AKTUALNE
PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA

ROK 2020


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęło nabór wniosków na rok 2020.

Nasze działania realizować będziemy w ramach siedmiu obszarów tematycznych:

  • Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe
  • Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce
  • Młodzież – harcerstwo, zloty i konferencje młodzieżowe
  • Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych
  • Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji
  • Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne
  • Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich

Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania wniosków, czekamy na nowe inicjatywy.Wnioski programowe 2020 do pobrania
Wnioski inwestycyjne 2020 do pobrania
Wnioski na szkolenia - wsparcie metodyczne nauczycieli - 2020 do pobrania

ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ
O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"
ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2020


1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania w 2020 r. powinna przesłać w wersji elektronicznej (format .xlsx): 

  • kompletnie wypełniony wniosek
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku  wyłącznie pocztą elektroniczną

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w 2020 roku i będą mogły być rozliczone do końca tego roku.

4.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć statut.

5. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

6. Nierozliczenie w terminie dotacji z 2019 roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.

Wnioski na formularzach obowiązujących w roku 2019 nie będą przyjmowane.
facebook