GENERATOR WNIOSKÓW NA ROK 2022


Zalecamy korzystanie z komputera w trakcie wypełniania wniosku. Urządzenia mobilne mogą nie działać poprawnie


  • Przed przystąpieniem do wypełniania formularza poniżej należy przygotować niezbędny załącznik - wypełnioną "Kartę Projektu”.
  • Do wysłania załącznika - karty projektu - służy specjalne pole znajdujące się na końcu formularza elektronicznego.
  • Bez dodania załącznika - karty projektu - przesłanie wniosku nie będzie możliwe.

  • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji. Do wysłania załacznika w postaci elektronicznej kopii statutu organizacji służy specjalne pole znajdujące się na końcu formularza elektronicznego. Prosimy wykorzystywać je tylko do tego celu.


KARTY PROJEKTÓW (JEŻELI NIE ZOSTAŁY DOTYCHCZAS POBRANE I WYPEŁNIONE)


Ważne

  • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone.
  • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane
  • Wnioski niezgodne z regulaminami konkursów dot. Wsparcia polonii i polaków za granicą nie zostaną ujęte w składanych przez swp ofertach.
  • W przypadku koniecznści dostosowania treści składanych wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, swp zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji

PROSIMY O WYPEŁNIENIE PONIŻSZEGO FORMULARZA
I DOŁACZENIE NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW