SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-06-15 Nagroda im. Grażyny Langowskiej roku 2022 Polska

14 czerwca 2022 r. w Domu Polonii w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Grażyny Langowskiej nauczycielom i wychowawcom, szczególnie zaangażowanym w swoją pracę oraz krzewienie wartości patriotycznych. To druga edycja ustanowionej w 2021 roku nagrody przyznawanej wybitnym postaciom polskiego życia społecznego.

Grażyna Langowska to wybitna nauczycielka i kurator oświaty, działaczka NSZZ „Solidarność” i posłanka na Sejm RP. Nagrodę jej imienia, ustanowioną z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i przyznaną po raz drugi, otrzymali laureaci w trzech kategoriach:

  • dla nauczyciela, wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” – fundator: Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej.
  • dla nauczyciela szkoły polonijnej – fundator: Stowarzyszenie ,,Wspólnota Polska’’.
  • dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu – fundator: Instytut Pamięci Narodowej.

W uroczystości wzięli udział między innymi:

Pani Helena Kramarska, córka śp. Grażyny Langowskiej z mężem;
Sekretarz Stanu w Kancelarii Premiera, Pełnomocnik Rządu ds. Polonii i Polaków za Granicą - minister Jan Dziedziczak;
Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. polityki młodzieżowej - minister Piotr Mazurek;
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - minister Szymon Szynkowski vel Sęk;
Sekretarze Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki - minister Tomasz Rzymkowski oraz minister Włodzimierz Bernacki;
Mazowiecki Kurator Oświaty - Krzysztof Wiśniewski;
Przewodniczący Regionalnej sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Katowicach - Lesław Ordon;

Szanownych gości przywitali gospodarze uroczystości:

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Dariusz Piotr Bonisławski;
Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - dr Karol Nawrocki;
Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego - prof. Jan Żaryn.Instytut Pamięci Narodowej

IPN uhonorował swoją nagrodą Panią mgr Małgorzatę Rogal-Dropińską, historyczkę, nauczycielkę i zastępcę dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dopiewie, która w okresie ostatnich 20. lat angażowała się w wiele przedsięwzięć wpisujących się we wzorowe upowszechnianie historii oraz krzewienie i popularyzowanie patriotycznej postawy wśród młodzieży szkolnej. Nagrodę w kategorii dla nauczyciela, wychowawcy, instruktora, opiekuna za krzewienie postawy patriotycznej w młodym pokoleniu wręczył Prezes dr Karol Nawrocki.

Odbierając wyróżnienie nagrodzona stwierdziłą, że poprzez projekt "Tajemnica lasów polańsko-zakrzewskich" wciela wśród dzieci wartości solidarności, pracy zespołowej i poznawania polskiej historii. Poprzez specjalną aplikację z grami, quizami, scenariuszami lekcji przedstawiła w przystępny dla dzieci sposób temat martyrologii Wielkopolan z okresu II wojny światowej.

Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. R. Dmowskiego i I. J. Paderewskiego

Dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego prof. Jan Żaryn wręczył Nagrodę im. Grażyny Langowskiej w kategorii dla nauczyciela, wychowawcy, działającego w epoce „Solidarności” a otrzymał ją śp. Stefan Kubowicz, wieloletni skarbnik i członek Prezydium Komisji Krajowej „Solidarności”, zaangażowany nauczyciel odznaczony Honorową Statuetką „Przyjaciel Oświaty”. Nagrodę w Jego imieniu odebrał Lesław Ordon, Przewodniczący Regionalnej sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w Katowicach.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska"

Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Dariusz Piotr Bonisławski oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą, minister Jan Dziedziczak wręczyli nagrodę i kwiaty - w kategorii dla nauczyciela szkoły polonijnej p Pani Wierze Szerszniowej, nauczycielce historii i dyrektorce w Liceum nr 10 im św. Marii Magdaleny we Lwowie w Ukrainie. Szkoła jest najstarszą polską placówką oświatową we Lwowie działającą bez przerwy od 200 lat. Jest to szkoła w systemie oświaty Ukrainy, z językiem wykładowym polskim jako językiem ojczystym.

Jak stwierdziła nagrodzona: "W szkole na każdym poziomie odbywa się nauka w języku polskim historii, geografii, języka polskiego. - To daje możliwość, by przekazać wiedzę, ale oprócz tego wychowywać. Obchodzimy tradycje narodowe, pamiętamy o Polakach związanych ze Lwowem, o zabytkach związanych z polskością. Chcemy, by nasze dzieci potrafiły opowiedzieć o tych miejscach gościom odwiedzającym Lwów"

Pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak ustosunkowując się do idei i wyboru osoby do nagrody Wspólnoty Polskiej powiedział, że to hołd dla wszystkich, którzy szerzą polską kulturę na Kresach Wschodnich. - Dzięki takim osobom jak nasza laureatka istnieje polskie szkolnictwo, harcerstwo, duszpasterstwo - podkreślił Jan Dziedziczak.

Oprawę artystyczną stanowił mini recital w duchu poezji śpiewanej w wykonaniu Aleksandry Jakubowskiej i Piotra Królikowskiego.

Całość poprowadziła dziennikarka i prezenterka telewizyjna Agnieszka Oszczyk.Zdjęcia: Agata Pawłowska © Polonijna Agencja InformacyjnaGala rozdania Nagród im. Grażyny Langowskiej
została dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach konkursu "Polonia i Polacy za granicą 2022"
rozdysponowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.


Grażyna Mirosława Langowska

Grażyna Mirosława Langowska z d. Szymańska, urodziła się 14 października 1946 roku w Rzeszotarach - Chwałach koło Sierpca, zmarła 2 listopada 2009 roku w Olsztynie. W1970 roku ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była nauczycielką języka polskiego w olsztyńskich szkołach. We wrześniu 1980 roku była współorganizatorką „Solidarności” w województwie olsztyńskim. Została wybrana do Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, była również przewodniczącą Regionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, a także w czerwcu i wrześniu 1981 roku uczestniczyła w I Walnym Zgromadzeniu Delegatów Regionu Warmińsko-Mazurskiego. Ze względu na uzyskany wysoki wynik w głosowaniu została wybrana do Prezydium Zarządu Regionu, w którym pełniła funkcję rzecznika prasowego. Została również delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów w Gdańsku. W czerwcu 1981 roku uczestniczyła jako przedstawiciel Związku w Kongresie Światowej Konfederacji Pracy w Brukseli.

13 grudnia 1981 roku na terenie Olsztyńskich Zakładów Opon Samochodowych „Stomil”, opracowała tekst dwóch odezw, które następnie były kolportowane w regionie. W wyniku śledztwa prowadzonego przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Olsztynie była wielokrotnie zatrzymywana i przesłuchiwana, a od 26 grudnia 1981 roku tymczasowo aresztowana i osadzona początkowo w areszcie KWMO w Olsztynie, a następnie w Areszcie Śledczym w Ostródzie. Represje, a przede wszystkim rozstanie z czteroletnią córką Heleną spowodowały znaczne pogorszenie stanu zdrowia i przeniesienie do szpitala w Olsztynie. 23 stycznia 1982 roku ponownie została osadzona w Areszcie Śledczym w Ostródzie.

3 lutego 1982 roku została skazana wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie na 1,5 roku więzienia. 16 marca 1982 roku Izba Wojskowa Sądu Najwyższego uchyliła wyrok i przekazała do ponownego rozpatrzenia właściwemu sądowi powszechnemu. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 7 maja 1982 roku uchylono tymczasowe aresztowanie i ustanowiono dozór Milicji Obywatelskiej. Została zwolniona z pracy.

Pogorszenie stanu zdrowia wymagało ponownego pobytu w szpitalu. 3 czerwca 1982 roku wyrokiem Sądu Rejonowego w Olsztynie została skazana na 9 miesięcy więzienia. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Olsztynie z 27 października 1982 roku kara 9 miesięcy więzienia została zawieszona na okres 3 lat. Na mocy ustawy o amnestii z 21 lipca 1983 roku kara została darowana. Wyrokiem Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie z 26 sierpnia 1982 roku została przywrócona do pracy w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie.

Była kolporterką prasy podziemnej, m.in. "Rezonansu", "Woli”, "Tygodnika Mazowsze”, uczestniczką nieformalnych spotkań działaczy opozycji, obserwatorką procesów działaczy podziemia oraz przedstawicielką Komitetu Helsińskiego w regionie. Od 1988 roku uczestniczyła w reaktywowaniu struktur związkowych. Od 25 do 28 sierpnia 1988 roku była uczestniczką Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Krakowie-Mistrzejowicach.

W latach 1980-1982 była rozpracowywana przez Wydział III KW MO SB w Olsztynie w ramach Sprawy Obiektowej kryp¬onim „Krąg”, Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim „Dublerzy”; przez Wydział III WUSW w Olsztynie w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania kryptonim "Belgijka".

W latach 1989-1991 była posłanką RP z listy Komitetu Obywatel skie go „Solidarność”, uczestniczyła w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Postę pu Technicznego. W l tach 1990-1996 objęła stanowisko wojewódzkiego kurat ra oświaty, została odwołana przez ministra Jerzego Wiatra. W l tach 1991-1997 była działaczem Prozumienia Centrum, następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W latach 1997-2001 była posłanką RP z listy Akcji Wyborczej Solidarność, działała w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Kultury i Środków Przekazu.

Odznaczona medalem Pro Ecclesia et Pont fice (1994). Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Krzyżem Wolności i Solidarności (2010).

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów