STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

Aktualne zapytania ofertowe


06.02.2023 ZAPYTANIE OFERTOWE - KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych polegających na kompleksowym remoncie hollu wejściowego Domu Kultury Polskiej w Wilnie wraz z wyposażeniem meblowym.
Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namų pagrindinio holo kompleksinį remontą kartu su baldų įrengimu.


ZAPYTANIE OFERTOWE + dokumentacja projektowa
- KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ + projektinė dokumentacija


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-wykończeniowe w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia meblowego opisanych dokumentacją projektową.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį pasiūlymą statybos ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose.

Į darbų apimtį įeina visų būtinų statybos darbų atlikimas ir baldų įrangos pristatymas, kaip aprašyta projektinėje dokumentacijoje.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

 • Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
  ul. Krakowskie Przedmieście 64
  00-322 Warszawa
 • Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”
  Ul. Naugarduko 76
  Wilno, Litwa

1. Užsakovo pavadinimas ir adresas:

 • Asociacija „Wspólnota Polska”
  ul. Krakowskie Przedmieście g. 64
  00-322 Varšuva
 • Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai"
  Naugarduko g. 76
  Vilnius, Lietuva

2. Założenia ogólne remontu

Obiekt został wybudowany i oddany do użytku w 2001 roku. Budynek nie ma widocznych odkształceń ani pęknięć. Szkielet budynku jest murowany i żelbetowy. Ściany murowane, ocieplone, mur trójwarstwowy. Zakres remontu obejmuje holl wejściowy.
Budynek jest wyposażony w instalacje sanitarne, elektryczne i teletechniczne w zakresie opisanym projektem.

2. Bendra remonto koncepcija

Pastatas pastatytas ir pradėtas eksploatuoti 2001 m. Pastate nėra matomų deformacijų ar įtrūkimų. Pastato karkasas yra mūrinis ir gelžbetoninis. Mūrinės sienos, apšiltintos, trijų sluoksnių mūras. Remonto darbus apima pagrindinis holas.
Pastate yra įrengti projekte numatytos apimties sanitariniai, elektros ir teletechnikos įrenginiai.

3. Dokumentacja projektowa

Wykonanie prac budowlanych i wykończeniowych realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez biuro projektów UAB "Ergolain projektai" W celu otrzymania dokumentacji projektowej na potrzeby złożenia oferty, należy pobrać ją ze strony internetowej Zamawiającego.

3. Projektinė dokumentacija

Statybos ir apdailos darbai bus vykdomi remiantis projektine dokumentacija, kurią parengė  UAB "Ergolain projektai". Projekto dokumentus, reikalingus pasiūlymui pateikti, galima atsisiųsti iš Užsakovo internetinio puslapio.

4. Finansowanie

Zamawiający ogłasza nabór ofert na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych wraz z wyposażeniem polegających na remoncie hollu wejściowego Domu Kultury Polskiej w Wilnie w ramach konkursu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:
 „WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ”.

4. Finansavimas

Užsakovas skelbia kvietimą pateikti  Vilniaus lenkų kultūros namų pagrindinio holo statybos ir montavimo darbų kartu su įrengimu  pasiūlymus pagal Lenkijos Respublikos Užsienio ministerijos konkursą:
„BENDRADARBIAVIMAS SU LENKŲ DIASPORA IR LENKAIS UŽSIENYJE“.

Celem realizacji zadania publicznego jest wspieranie polskiej społeczności na Litwie z uwagi na uwarunkowania historyczne, jej liczebność i potrzeby. Zadanie wynika ze strategicznego znaczenia, jakie obecnie społeczność ta posiada w polityce Rządu polskiego w tym obszarze.

Viešosios užduoties tikslas - remti lenkų bendruomenę Lietuvoje atsižvelgiant į istorines aplinkybes, jos dydį ir poreikius. Užduotis kyla dėl strateginės šios bendruomenės svarbos Lenkijos vyriausybės politikoje šioje srityje.

Zamawiający zakłada, że termin rozpoczęcia prac remontowych przypadnie
na dzień 01 marca 2023 roku.

Užsakovas, planuoja, kad remonto darbų
pradžia bus 2023 m. kovo 01 d.

Końcowa data zakończenia prac opisanych projektem i objętym zapytaniem ofertowym  przypada na dzień 21.04.2023 roku i jest terminem nieprzekraczalnym.

Oferenci muszą uwzględniać fakt, iż przekroczenie terminu zakończenia prac spowoduje brak możliwości rozliczenia prowadzonych po terminie oraz zwrot niewykorzystanych środków do budżetu Państwa.

Projekte aprašytų ir konkurso paraiškoje numatytų darbų atlikimo galutinė data yra 2023 m. balandžio 21 d., ir tai yra galutinis terminas.

Teikiantys pasiūlymus privalo atsižvelgti į tai, kad terminų nesilaikymas reikš, kad nebus  galimybę apskaityti po termino vykdomus darbus ir kad nepanaudotos lėšos bus grąžintos į valstybės biudžetą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranymi Oferentami.

Užsakovas pasilieka teisę vesti derybas su pasirinktais Pasiūlymų tiekėjais.

5. Warunki udzielenia zamówienia

 5. Sutarties sudarymo sąlygos

- Wykonawca w ramach swojego budżetu uwzględni koszty osobowe, koszty materiałów i inne koszty konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia;
- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty;
- Wykonawca musi posiadać zdolności osobowe i techniczne do realizacji postanowień umowy w tym między innymi do rozliczania kosztów realizowanych robót oraz dokonanych płatności, gwarancji, ubezpieczeń;
- Wykonawca musi uczestniczyć w naradach technicznych i spotkaniach organizowanych przez personel Zamawiającego;
-Zaleca się Wykonawcy zapoznanie się z istniejącym obiektem na którym będzie realizowane zadanie, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Rangovas į savo biudžetą įtraukia personalo, medžiagų kainą ir kitas išlaidas,
būtinas siekiant tinkamai įgyvendinti sutartį;
- Rangovas prisiima visas išlaidas, susijusias su pasiūlymo parengimu ir pateikimu;
- Rangovas privalo turėti kvalifikacijas, asmenines ir technines galimybes vykdyti sutarties nuostatas, įskaitant atsiskaitymus už atliktus darbus ir atliktus mokėjimus, garantijas, draudimą;
- Rangovas privalo dalyvauti techniniuose pasitarimuose ir susitikimuose, kuriuos organizuoja Užsakovo personalas;
-Rangovui rekomenduojama, iš anksto suderinus terminą su Užsakovu, susipažinti su esamu objektu, kuriame bus vykdoma sutartis.

6. Miejsce i termin złożenia ofert

Oferty można składać w formie elektronicznej na adres mailowy info@polskidom.lt lub w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego do dnia 17.02.2023 roku.

6.  Pasiūlymų pateikimo vieta ir terminas

Pasiūlymai gali būti teikiami elektronine forma į elektroninio pašto adresą info@polskidom.lt arba popierine forma į Užsakovo buveinę iki 2023 m. vasario 17 d.

7. Osoba do kontaktów

Dyrektor Domu Kultury Polskiej w Wilnie – Artur Ludkowski
Nr tel. +370 652 64 633
E-mail info@polskidom.lt

7. Kontaktinis asmuo

Vilniaus lenkų kultūros namų direktorius
Artur Liudkovski
Tel. Nr. +370 652 64 633
El. p. info@polskidom.lt

8. Uwagi końcowe

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru Wykonawcy bez podania przyczyny;
- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania;
- Zamawiający dopuszcza niewielkie negocjacje treści umowy.

8. Baigiamosios pastabos

- Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti Rangovo pasirinkimo nenurodydama priežasties;
- Užsakovas pasilieka teisę anuliuoti pasiūlymų teikimo procedūrą;
- Užsakovas numato derybas dėl nežymių sutarties turinio pakeitimų.

Załączniki do zapytania ofertowego:

- dokumentacja projektowa


dokumentacja projektowa - ZIP


Priedai prie pasiūlymo:

- projektinė dokumentacija


projektinė dokumentacija - ZIP


 

16.01.2023 Zapytania ofertowe - remont pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie i zakup mebli

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

1. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na kompleksowym remoncie pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na roboty budowlano-montażowe w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich niezbędnych robót budowlanych opisanych dokumentacją projektową.

1. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Atlikti statybos ir montavimo darbus, t. y. atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose esančių viešbučio kambarių kompleksinį remontą.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį pasiūlymą statybos ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose.
Į darbų apimtį įeina visų statybos darbų, kurie yra aprašyti projektinėje dokumentacijoje, atlikimas.

1. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETAS


Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

2. ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę i montaż wyposażenia meblowego pokoi gościnnych Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z Fundacją Pomocy i Dobroczynności „Dom Kultury Polskiej w Wilnie”, zaprasza do złożenia kompleksowej oferty na dostawę i montaż wyposażenia meblowego w istniejącym Domu Kultury Polskiej w Wilnie.
Zakres robót obejmuje dostawę i montaż wszystkich niezbędnych mebli stałych i ruchomych opisanych dokumentacją projektową.

2. KVIETIMAS PATEIKTI PASIŪLYMĄ

Dėl baldų įrangos tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus Lenkų kultūros namų viešbučio kambariuose.

Asociacija „Wspólnota Polska” kartu su Labdaros ir paramos fondu „Vilniaus lenkų kultūros namai", kviečia pateikti kompleksinį baldų tiekimo ir montavimo darbams atlikti Vilniaus lenkų kultūros namuose pasiūlymą.
Į darbų apimtį įeina visų reikalingų stacionarių ir kilnojamų baldų, aprašytų projekto dokumentuose, pristatymas ir montavimas.

2. DO POBRANIA / KOLEKCIJAI

ZAPYTANIE OFERTOWE - KOMPLET / PASIŪLYMO PRAŠYMAS – BAIGTA

PAKIET DOKUMENTACJI OFERTOWEJ / PASIŪLYMO DOKUMENTŲ PAKETASProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów