SWP
2023-09-07 Forum Ekonomiczne - Nagroda Organizacji Pozarządowej Roku dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Polska

Prezes Dariusz Piotr Bonisławski odebrał Nagrodę Organizacji Polonijnej Roku przyznaną przez XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Tegoroczne XXXII Forum odbywa się w dniach 5-7 września pod hasłem „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian”.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu jest największą w Europie Środkowo-Wschodniej platformą spotkań, na której nie tylko dyskutuje się o bezpieczeństwie, perspektywach rozwoju gospodarczego, współczesnych wyzwaniach i przezwyciężaniu kryzysów, ale także przedstawia konkretne rozwiązania i innowacyjne idee. Międzynarodowy wymiar Forum Ekonomicznego daje szansę na to, aby zastępować stereotypy faktami, a opinie kształtować na podstawie rzeczowej wymiany poglądów.Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Polska emigracja jest zjawiskiem występującym z różnych powodów od stuleci. Za chlebem, ucieczka od opresji politycznych, prześladowań za wyznawane poglądy, czy szansy osobistego rozwoju. Do tego dochodziły czynniki geopolityczne, wśród których najdotkliwszymi były zmiany granic powodujące, że wielkie rzesze Polaków znajdowały się nagle na terytorium obcego państwowa. Z tego powodu słusznym jest mówić o Polonii jako emigrantach i Polakach za granicą czyli tych, którzy nie opuścili miejsca zamieszkania a mimo to znaleźli poza ojczyzną. Szacuje się, że to diaspora przekraczająca obecnie 20 milionów osób i z myślą o nich w 1990 roku, z inicjatywy marszałka Senatu RP pierwszej kadencji prof. Andrzeja Stelmachowskiego, przy udziale wielu autorytetów naukowych, hierarchów kościelnych, posłów i senatorów, działaczy społecznych i niepodległościowych, powstała organizacja pozarządowa Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.

Cele zapisane w statucie organizacji odzwierciedlają wszystkie aspekty relacji Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną i prowadzą do wytworzenia stałych więzi oraz współpracy między tymi środowiskami. Do najważniejszych zaliczyć należy propagowanie, wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą, upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o kulturze polskiej i współczesnych zjawiskach w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym kraju, pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i emigracji, działanie na rzecz polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, pomoc w zapewnieniu opieki duszpasterskiej w języku polskim, wspieranie dążeń emigracji i środowisk polonijnych do umacniania swych pozycji społeczno-ekonomicznych w krajach osiedlenia, obronę praw polskiej mniejszości narodowej, animację aktywności sportowych jak uniwersalnej więzi łączącej Polonię w aktywnym i zdrowym sposobie życia, działanie na rzecz rozwoju regionalnego.

Realizowane są w różnych formach, począwszy od cyklicznych Zjazdów Polonii i Polaków z zagranicy, których historia sięga konferencji rzymskiej "Kraj – Emigracja" pod patronatem papieża Jana Pawła II, na której po raz pierwszy spotkali się Polacy ze Wschodu i Zachodu, i która przygotowała zwołanie I Zjazdu. Podobnie Stowarzyszenie jest inicjatorem i współorganizatorem wielu spotkań dedykowanych przedstawicielom polonijnych środowisk nauczycieli, dziennikarzy, lekarzy, inżynierów, naukowców, młodzieży, sportowców, artystom kultywującym polską sztukę i folklor. Wydarzenia takie jak Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, Kongresy Oświaty Polskiej na Wschodzie, konferencje metodyczne dla nauczycieli, Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego, Światowy Zlot Młodzieży Polonijnej "Orle Gniazdo", kongresy Polonii medycznej, fora nauki polskiej poza granicami kraju, Dni Polonii i Polaków za granicą organizowane w różnych krajach na całym świecie, Festiwal Chórów Polonijnych, Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych, Studium dla choreografów tańca, Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, Światowe Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne, mistrzostwa o zasięgu globalnym w sportach żeglarskich, biegach, piłce siatkowej i koszykówce gromadzące tysiące uczestników, to tylko niektóre ze stałych i wieloletnich programów Wspólnoty Polskiej. Należy dodać do tego wysiłki na rzecz zachowania dziedzictwa polskiego kulturowego na obczyźnie. Służą temu prace remontowe i konserwatorskie zabytków polskich lub z Polską związanych – przykładem niech będzie rewitalizacja Katedry Metropolitalnej we Lwowie i bieżące inwestycje w centra polskiej kultury i edukacji na całym świecie. Rozbudowa Domu Polskiego w Wilnie jest największą taką inwestycją Stowarzyszenia ostatnich lat. Wszystkie miejsca związane z polską aktywnością - w Ameryce Południowej, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Europie czy Azji – mogą liczyć na wsparcie Stowarzyszenia.

Wydarzenia ostatnich lat związane z sytuacją w Ukrainie i Białorusi spowodowały rozszerzenie aktywności Stowarzyszenia o nowe obszary pomocy humanitarnej. Obok realizowanych już wcześniej akcji pomocy medycznej dla środowisk polskich na Wschodzie, doszła konieczność bezpośredniego wsparcia uchodźców wojennych czy osób represjonowanych przez totalitarne reżimy. Centrum Pomocy Humanitarnej dedykowane naszym rodakom z Białorusi, akcja pomocy Polakom z Ukrainy mają za zadanie skuteczne rozwiązywanie doraźnych problemów związanych osiedleniem się w Polsce, uzyskaniem Karty Polaka, zdobyciem zawodu lub nostryfikacji posiadanych kwalifikacji, nauki języka polskiego. Wpisuje się to w prowadzoną od wielu lat przez Wspólnotę Polską akcję repatriacji Polaków ze Wschodu, jednak dynamika toczącej się za naszą granicą wojny spowodowała potrzebę nagłego zintensyfikowania działań, co było możliwe dzięki włączeniu się w to dzieło wielu środowisk począwszy od władz samorządowych a skończywszy na wolontariuszach – w Polsce i poza naszymi granicami. Solidarność Polaków na całym świecie z rodakami z Ukrainy, działających za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej, pozwala z optymizmem myśleć o powodzeniu budowania narodowej więzi ponad granicami opartej na wspólnych wartościach i przekonaniach.

Skuteczna działalność Wspólnoty Polskiej opiera się na relacjach ze środowiskami polskimi i polonijnymi na całym świecie, począwszy od struktur ponadregionalnych jak Rada Polonii Świata czy Europejska Unia Wspólnot Polonijnych, przez regionalne – przykładem stali i wieloletni partnerzy - Kongres Polonii Amerykańskiej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Rada Naczelna Polonii Australijskiej, Związek Polaków na Wschodzie. 565 podmiotów z 54 krajów uczestniczy w pracy Stowarzyszenia na rzecz Polaków mieszkających poza ojczyzną. Wspólnota Polska jest uczestnikiem wszystkich narodowych programów na rzecz Polonii realizując zadania finansowane z budżetu państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Sportu, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Obrony Narodowej. Ważnym ogniwem w tym dziele jest – z roku na rok większy - udział samorządów lokalnych, uczelni wyższych, organizacji społecznych. To świadczy, że popularyzowana od 32 lat przez Stowarzyszenie idea jedności – wspólnoty - Polaków z całego świata znajduje uznanie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów