SWP
2022-12-01 Hanka Gałązka Honorowym Obywatelem Rejonu Solecznickiego Litwa

Rada samorządu rejonu solecznickiego (Litwa) przyznała Hance Gałązce - prezes Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży oraz wiceprzewodniczącej Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” - tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego. Kandydatura została zaproponowana przez Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie i przedstawicieli frakcji AWPL-ZChR w Radzie rejonu.

Serdecznie gratulujemy w imieniu całej społęczności "Wspólnoty Polskiej"!


Informacja o kandydacie do tytułu Honorowy Obywatel Rejonu Solecznickiego.

HANKA GAŁĄZKA
WNIOSEK DLA RADY SAMORZĄDU REJONU SOLECZNICKIEGO

1) Krótka biografia

Hanka Gałązka jest od. 2000 r. prezesem Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży oraz wiceprzewodniczącą Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jest także radną trzeciej kadencji miasta Łomża. Posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne. Od 1988 r. przez 22 lata była dyrektorem Szkoły Podstawowej nr. 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Od ponad 25 lat jest inicjatorem i organizatorem licznych działań na rzecz Polaków i Polonii.

Hanka Gałązka jest organizatorem Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, w których corocznie bierze udział ok. 1000 sportowców z różnych państw świata. Z jej inicjatywy odbywają się zajęcia edukacyjno-rozrywkowe pt. „Półkolonie w miejscu zamieszkania” dla polskiej społeczności na Litwie, międzynarodowy konkurs recytatorski „Miejsce na wiersz” z udziałem młodzieży z Litwy i Białorusi, wymiana doświadczeń nauczycieli z różnych krajów na temat pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach oraz prezentacje dorobku artystycznego zespołów folklorystycznych z zagranicy. Hanka Gałązka inicjowała także Partnerstwo Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, które polega na współpracy dyrektorów i organizowaniu wspólnych przedsięwzięć. Hanka Gałązka organizuje liczne akcje pomocy charytatywnej kierowane do rodaków ze wschodu.

Hanka Gałązka została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych poza granicami kraju oraz nagrodą TV Polonii „Za działalność na rzecz sportu polonijnego”.

2) Prace i zasługi dla rejonu solecznickiego

Współpraca rejonu solecznickiego i Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży obejmuje szereg dziedzin.

Szczególnie aktywnie trwa współpraca w zakresie oświaty. Dzięki staraniom Hanki Gałązki są organizowane liczne kolonie dla uczniów ze szkół rejonu solecznickiego. Poprzez wyjazdy do Łomży i Łeby młodzież ma możliwość treściwie spędzać wakacje letnie. Wielu uczniów brało udział w szkoleniach liderskich dla młodzieży pt. „Letnia szkoła animatorów środowisk polonijnych za granicą”. W dodatku Hanka Gałązka jest organizatorem półkolonii w miejscu zamieszkania uczniów szkół rejonu solecznickiego. W ramach współpracy były też organizowane liczne szkolenia dla pracowników oświaty. Nauczyciele brali udział w konferencjach i warsztatach metodycznych z zakresu pedagogiki specjalnej. Uczniowie natomiast mieli okazję pogłębić wiedzę w dziedzinach historii i geografii Litwy i Polski w ramach projektu „Rodzina Polonijna”. Hanka Gałązka okazała wyjątkową pomoc podczas organizowania XVIII Republikańskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego na Litwie, która odbyła się w Gimnazjum w Ejszyszkach. Pod kierownictwem Hanki Gałązki Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży wielokrotnie oferował nauczycielom i uczniom szkół rejonu solecznickiego wypoczynek w Gdańsku i udział w dużej imprezie sportowej – Igrzyskach Polonijnych w Łomży. W działalnościach organizowanych przez Oddział w Łomży udział wzięło ponad 1500 uczestników z rejonu solecznickiego. We współpracy w zakresie edukacji wzięły udział wszystkie polskie placówki oświatowe rejonu solecznickiego.

Hanka Gałązka w swej działalności dużo uwagi poświęciła również rozwijaniu współpracy w dziedzinie kultury. Wymownym przykładem tego jest projekt pt. „Szlakiem Jana Pawła II”, który trwał przez kilka lat (2010-2018). W ramach projektu przedstawiciele rejonu solecznickiego mogli zwiedzić miejsca związane z Papieżem (Kraków, Wadowice, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska, Licheń, Toruń). Dzięki zaangażowaniu Hanki Gałązki zespoły artystyczne z rejonu solecznickiego miały okazję wystąpić w różnych miastach w Polsce podczas corocznych obchodów świat narodowych i imprez lokalnych. Oddział w Łomży od 2001 r. realizował program „Prezentacje Wileńskich Tradycji Wielkanocnych”, w którym udział brały zespoły z Litwy, w tym „Solczanie” i „Solczanka” z Solecznik.

W zakresie umacniania opieki zdrowotnej współpraca Oddziału w Łomży i rejonu solecznickiego polega na tym, że lekarze z Solecznik brali udział w cyklu szkoleń zawodowych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży. W 2004 r. zawdzięczając Hance Gałązce szpital w Solecznikach otrzymał sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny. W latach 2001-2008 w Łomży zostały organizowane turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

W zakresie wspierania aktywności zawodowej i gospodarczej Oddział w Łomży na czele z Hanką Gałązką realizował wiele korzystnych dla rejonu solecznickiego inicjatyw. Latach 2001-2007 organizowany był cykl szkoleń dla rolników, który dotyczył uprawy roli, sadownictwa i hodowli zwierząt. Były też organizowane targi konsumpcyjne, wystawa rolnicza i kompleksowe szkolenia obsługi komputera i korzystania z Internetu (2001 r.). Oddział w Łomży w znaczący sposób przyczynił się do pogłębiania współpracy na poziomie samorządowym miasta Łomży i rejonu solecznickiego.

3) Rekomendacja

Uwzględniając wyjątkowe zasługi i starania Hanki Gałązki na rzecz rejonu solecznickiego w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i rozwoju gospodarczego, proponujemy nadać Hance Gałązce tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego.

DECYZJA RADY SAMORZĄDU REJONU SOLECZNICKIEGO

Iz dn. 29 listopada 2022 r.

Rada samorządu rejonu solecznickiego przyznała Hance Gałązce tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Solecznickiego.Zdjęcie: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja Informacyjna SWP
POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów