracji i adaptacji w społeczeństwie polskim.

Объединение «Вспульнота Польска» в рамках проекта „Близко к Польше-поддержка кандидатов в репатрианты» финансированного из средств Министерства Внутренних Дел и Репатриации Департамента Европейского финансирования имеет честь пригласить кандидатов имеющих польские корни и их семьями, имеющими решения о признании виз в целях репатриации либо решение о возможности получения репатриационной визы (главное условие участия в проекте) НА ИНФОРМАЦИОННО-ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КУРС, целью которого будет поддержка кандидатов в репатрианты и их семей в процессе подготовки к переезду в Польшу (повышение языковых навыков, ознакомление с польским рынком трудоустройства, сотрудничество с гимнами) переезд на постоянное место жительства, а также облегчение процесса интеграции и адаптации в польском обществе.1     Kurs obejmuje


I. Kurs obejmuje niezbędne informacje i praktyczne wskazówki dla oczekujących na repatriację, w ramach którego zorganizowane zostaną spotkania adaptacyjno-informacyjne prowadzone w języku rosyjskim i polskim, dotyczące kwestii:

 1. możliwości uzyskania zaproszenia do Polski, w tym 3 drogi możliwości repatriowania się (poprzez gminy, ośrodki adaptacyjne oraz na zaproszenie najbliższych członków rodziny)
 2. w jaki sposób przygotować się do wyjazdu do Polski – niezbędne dokumenty – tłumaczenia, nostryfikacja, wpisanie zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego (w tym wsparcie w kontaktach z oczekującą w Polsce gminą);
 3. wsparcie finansowe dla repatriantów – możliwości uzyskania wsparcia finansowego wynikającego z ustawy o repatriacji oraz należności z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty, inwalidy – właściwe instytucje i ich kompetencje,
 4. adaptacja kulturowa i społeczna w Polsce – warsztaty
 5. doradztwo zawodowe – szkolenie

1     Курс включает


I. Курс включает необходимую информацию с практичными навыками для лиц готовящихся к репатриации, в рамках которого будут организованы адаптационно-информационные встречи на русском и польском языках, касающиеся:

 1. Возможности организации приглашения из Польши, в том 3 вида путей репатриации (гмина, адаптационный центр, и ближайшие члены семьи);
 2. Подготовка к переезду на ПМЖ в Польшу - необходимые документы, переводы, нострификация, апостиль, изготовление актов ЗАГС( в том числе помощь в контактах с приглашающими гимнами);
 3. Финансовая помощь для репатриантов-возможность получения финансовой помощи согласно Закона «О Репатриации» а также вопросы связанные со статусом пенсионера, рентополучателя, лица с ограниченными возможностями- административные функции учреждений и их задачи.
 4. Культурная и социальная адаптация в Польше- мастер-класс.
 5. Посредничество в трудоустройстве - курс.

2     Platforma webinaryjna


II. Platforma webinaryjna – kursy języka polskiego dla kandydatów na repatriantów prowadzony przez lektorów z Polski dla 20 – osobowych grup (156 godzin języka polskiego oraz 24 godziny historii i kultury polskiej, dla dzieci w wymiarze 90 godzin)

2     Вебинары на он-лайн платформе


II. Вебинары на он-лайн платформе -языковые курсы для кандидатов в репатрианты - занятия с учителями -полонистами из Польши для групп из 20 участников (156 часов польского языка и 24 часа истории и культуры Польши, в том числе для детей в количестве 90 часов).


3     Niezbędnik kandydata na repatrianta


III. Niezbędnik kandydata na repatrianta – strona Wielki Powrót, na której umieszczone zostaną materiały i prezentacje wykorzystywane przez szkoleniowców podczas kursów tj. treści dotyczące repatriacji, adaptacji w środowisku międzykulturowym oraz doradztwa zawodowego i poszukiwania pracy. Na stronie zamieszczona zostanie także baza polskich gmin wraz z danymi teleadresowymi. Materiały dostępne będą w języku polskim i rosyjskim.

Szkolenia prowadzone będzie przez eksperta w zakresie repatriacji.

3     Помощник для Репатрианта


III. Помощник для Репатрианта - интернет портал {Великое Возвращение} - где будут размещены материалы и презентации, использованные преподавателями, в том числе касающиеся процедуры репатриации, адаптации в межкультурном обществе а также при консультации в вопросах трудоустройства и посредничества в поиске работы. Материалы будут доступны на польском и русском языках.

Курсы проводят эксперты по вопросам репатриации.


!     Warunkiem uczestnictwa


Podstawowym warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie kandydatów:

 1. rodzin wraz z niepełnoletnimi dziećmi ze wskazaniem imion i nazwisk członków rodziny wraz z podaniem nr decyzji przyrzeczenia wizy repatriacyjnej obejmującej członków rodziny (decyzja MSWiA DOiR)
 2. osoby po ukończeniu 18 roku życia ze wskazaniem imienia i nazwiska wraz z podaniem nr decyzji przyrzeczenia wizy repatriacyjnej (decyzja MSWiA DOiR).

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane w wersji elektronicznej poprzez platformę WSPOLNOTAPOLSKA według zamieszczone na stronie formularza przyjmowane będą w terminie od …………… do 31.05.2022r.

!     условием для участия


Основным условием для участия в проекте является набор кандидатов:

 1. Семей (взрослых вместе с несовершеннолетними детьми) с указанием имён и фамилий всех членов семьи с указанием номера решения о признании виз с целью репатриации для всех членов семьи (Решение Министерства Внутренних Дел и Администрации, Департамента Гражданства и Репатриации).
 2. Лица достигшие 18 -летнего возраста отдельно с указанием имени и фамилии и указанием номера решения о признании виз с целью репатриации (Решение Министерства Внутренних Дел и Администрации, Департамента Гражданства и Репатриации).

Заявки принимаются в электронной версии на портале Wspolnotapolska в прилагаемом формуляре до 31.05.2022 г.


*     Formularz zgłoszeniowy / Формуляр


Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić dla każdego uczestnika projektu
Формуляр необходимо заполнить на каждого участника проекта:

 1. Imię zgodnie z transkrypcją w paszporcie zagranicznym
  Имя в транскрипции латинской ( как в загранпаспорте)
 2. Nazwisko zgodnie z transkrypcją w paszporcie zagranicznym
  Фамилия в транскрипции латинской(как в загранпаспорте)
 3. Wiek / Возраст -указать полное количество лет
 4. Miasto (gmina, wieś) / город (район,село)
 5. Nr Decyzji Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji – znajduje się w lewym górnym rogu i rozpoczyna się kodem NR DOiR -II-
  Номер решения Департамента Гражданства и Репатриации - начинается с буквенно-циферного кода NR DOiR -II-
  (находится в верхнем левом углу Решения)
 6. Email / Электронный адрес - обязательно для каждого участника проекта
 7. Telefon kontaktowy. W przypadku osób niepełnoletnich numeru telefonu nie podajemy
  Контактный телефон - в случае участия несовершеннолетних участников проекта телефон не указываем.


REPATRIANCI W STOWARZYSZENIU "WSPÓLNOTA POLSKA"

Z procedury repatriacyjnej mogą skorzystać osoby polskiego pochodzenia, które zostały wysiedlone z Polski w latach 30. i 40. XX wieku na tereny byłego ZSRR, ich potomkowie oraz członkowie najbliższej rodziny. Zasady tej procedury zostały określone w ustawie z 9 listopada 2000 r. o repatriacji, istotnie znowelizowanej w roku 2017.

Osoby przybywające do Polski jako repatrianci nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji. W okresie 2015-2020 do Polski przyjechało w tym trybie blisko 3000 repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin.

Aktualnie funkcjonują dwa ośrodki adaptacyjne dla repatriantów, prowadzone na podstawie umów podpisanych przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (ośrodek w Domu Polonii w Pułtusku) oraz Stowarzyszeniem Rodziców i Nauczycieli Powiatu Średzkiego „EDU-XXI” (ośrodek RODAK w Środzie Wielkopolskiej). W ośrodkach repatrianci mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, kursy zawodowe oraz językowe, a także zajęcia adaptacyjne.

Pobyt repatriantów w ośrodku adaptacyjnym, pomoc finansowa udzielana repatriantom po przyjeździe, aktywizacja zawodowa repatrianta, a także wsparcie samorządów przyjmujących repatriantów są finansowane z rezerwy celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów”.OŚRODEK ADAPTACYJNY DLA REPATRIANTÓW W PUŁTUSKU
DOM POLONII STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

Jednym ze strategicznych celów polityki Rządu RP wobec Polonii i Polaków za granicą jest „Wspieranie powrotów Polaków do kraju; tworzenie zachęt do osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Niezależnie od rozwoju szkolnictwa, nacisk należy położyć na rozwój kontaktów z migrantami i ich motywowanie do powrotów, a także na usprawnienie polityki informacyjnej, m.in. w sprawach podatkowych i emerytalnych. Konieczne jest ponadto popularyzowanie możliwości osiedlania się w Polsce osób pochodzenia polskiego.”

Ośrodek Adaptacyjny dla Repatriantów w Domu Polonii w Pułtusku powstał w grudniu 2016 r., kiedy to na zaproszenie Prezesa Rady Ministrów RP Pani Beaty Szydło, przy wsparciu Ministra Henryka Kowalczyka i Pani Aleksandry Ślusarek – Prezes Związku Repatriantów RP, przybyła do Pułtuska pierwsza grupa rodzin Repatriantów z Kazachstanu licząca 156 osób. Obecnie dzieło repatriacji kontynuowane jest przez rząd Premiera Mateusza Morawieckiego.

Częstym gościem Ośrodka - co przyjmowane jest z dużym entuzjazmem wśród naszych podopiecznych - jest Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda. Te spotkania mają zawsze niezwykle ciepły, prywatny charakter. Na jednym z nich Małżonka Prezydenta doceniając pielęgnowanie naszych tradycji przez osoby tak bardzo doświadczone przes los i historię powiedziałą: "Bardzo dziękuję Państwu za polskość, którą mają Państwo w sercach i którą mieli również Wasi rodzice i dziadkowie. Dla mojego męża i dla mnie bezpośrednie spotkania z Polakami zawsze były najważniejsze i stanowiły oś prezydentury. To, co zawsze robiło na nas największe wrażenie, to odczuwalna podczas wszystkich spotkań niezwykła siła polskiego ducha. I za tę siłę, którą Państwo również mają, chciałabym bardzo serdecznie podziękować, bo głęboko wierzę, że to właśnie ona nas scala jako naród i jednoczy zarówno w tych dobrych, jak i w trudnych momentach. To dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność, że w imieniu własnym i męża mogę Państwa powitać w Polsce, w kraju Państwa przodków, a od teraz także w Państwa Ojczyźnie". Podczas tej wizyty Agata Kornhauser-Duda podziękowała przedstawicielom Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i wszystkim osobom związanym z instytucją za dbałość o to, by adaptacja Repatriantów przebiegała pomyślnie i bez przeszkód.Zadaniem ośrodka jest sprawowanie opieki nad Repatriantami, pomoc w pozyskaniu wszystkich wymaganych polskich dokumentów, pomoc w nauce ojczystego języka i historii Polski, organizacja kursów zawodowych i innych zajęć pomocnych w adaptacji. Ośrodek zajmuje się również promowaniem repatriacji w mediach, prasie, radiu i telewizji. Aktualnie przebywa i uczy się języka polskiego w Ośrodku w Pułtusku liczna grupa naszych rodaków z Kazachstanu, Rosji, Armenii, Uzbekistanu, Kirgistanu. Po ustawowo przyjętym 90-dniowym pobycie w ośrodku, podczas którego Repatrianci uczą się języka polskiego, historii Polski, poznają polskie tradycje, przechodzą kursy zawodowe i poszukują stałego miejsca zamieszkania, opuszczają ośrodek. Nie wszyscy jednak od razu odnajdują się w nowej rzeczywistości. Nadal potrzebują wsparcia, fachowej pomocy i konsultacji. Dlatego tak ważne jest zapewnienie im dalszego wsparcia.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zajmując się zagadnieniem repatracji , kontynuuje misję założyciela śp. prof. Andrzeja Stelmachowskiego, marszałka Senatu RP, który podczas pierwszego przemówienia w Izbie Wyższej polskiego Parlamentu powiedział: „Bardzo bym pragnął, byśmy mogli przyczynić się do budowy Polski w pełni niepodległej, a jednocześnie przyjaznej wszystkim sąsiadom, zasobnej, ale i realizującej zasady sprawiedliwości społecznej, […] byśmy, budując nowy, lepszy system państwowy, umieli łączyć troskę o wielkie sprawy publiczne z troską o każdego z naszych współbraci i obywateli”.
ODZWIEDZIŁO NAS DOTYCZAS 12408 OSÓB

Projekt "Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Realizacja umowy nr PL/2021/AMIF/13.2 dot. projektu „Bliżej Polski – wsparcie kandydatów na repatriantów”

Okres realizacji 01.11.2021-31.10.2022
REALIZACJA
PATRONAT MEDIALNY PROJEKTU