2019-12-22 List gratulacyjny Prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej do Prezesa Wspólnoty Polskiej Australia

Pan Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Szanowny Panie Prezesie

W imieniu organizacji członkowskich Rady Naczelnej Polonii Australijskiej, Prezydium oraz moim własnym składam Panu serdeczne gratulacje w związku z ponownym wyborem na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Składam również na Pana ręce gratulacje nowo wybranym Członkom Zarządu, Rady Krajowej i innych organów Stowarzyszenia.

Życzymy wszystkim działaczom i pracownikom Stowarzyszenia pomyślności w realizacji programu, nowych cennych inicjatyw oraz sukcesów w pracy dla dobra Polski, Polonii i Polaków za granicą.

Żywimy nadzieję na dalszą owocną współpracę przy realizacji projektów Polonii australijskiej wspólnie ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska", która obejmuje wiele dziedzin wspierających naszą działalność na rzecz Macierzy, umacniania tożsamości narodowej oraz promocji Polski w Australii.

Pełny tekst poniżej

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Kwiatkowska
Prezes Rady Naczelnej Polonii AustralijskiejSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook