SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-02-26 NAGRODA "ŚWIADEK HISTORII" DLA OSÓB I ORGANIZACJI SPOZA POLSKI Polska

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza szóstą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. zarządzeniem Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznej, dbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia.

Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

WNIOSKI O PRZYZNANIE NAGRODY

Opis (w objętości do 3 stron) powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym (przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, dbanie o cmentarze czy pomniki, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp.). Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN, zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, czyli tymi, które miały miejsce pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące tego okresu.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do 31 maja 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego – 31 maja to ostatni dzień nadania przesyłki) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
(Nagroda „Świadek Historii”)
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa


PLIKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ IPN
wnioski - oświadczenia - informacjeThe Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the sixth edition of the international "Witness of History" award

This is an honorary distinction established in March 2009 by the IPN's President and conferred by the Institute. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research.

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland and especially involved in cultivating Polish historical memory, committed to preserving, promoting and enhancing the knowledge of recent history of Poland, and to uncovering forgotten facts and persons who have rendered great services to the Polish Nation. Posthumous decoration may also be requested.

Award proposal

The description (up to three pages long) should specify the actions aimed at cultivating historical remembrance of Poland and Poles outside the country and supporting the IPN in its activity in the field of education, research and publishing (e.g. collecting relics related to Polsih history, searching for, collecting and archiving documents, taking care of cemeteries or memorials, projects promoting contemporary history of Poland, etc.). Pursuant to the Act on the Institute of National Remembrance of 18/12/1998, the activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, i.e. events from 8 November 1917 to 31 July 1990. Therefore, the award is given for actions related to that period.

Award proposal should include: information about the candidate, a description of the merits that may constitute ground for granting the distinction, and copies of any documents certifying the candidate's achievements that are available to the applicant. The proposal should include a statement of consent by the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made exclusively in writing and sent no later than 31 May 2020 (as per postmark) to the following address:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
(Nagroda „Świadek Historii”)
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa
POLAND


DOWNLOADS


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"