SWP
2023-07-08 VI ŚWIATOWY ZJAZD POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY - podsumowania Polska

Kulminacyjnym momentem VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy był tradycyjnie Sejm Polonijny, na którym w wyniku dyskusji panelowych ale również kuluarowych wykuwa się wizja przyszłości Polonii. Podsumowując obrady Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski przedstawił jego skalę i efekty wyrażające się we wnioskach i rekomendacjach wypracowanych przez uczestników.

W Zjeździe, niezależnie od zmieniających się gości, ekspertów i panelistów wzięło udział 330 delegatów z zagranicy, reprezentujących 46 krajów.

Najliczniej reprezentowana była Polonia ze Stanów Zjednoczonych (36), Niemiec (35), Wielkiej Brytanii (33) oraz Polacy z Litwy (31)

Warto wspomnieć także o nielicznych, jednoosobowych i szczególnie ciepło witanych delegacjach z krajów niekiedy odległych i niezbyt często reprezentowanych na polonijnych spotkaniach: Armenia, Chile, Estonia, Finlandia, Kuba, Kenia, Peru, Serbia, Senegal, Słowacja, Uzbekistan.

Organizatorzy uzyskali Zgodę Marszałek Sejmu Elżbiety Witek na wykorzystanie budynków parlamentu na potrzeby Zjazdu. Fakt ten, a w szczególności realizacja uroczystości inauguracji w Sali Obrad Plenarnych Sejmu RP dowodzi siły więzów łączących Polonię z ojczyzną, a także troski, jaką władze Rzeczypospolitej otaczają całą narodową wspólnotę, także tę jej część, której przypadło wieść życie poza granicami ojczyzny. Przekonanie to umacniają kolejne spotkania uczestników Zjazdu - przede wszystkim spotkanie z Parą Prezydencką,a także wizyta w Kancelarii Prezesa rady Ministrów.

VI Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy obradował w cieniu toczącej się na Ukrainie wojny, zatem w odróżnieniu od poprzednich zjazdów pojawił się w obradach i rozmowach delegatów nowy wątek – sytuacja międzynarodowa, położenie Polski a także jej rozwój i bezpieczeństwo.

Merytoryczne obrady toczyły się w czterech blokach tematycznych: Organizacje polskie za granicą, Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości, Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm, Sport, turystyka, przedsiębiorczość.


I Blok tematyczny: Organizacje polskie za granicą

Sukcesy i wyzwania polskich mniejszości narodowych

 • Przedstawiciele organizacji polskich z Czech, Rumunii przedstawili sytuacje prawną mniejszości, systemy wyborów do samorządów
 • Krytyka władz na Litwie zmierzających do likwidacji polskiego szkolnictwa.

Samorządność Polonii – status i sytuacja struktur polonijnych

 • Problem braku dostępu młodych do zarządzania organizacjami
 • Problem zabezpieczania dziedzictwa materialnego i kulturowego Polonii przed utratą (zbiory, archiwalia, nieruchomości itd.)
 • Zamieranie działalności organizacji po epidemii

Znaczenie wspólnoty mediów polonijnych

Uczestnicy panelu omówili najważniejsze kwestie dotyczące mediów polonijnych i stwierdzili potrzebę rozwiązań w następujących dziedzinach:

 • Media są spoiwem dla społeczności polskich poza granicami Kraju. Należy podkreślić znaczenie wspólnoty medialnej w ramach konsolidacji wszystkich mediów polonijnych na świecie.
 • Wyrażono konieczność organizowania zjazdów, warsztatów i szkoleń w celu wymiany doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych redakcji mediów polonijnych.
 • Działalność mediów polonijnych stanowi kronikę aktywności dla przyszłych pokoleń co oznacza konieczność archiwizacji i digitalizacji materiałów wydanych przez media polonijne.
 • Istnieje potrzeba aktywizacji i szkoleń dla kolejnych pokoleń młodych dziennikarzy.
 • Należy znaleźć wspólną płaszczyznę współpracy w celu zniwelowania podziału mediów na wschód i zachód.
 • Wsparcie finansowe ze strony rządu polskiego jest niezbędne w celu utrzymania i rozwoju wysokiego poziomu działalności mediów polonijnych.

II Blok tematyczny: Kultura, oświata, duszpasterstwo – gwarantem polskiej tożsamości

Polonijna kultura - fundament ducha i tożsamości narodowej

 • Wniosek o wypracowanie nowoczesnych form promocji i przekazywania polskiej kultury – dotychczasowe formysa przestarzałe i nie trafiają do młodzieży
 • Postulat zwiększenie dotacji na kulturę
 • Przywrócenie finansowania przedsięwzięc kulturalnych na Ukrainie

Rola oświaty polskiej w ruchu polonijnym

 • Racjonalizacja terminów przyznawania i przekazywania dotacji
 • Postulat zróżnicowania formularzy wniosków dotacyjnych z uwzględnieniem warunków funkcjonowania oświaty polskiej w poszczególnych krajach.
 • Zwiększenie dotacji na letni wypoczynek z uwzględnieniem zajęć z języka i historii Polski

Misja duszpasterstwa w umacnianiu wspólnoty polonijnej

 • Omówiono działalność duszpasterska w Kazachstanie, Wielkiej Brytanii Brazylii.
 • Zwrócono uwagę na szczególnie istotna rolę wiary w podtrzymywaniu tożsamości Polaków na Wschodzie – kwestia języka w kościele i związane z tym napięcia.

III Blok tematyczny: Młodzież polonijna – zaangażowanie i patriotyzm

Tożsamość narodowa młodzieży polonijnej - tradycyjnie i nowocześnie

 • W trakcie dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zwiększenia środków na pobyty jezykowe, ze szczególnym uwzględnieniem osób nie mówiących w języku polskim
 • Wnioskowano o zorganizowanie tygodniowych intensywnych kursów wiedzy i umiejętności dyplomatycznych dla młodzieży polonijnej (może staże w MSZ organizowane przez SWP-? AG)
 • Postulat poważnego dofinansowywania przedszkoli

Rola młodzieży polonijnej w promowaniu polskości i więzi z ojczyzną.

 • Organizowanie wymian międzynarodowych
 • Promocja roli Polaków w historii lokalnej
 • Aktywizacja młodzieży
 • Szkoły liderów
 • Kluby polonijne na wyzszych uczelniach
 • Rada młodych dyrektorów
 • Budowanie swiadomości rodziców – kształtowanie tożsamości i aktywności dzieci
 • Budowanie lobby politycznego
 • Budowanie sieci wspierających

IV Blok tematyczny: Sport, turystyka, przedsiębiorczość

Z polonijną turystyką bliżej Polski

 • Zwiekszenie oferty dotyczącej zwiedzania i poznawania Polski – podczas pobytów biznesowych, leczniczych, sanatoryjnych – mniejsze i wieksze pakiety dostosowane do czasu i zainteresowań ewentualnych odbiorców.
 • Objęcie oferta turystyczną zołnierzy amerykańskich stacjonujących w Polsce, a także ich rodzin.
 • Ponieważ w budżecie centralnym brak środków na właściwe promowanie polski w mediach zagranicznych delegaci wnioskuja o właczenie w działalnośc promocyjną regionalnych ośrodków samorządowych, organizacji turystycznych
 • Wnioskowano o organizowanie młodziezowych pobytów w Wilnie – ten przykłąd ma uczyć patriotyzmu i organizacji.
 • Panel powinien być kontynuowany na platfornie internetowej i działać permanentnie
 • Zwiększenie dotacji państwowej na polonijny sport i turystykę realizowane w różnorodnych formach
 • Przy okazji zgłoszono postulat stworzenia dostępnego dla Polonii i Polaków z Zagranicy panelu internetowego, za pośrednictwem którego będzie można skądac wnioski i zażalenia do administracji państwowej o rządu.

Przyszłość sportu polonijnego

 • Intensywniejsza promocja sportu wśród młodzieży polonijnej
 • Zbyt późno przyznawane są dotacje na imprezy sportowe
 • Postulat szerszego angażowania w sport polonijny przedsiębiorców
  WNIOSKI
 • Zwiększenie środków finansowych – bezpośrednie podmiotowe finansowanie przez budżet klubów sportowych z ominięciem fundacji i stowarzyszeń
 • Wniosek o wydawanie młodzieży zaświadczeń o udziale w zawodach sportowych (na potrzeby CV)

PORTAL VI ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICYPROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
W RAMACH KONKURSU POLONIA I POLACY ZA GRANICĄ 2023

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów