2019-12-06 List Prezydent Kongresu Oświaty Polonijnej do Prezesa Stowarzyszenia ‘’ Wspólnota Polska” Polska

Szanowny Pan
Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia ‘’ Wspólnota Polska”

Przed dziesięcioma laty środowisko pedagogów i działaczy, skupionych wokół oświaty polonijnej podjęło po raz pierwszy szeroką dyskusję na niezwykle ważny temat dotyczący potrzeb informacyjnych odnośnie edukacji, kultury i sztuki uprawianej i reprezentowanej na obczyżnie, czego ukoronowaniem był I Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej w 2012 roku w Pułtusku. Pierwszy Zjazd zwany również założycielskim, odbył się wyłącznie dzięki pomocy Stwowarzyszenia „Wspólnota Polska” z którym rozpoczęliśmy od tego czasu bliską współpracę.

Wspólna działalność ostatnich lat  ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” zaowocowała zmianą świadomości Polaków za granicą i w Polsce, w kwestii nauki języka polskiego i zwrócenie ich uwagi na korzyści płynące z dwujęzyczności naszych uczniów. Jaka jest powszechna wiedza i wizerunek polskiej historii i kultury za granicą, jak ewoluuje informacja o polskiej edukacji i nauce, co należy robić, ażeby lepiej promować szeroko pojmowane dziedzictwo narodowe w ramach wielokulturowości i międzykulturowości?  Te wszystkie zagadnienia są refleksją nad celowością dotychczas uprawianych, jak i nowo wyłaniających się obszarów wspólnych badań, metod komunikacji, promocji edukacji i nauki poza granicami kraju.

Efektem naszej współpracy jest coraz poważniejsze zainteresowanie  powyższą problematyką kręgów naukowych, administracyjno-rządowych i wreszcie samej Polonii, co jest gwarantem właściwej i pełnej promocji polskiego dziedzictwa, nauki, kultury i sztuki na obczyżnie.


Najważniejszym zadaniem współpracy Kongresu ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska , to uświadamianie Polakom mieszkającym w kraju, a także władzom naszego państwa, jak wielkie skarby naszej historii i kultury znajdują się pod opieką polonijnych szkół i organizacji Polaków za granicą.  A to istotna sprawa, bo pokazuje, jak ważną rolę odgrywają organizacje Polaków rozproszonych po całym świecie w zachowaniu naszego dziedzictwa, a nie tylko folkloru, jak często w sposób uproszczony myślimy.

 Występując w imieniu Kongresu Oświaty Polonijnej, mam ogromny zaszczyt podziękować Panu Prezesowi za otaczanie opieką  środowisk polonijnych, szczególnie oświatę polonijną, co niewątpliwie  przyczynia się do wzmocnienia polskiej diaspory.  

 Nie ulega wątpliwości, że dalsza współpraca  ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”  jest niezmiernie ważna by w nadchodzących latach, dobro polskiego ucznia było busolą, która nas poprowadzi nieomylnie do celu, aby łatwiej było zachować i rozwijać dziedzictwo narodowe poza granicami. Pragniemy zapewnić, że Kongres Oświaty Polonijnej, reprezentujący różnorodne środowiska polskiej diaspory, jest gotowy do kolejnych wyzwań.

Z wyrazami szacunku,
dr Jolanta Tatara
Prezydent 
Kongresu Oświaty Polonijnej

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook