SWP
2023-09-30 Adaptacja i modernizacja multimedialnych centrów popularyzatorskich im. IJ Paderewskiego w Domach Polonii w Warszawie i Pułtusku Polska

Zadanie „Adaptacja i modernizacja multimedialnych centrów popularyzatorskich im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domach Polonii w Warszawie i Pułtusku” dotyczy realizacji prac remontowo-modernizacyjnych oraz wyposażenia sali konferencyjno-widowiskowej centrum w Warszawie oraz wyposażenie sali centrum w Pułtusku.

W obydwu centrach odbywają się konferencje, prelekcje, wykłady, pokazy filmów. Remont sali w warszawskim Domu Polonii o powierzchni 190 m2 z przylegającym przedsionkiem jest niezbędny z uwagi na zły stan techniczny. Modernizacja pozwoli na unowocześnienie zaplecza audio-wizualnego, wprowadzenie nowych możliwości prezentacji materiałów filmowych i dźwiękowych. Zakup sprzętu oświetleniowego i nagłaśniającego dla centrum w Pułtusku pozwoli poszerzyć jego ofertę i znacząco zwiększy grupę odbiorców.

Ogólna koncepcja, cele i założenia projektu

Ogólna koncepcja, cele i założenia projektu, uzasadnienie potrzeby realizacji zadania z uwzględnieniem celów programu

Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego Centrum Wiedzy o Polonii w warszawskim Domu Polonii oraz Centrum Polonijne im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domu Polonii w Pułtusku prowadzą działalność informacyjną i popularyzatorską, dotyczącą dziejów i dorobku Polonii i Polaków żyjących poza granicami kraju, a także historii Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów oraz odzyskania przez Polskę niepodległości, w tym zwłaszcza roli, jaką odegrała w tym procesie Polonia. Centra dysponują ogromnym zasobem zasobem książek, filmów i nagrań dźwiękowych, które ze względu na sytuację lokalową jedynie wyjątkowo są udostępniane czytelnikom spoza SWP.

Wykorzystywane do realizacji przedsięwzięć sale pełnią aktualnie różne funkcje i nie są w pełni przystosowana do zakładanej działalności. Nie pozwala to na prowadzenie czytelni i biblioteki, sale nie posiadają stałego zestawu sprzętu audiowizualnego powalającego na realizowanie pokazów w oczekiwanej jakości. Planowany remont, modernizacja i zakup wyposażenia pozwolą na usuniecie tych problemów.

Sala Domu Polonii w Warszawie uzyska połączenie z magazynem bibliotecznym, możliwość zorganizowania na miejscu wygodnej czytelni i wypożyczalni, a także łatwego przekształcenia Sali klubowo-czytelnianej w salę konferencyjną bądź kinową, z profesjonalnym sprzętem audiowizualnym, ekranem, nagłośnieniem, systemem ekspozycyjnym.

Sala w Domu Polonii w Pułtusku uzyska wyposażenie pozwalające na realizację wysokiej jakości projekcji i imprez popularyzatorskich. W dotychczasowej działalności Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” organizowało konferencje naukowe, panele dyskusyjne i prelekcje, pokazy filmów, promocje książek i spotkania z autorami z szeroko pojętej historii Polski, jej kultury, dorobku cywilizacyjnego i wkładu w działalność naukową, eksploracyjną, cywilizacyjną innych państw. Przygotowano także wiele wystaw, prezentowanych w kraju i za granicą, dotyczących powyższej tematyki, w tym m.in. cykl wystaw „Polonia Restituta” adaptowanych na potrzeby różnych środowiskach polonijnych i pokazywanych w tłumaczonych wersjach w USA, Szwecji, na Węgrzech. Historii Polski i Polonii dotyczyła także cały szereg publikacji wydanych bądź dofinansowanych przez Stowarzyszenie, w tym między innymi dwie pozycje dotyczące Ignacego Jana Paderewskiego.

Cała niezwykle skrótowo przedstawiona działalność, a także trwające od trzydziestu lat dofinansowywanie polonijnych przedsięwzięć realizowanych przez polonijne i polskie organizacje, a dotyczących różnych form promowania i upowszechniania wiedzy o polskiej historii, kulturze, wybitnych Polakach, budowaniu polskiej tożsamości i historycznej świadomości, wypełnia w zasadzie wszystkie punktu wymienione w paragrafie 3 Regulaminu konkursu, dotyczącym jego celów. Realizacja zadania, będącego przedmiotem wniosku pozwoli na wprowadzenie nowego, wyższego poziomu realizowanych przedsięwzięć, nadanie im atrakcyjniejszej formy, pozyskanie nowych odbiorców. Modernizacja Sal w Pułtusku i Warszawie posłuży studentom, uczniom, dziennikarzom, naukowcom, osobom zainteresowanych dziejami Polski z perspektywy polonijnej, Kresami, ich historią, kulturą i współczesnością. Pozwoli także na udostępnienie zbiorów bibliotecznych Stowarzyszenia wszystkim zainteresowanym.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
Dotacja celowa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
FUNDUSZ PATRIOTYCZNY

Adaptacja i modernizacja multimedialnych centrów popularyzatorskich im. Ignacego Jana Paderewskiego w Domach Polonii w Warszawie i Pułtusku

DOFINANSOWANIE: 570 000,00 PLN
CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 633 839,50 PLN
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów