GENERATOR WNIOSKÓW NA ROK 2023


Zalecamy korzystanie z komputera w trakcie wypełniania wniosku. Urządzenia mobilne mogą nie działać poprawnie


 • Przed przystąpieniem do wypełniania formularza poniżej należy przygotować niezbędne załączniki
  - wypełnioną "Kartę Projektu” oraz
  - list intencyjny.
 • Do wysłania załączników - karty projektu i listu intencyjnego - służy specjalne pole znajdujące się na końcu formularza elektronicznego.
 • Bez dodania załączników - karty projektu i listu intencyjnego - przesłanie wniosku nie będzie możliwe.

 • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji. Do wysłania załacznika w postaci elektronicznej kopii statutu organizacji służy specjalne pole znajdujące się na końcu formularza elektronicznego. Prosimy wykorzystywać je tylko do tego celu.


KARTY PROJEKTÓW I LISTY INTENCYJNE
JEŻELI NIE ZOSTAŁY DOTYCHCZAS POBRANE I WYPEŁNIONE


Ważne

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone.
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski niezgodne z regulaminami konkursów dot. wsparcia Polonii i Polaków za granicą nie zostaną ujęte w składanych przez SWP ofertach.
 • Wprzypadku konieczności dostosowania treści złożonych w generatorze wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowany

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE - STRONA GŁÓWNA


ZAKOŃCZYLIŚMY PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW