SWP
2022-08-10 W Pałacu Prezydenckim o najbliższych przedsięwzięciach Wspólnoty Polskiej Polska

Najbliższe działania Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" a zwłaszcza Kongres "Kraj - Emigracja", który już 3 września rozpoczyna się w Warszawie, były tematem rozmów Ministra w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery, który pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą, z kierownictwem Wspólnoty Polskiej - Prezesem Dariuszem Piotrem Bonisławskim oraz Sekretarzem Generalnym Tomaszem Różniakiem. Bliska współpraca z ośrodkiem prezydenckim jest wpisana we wszystkie ważniejsze przedsięwzięcia Stowarzyszenia i od lat przebiega harmonijnie stanowiąc wzajemną inspirację dla dzieła opieki nad Polonią.

Wspomniany Kongres" Kraj - Emigracja" organizowany przez Stowarzyszenie Kongres to jedyne tak wysokiej rangi wydarzenie, łączące największe organizacje polonijne z czołowymi przedstawicielami Państwa Polskiego oraz biznesu i nauki. Wydarzenie stanowi nawiązanie do zorganizowanej przez Stowarzyszenie w 1990 roku w Rzymie Konferencji o tej samej nazwie, będącej pierwszym od zakończenia II wojny światowej, oficjalnym spotkaniem reprezentantów całego polskiego narodu z 22 krajów świata, w której udział wziął także Ojciec Święty Jan Paweł II.

Założeniem tegorocznego spotkania jest zainicjowanie ogólnonarodowej dysputy nad polską racją stanu, nad rolą Polonii i Polaków z zagranicy w budowaniu Polski – bezpiecznego i przyjaznego domu dla wszystkich, którzy polską kulturę, język i historię uważają za swoją – oraz wspólne zdefiniowanie celów, a także zaproponowanie remediów przeciw zagrożeniom dla ich realizacji. Szacuje się, że w wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 400 gości ze wszystkich kontynentów.

Kongres odbędzie się pod patronatem honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy, tak więc dzisiejsze spotkanie - oprócz okazji do złożenia gratulacji Ministrowi Derze, który po mianowaniu Ministra Adama Kwiatkowskiego na stanowisko Ambasadora, objął pieczę w imieniu Prezydenta nad Polonią, miało w dużej mierze charakter roboczy, omawiający założenia programowe Kongresu.

Jak powiedział po spotkaniu Prezes Bonisławski: "Ciesząc się z tej bardzo trafnej nominacji, gratulowaliśmy i życzyliśmy wielu sukcesów ale też intensywnie rozmawialiśmy dziś o tym co możemy zrobić wspólnie. Oczywiście działań - jak to we Wspólnocie - nie zabraknie".Od lewej: Skretarz Generalny SWP Tomasz Różniak, MInister w KPRP Andrzej Dera, Prezes SWP Dariusz Piotr Bonisławski


Andrzej Dera
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

Andrzej Dera jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację sędziowską zakończoną zdaniem egzaminu sędziowskiego.
W latach 1990–1997 był Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim. W latach 1999–2002 był starostą ostrowskim. Radny Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego 1990–1994, a w latach 1998–2005 radny powiatu ostrowskiego. Poseł na Sejm RP V, VI i VII kadencji. W 2007 roku był członkiem Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2006–2011 członek Krajowej Rady Sądownictwa. 16 listopada 2015 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

Minister Andrzej Dera pełni nadzór merytoryczny nad:

– Biurem Interwencyjnej Pomocy Prawnej;
– Biurem Odznaczeń i Nominacji;
– Biurem Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Andrzeja Dery należy:

1. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z udzielaniem interwencyjnej pomocy prawnej;

2. nadzór i koordynacja w sprawach związanych z konstytucyjnymi i ustawowymi uprawnieniami Prezydenta w zakresie;

a) powoływania na kierownicze stanowiska państwowe i odwoływania z tych stanowisk,
b) przedkładania listów uwierzytelniających i odwołujących ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej,
c) powoływania i odwoływania przedstawicieli Prezydenta w innych organach państwowych,
d) nadawania tytułu profesora,
e) powoływania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego,
f) mianowania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych oraz mianowania na stopnie generalskie (równorzędne) i na pierwszy stopień oficerski,
g) nadawania orderów i odznaczeń;
h) występowania z wnioskiem do Sejmu o powołanie Prezesa Narodowego Banku Polskiego;

3. nadzór i koordynacja nad organizowaniem i prowadzeniem uroczystości związanych z kompetencjami określonymi w pkt. 2 lit. a–g oraz uroczystości składania ślubowania przez nowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego;

4. nadzorowanie przygotowywania założeń do projektów inicjatyw legislacyjnych Prezydenta.POLECAMY

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ
"JEST NAS 60 MILIONÓW"Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów