WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2021


Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie na 2021 rok!

  1. Procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów: uzupełnienia załączników oraz wypełnienia formularza w generatorze.
  2. Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.
  3. W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
  4. Następnie proszę pobrać i uzupełnić 2 załączniki: opis organizacji oraz budżet.
  5. Załączniki należy dołączyć na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel), przed załączeniem proszę sprawdzić, czy zmiany w plikach się zapisały.
  6. Kiedy załączniki są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
  7. Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.
  8. Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji.

Uwaga!
Nie ma możliwości zapisania formularza i powrotu do częściowo wprowadzonych danych. Należy go uzupełnić od początku do końca i wysłać.


WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 27 WRZEŚNIA 2020 ROKU


W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
wnioski@wspolnotapolska.org.pl


OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE

KULTURA - WSPARCIE ORGANIZACJI

wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI


KULTURA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - ORGANIZACJA WYDARZEŃ


EDUKACJA - WSPARCIE ORGANIZACJI

wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI


EDUKACJA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - ORGANIZACJA WYDARZEŃ


AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - WSPARCIE ORGANIZACJI

Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI


AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - ORGANIZACJA WYDARZEŃ


OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO


MEDIA - WSPARCIE ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI


MEDIA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne - wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - ORGANIZACJA WYDARZEŃ


PUBLIKACJE

książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - PUBLIKACJA


POMOC CHARYTATYWNA

zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - POMOC CHARYTATYWNA


INWESTYCJE

budowa i remont

ZAŁĄCZNIKI:    INFORMACJA O ORGANIZACJI    BUDŻET - INWESTYCJE
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Jeżeli wypełnili już Państwo niezbędne załączniki zgodnie z obszarem wnioskowania
prosimy przejść na stronę generatora.


GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów