SWP
2023-03-17 Górnośląski Oddział Stowarzyszenia świętuje 30-lecie Wspólnoty Polskiej Polska

16 marca 2023 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczystość wręczenia okolicznościowych medali osobom współdziałającym, wspomagającym i wspierającym działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - w szczególności Oddział Górnośląski - z okazji jubileuszu 30-lecia powstania organizacji. Uroczystości przewodniczyli Dariusz Piotr Bonisławski, prezes Stowarzyszenia oraz Stefan Gajda, prezes Oddziału Górnośląskiego Stowarzyszenia.

Ważnym aspektem działalności Wspólnoty Polskiej jest współpraca Stowarzyszenia z lokalnymi władzami i instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi , dlatego uroczystość była okazją do ich uhonorowania, wyrażenia wdzięczności za wsparcie, ale też określenia przyszłych wspólnych zamierzeń. Bowiem praca na rzecz Polaków poza Granicami nigdy się nie kończy, a czasami rzeczywistość zaskakuje nas wydarzeniami, którym musimy sprostać natychmiast, bez przygotowania, jak chociażby sytuacja naszych rodaków za wschodnią granicą czy uciekinierów z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. Bez ludzi dobrej woli gotowych działać bez względu na trudności niesienie im pomocy byłoby niemożliwe.

Na uznanie zasługują wszystkie przejawy troski o Polonię przejawiające się w całej palecie przedsięwzięć, od edukacyjnych na wszystkich poziomach kształcenia, przez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonej z nauką naszej historii i poznawaniem kultury przodków, pomoc charytatywną osobom w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej - w szczególności za wschodnią granicą, dbałość o miejsca pamięci, polskie cmentarze, wsparcie działalności polskich organizacji na obczyźnie utrzymujących więź z macierzą i podtrzymujących tradycję konstytuujące ich tożsamość. Wymieniać by można długo, bo za każdym medalem stoi ogrom działań i lata pracy, za którą należą się wielkie podziękowania.Laureaci Medali 30-lecia
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”
Członkowie GOSWP w Katowicach


Halina Bieda - Senator Rzeczypospolitej Polskiej, członek Stowarzyszenia, aktywnie włączająca się we wszystkie akcje charytatywne, pobyty edukacyjne dzieci i młodzieży oraz wspierająca organizacyjnie pozostałe zadania realizowane przez Oddział SWP w Katowicach.

Anna Dziadek - członek Zarządu Oddziału, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, organizatorka wystawy pt. „Żwirko i Wigura - bohaterowie przestworzy” w szkołach bytomskich. Bierze czynny udział we współorganizowaniu pobytów wakacyjnych w ramach akcji „Lato z Polską”

Jolanta Motyka - wiceprezes i sekretarz Oddziału, Zastępca Dyrektora Chorzowskiego Centrum kultury, organizatorka pobytów wakacyjnych dzieci i młodzieży z Białorusi i Ukrainy. Inicjatorka idei szkół partnerskich im. Stanisława Hadyny z Zaolzia i Polski oraz cyklicznej współpracy tych szkół. Jest organizatorką wielu akcji charytatywnych, aktywnie zaangażowana w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Małgorzata Mańka-Szulik - Prezydent Miasta Zabrze, wieloletni członek Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, aktywnie włączająca się w organizację akcji „Lato z Polską”.

Maria Nowak - posłanka na Sejm poprzednich kadencji, członek Stowarzyszenia, organizatorka wielu pobytów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży polskiej z Ukrainy. Inicjatorka akacji pomocowych i charytatywnych dla Rodaków ze Wschodu.

Agnieszka Pawlitko - członek Zarządu Oddziału, współorganizatorka z ramienia Cieszyńskiego Ośrodka Kultury Dom Narodowy przygotowań, eliminacji i koncertu finałowego Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”.

Elżbieta Czerwińska-Drozd - członek Oddziału, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału SWP w Katowicach. Osoba aktywnie wspierająca działalność Oddziału we wszystkich polach działalności.

Beata Hucz-Pszon - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, członek Stowarzyszenia, współorganizatorka śródrocznych pobytów dzieci z Ukrainy w ramach realizowanych przez Oddział projektów.

Aleksandra Achtelik - członek Stowarzyszenia, pracownik naukowy Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego. Współpracuje w realizowanych przez Oddział pobytów i programów edukacyjnych dla uczestników dzieci i młodzieży z ramienia Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego.

Bożena Ligocka - członek Stowarzyszenia, jako dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisławy Hadyny w Chorzowie organizuje współpracę szkół partnerskich, aktywnie uczestniczy w realizację Akcji „Podaruj Znicz na Kresy” oraz w innych akcjach charytatywnych.

Jacek Kloś - członek Stowarzyszenia, wspierający i aktywnie uczestniczący we wszystkich akacjach realizowanych przez Oddział. Czynnie uczestniczy przy przygotowaniu projektów programowych i rozliczaniu zrealizowanych zadań.

Przedstawiciele samorządu - władz województwa, władz miejskich, przyjaciele SWP oraz organizacje instytucje i organizacje wspierające działalność Oddziału


Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego

Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski

Jan Chrząszcz - Wicewojewoda Śląski

Mariusz Wołosz - Prezydent Bytomia, miasta partnerskiego Drohobycza i Żytomierza w Ukrainie

Adam Fras - Wiceprezydent Miasta Bytomia

Andrzej Kotala - Prezydent Chorzowa, miasta partnerskiego Tarnopola w Ukrainie

Wiesław Ciężkowski - Wiceprezydent Miasta Chorzowa

Adam Siwek - Dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Warszawie współpracujący od wielu lat w realizowanych przez Oddział projektach historycznych, edukacyjnych i kulturalnych - w tym akcji „Podaruj Znicz na Kresy”, sprzątania Cmentarza Janowskiego we Lwowie a także organizacji uroczystych obchodów Święta Zmarłych oraz Świąt Narodowych we Lwowie.

Ryszard Mozgol - Oddziałowe Biuro Edukacji IPN w Katowicach współpracujący od wielu lat w realizowanych przez Oddział projektach edukacyjnych i kulturalnych w ramach wymiany młodzieży szkolnej.

Ks. Lesław Kryża - Dyrektor Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski TChr wspierającego od wielu lat Oddział SWP w Katowicach podczas organizacji akcji pomocy charytatywnej i medycznej dla polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim, Stacji Pomocy Charytatywnej „Dobre Serce” w obwodzie lwowskim i żytomierskim a także innych projektów - w tym programu pomocy uchodźcom polskiego pochodzenia.

Ks. Jan Łojczyk - Dyrektor Caritas Diecezji Gliwickiej, współpracującego od wielu lat z Oddziałem SWP w Katowicach podczas akcji pomocy charytatywnej dla organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim oraz wspólnej organizacji akcji pomocy medycznej.

Stanisław Rosół - Prezes Oddziału PCK w Bytomiu, współpracującego od wielu lat z Oddziałem SWP w Katowicach podczas akcji pomocy charytatywnej dla organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim oraz akcji pomocy medycznej i organizacji misji medycznych.

Ferdynand Domaradzki - Przewodniczący Polskiej Rady w Berlinie aktywnie współpracującej od wielu lat z Oddziałem podczas realizacji pobytów edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz akcji pomocy charytatywnej dla organizacji polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.

Helena Sakowa - działaczka Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Katowicach, współorganizatorka akcji kolonijnych dla dzieci ze Lwowa, zbiórek zniczy, pomocy charytatywnej, skierowanej szczególnie do Polaków we Lwowie.

Maria Lorek - Dyrektor Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. "Elementarz" w Katowicach. Współzałożycielka Fundacji „Elementarz. Autorka programów nauczania oraz podręczników i ćwiczeń wykorzystywanych w edukacji dzieci z Białorusi i Ukrainy.

Michał Kaczmarczyk - Rektor Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, która od ponad 20 lat współpracuje z Oddziałem w kontaktach ze studentami oraz w wielu akcjach pomocy charytatywnej.

Jolanta Tambor - Dyrektor Szkoły Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, współpracującej w ramach programów edukacyjnych w Polsce i w Ukrainie, realizowanych przez Oddział pobytów dzieci i młodzieży.

Jarosław Cieśliński - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Orląt Lwowskich w Opolu która od wielu lat współpracuje z Oddziałem w akcjach pomocy charytatywnej oraz „Akcji Podaruj Znicz na Kresy”.

Cieszyński Ośrodek Kultury - „Dom Narodowy” - jest kolebką organizowanego od 18 lat Konkursu Gwar „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy” . Szczególnie należy podkreślić zaangażowanie w realizacje projektu całego personelu tej zasłużonej placówki.

Tomasz Ignalski - Dyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury wspierający wszelkie działania Oddziału skierowane do Polonii i Polaków z zagranicy. Sam również aktywnie w nich uczestniczy, kierując zespołem muzycznym (m.in. występy na Zaolziu czy Ukrainie).

Ks. Piotr Pilśniak - od 29 lat organizuje Międzynarodowy Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie z udziałem zespołów wokalnych z Winnicy, Stachanowa czy Zaolzia. Od paru lat Ks. Piotr inicjuje organizację przesłuchań m.in. w Baranowiczach, w Wilnie, w Równem i w Kijowie.

Ks. prałat Stanisław Puchała - jako duszpasterz pomocny we wszelkich akcjach organizowanych przez Oddział skierowanych dla Rodaków z Kresów. Aktywnie współpracujący z Oddziałem i Środowiskami Kresowymi.

Krzysztof Moc - właściciel PHU Komers-Mag - przedsiębiorca od wielu lat wspierający finansowo akcje charytatywne oddziału oraz organizacje polskiej mniejszości narodowej w obwodzie lwowskim.

Rajmund Nierychło - przedsiębiorca od wielu lat wspierający finansowo wspólne akcje charytatywne oddziału SWP w Katowicach i Caritas Diecezji Gliwickiej.

Zbigniew Cierniak - Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, współpracujący w realizowanych przez Oddział projektach edukacyjnych i kulturalnych.

Michał Mazur - Zespół Śląsk Centrum Edukacji, współpracujący w realizowanych przez Oddział projektach edukacyjnych i kulturalnych.

Zbigniew Kadłubek - Dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, współpracujący w realizowanych przez Oddział projektach edukacyjnych i kulturalnych.

Robert Talarczyk - Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach, współpracujący w realizowanych przez Oddział projektach kulturalnych - w tym dla studentów polonijnych.

Marek Horbań - Prezes KS „Pogoń” Lwów


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zostało powołane trzydzieści lat temu przez marszałka Senatu RP prof. Andrzeja Stelmachowskiego jako organizacja pozarządowa. Jej celem jest umacnianie więzi z Polską osób polskiego pochodzenia i Polaków zamieszkałych za granicą. Stowarzyszenie jest organizatorem zjazdów Polonii i Polaków mieszkających za zagranicą oraz wspiera struktury związków Polaków na Wschodzie i organizacje polonijne w świecie. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując prace konserwatorskie i remontowe zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju. Prowadzi różnorodne działania informacyjne i edukacyjne, skierowane do szerokiego odbiorcy polonijnego, które mają służyć wspieraniu polskich instytucji społeczno-kulturalnych. Stowarzyszenie pomaga polonijnym szkołom, redakcjom mediów polonijnych, zespołom artystycznym, klubom sportowym, drużynom harcerskim, parafiom oraz świadczy szeroko pojętą pomoc charytatywną. Pracuje nad ochroną polskiego dziedzictwa kulturowego poza granicami kraju, realizując prace konserwatorskie i remontowe zabytków polskich lub z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju.

Warto podkreślić, że jednym z głównych zadań jest także współpraca Stowarzyszenia z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami w koordynacji pomocy na rzecz Polaków przebywających poza granicami naszego kraju. Szczególnie jest to widoczne w pomocy dla Polaków przebywających zza wschodnią granicą, repatriantów oraz naszych rodaków w trudnej sytuacji życiowej.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów