SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2022-05-19 Nagroda Świadek Historii/The Witness of History (dla osób i organizacji spoza Polski) – VIII edycja Polska

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza ósmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. się płk Weronika Sebastianowicz – żołnierz AK i łagierniczka, działaczka Związku Polaków na Białorusi i prezes Stowarzyszenia Żołnierzy AK na Białorusi, Henricus van Tilbeurgh, mieszkający w Holandii twórca fundacji „Wojtek –polscy wyzwoliciele na wszystkich frontach” i posiadacz największej na świecie prywatnej kolekcji związanej z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie, Jerzy Wójcicki, działacz polskiej mniejszości w Winnicy na Ukrainie, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – dokumentujący historię Polski i Polonii, Fundacja Muzeum Pamięci 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, János Tischler – historyk węgierski, zasłużony w pielęgnowaniu pamięci historycznej o Polsce i Polakach na Węgrzech, Marco Patricelli – propagator polskiej historii, m.in. autor pierwszej biografii Witolda Pileckiego, ks. Zdzisław Malczewski, aktywny działacz wśród Polonii brazylijskiej stworzył Braspol – największą organizację polonijną w Brazylii, Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu – od czasów powojennych nieprzerwanie dbające o podtrzymywanie i propagowanie polskiej tradycji historycznej w RPA.

Zapraszamy do zgłaszania osób i instytucji spoza Polski, szczególnie zaangażowanych w pielęgnowanie polskiej pamięci historycznejdbających o zachowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju oraz odkrywanie zapomnianych faktów czy osób zasłużonych dla Narodu Polskiego. Laureatem nagrody może zostać osoba niemająca polskiego pochodzenia. Wnioskować można także o uhonorowanie pośmiertne.

Opis, w objętości do 3 stron, powinien uwzględniać działania mające na celu pielęgnowanie pamięci historycznej o Polsce i Polakach poza granicami naszego kraju oraz wspierające IPN w realizacji działalności w obszarach: edukacyjnym, naukowym i wydawniczym. Przykładem takiej działalności jest gromadzenie pamiątek związanych z naszą historią, poszukiwanie, zbieranie i archiwizowanie dokumentów jej dotyczących, opieka nad cmentarzami czy pomnikami, projekty popularyzujące dzieje najnowsze Polski itp. Instytut Pamięci Narodowej, zgodnie z ustawą o IPN z dn. 18.12.1998 r., zajmuje się wydarzeniami z najnowszej historii Polski, szczególnie epoką, w której Polacy walczyli z totalitaryzmami. W związku z tym nagradzane są działania dotyczące okresu pomiędzy 8 listopada 1917 r. a 31 lipca 1990 r.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać dane kandydata, opis jego zasług  uzasadniających przyznanie nagrody, dostępne wnioskodawcy kopie dokumentów poświadczających osiągnięcia kandydata. Do wniosku należy dołączyć zgodę kandydata na zgłoszenie (nie dotyczy kandydatów zgłaszanych pośmiertnie). Wyłącznie pisemne zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 17 czerwca 2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1 
02-676 Warszawa

(„Świadek Historii”)

Ogłoszenie nazwisk (lub nazw) laureatów nastąpi w październiku 2022 r.

W sprawie nagrody można również kontaktować się z Katarzyną Miśkiewicz, pisząc na adres: swiadek.historii@ipn.gov.pl.


PLIKI DO POBRANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ IPN8th “Witness of History” award edition of the IPN international prize
for people and organizations outside Poland

The Institute of National Remembrance (IPN) hereby announces the eight edition of the international „Witness of History" award. This is an honorary distinction established in March 2009 by ordinance of the IPN's President and conferred by the Institute. It is granted to individuals and organisations in recognition of their outstanding contribution to commemorating the history of the Polish Nation and supporting the IPN in its statutory activities in the field of education and research.

Nominations are welcomed for individuals and institutions active outside Poland and especially involved in cultivating Polish historical memory, committed to preserving, promoting and enhancing the knowledge of the recent history of Poland, and to uncovering forgotten facts and persons who have rendered great services to the Polish Nation. Posthumous decoration may also be requested.

The description (up to three pages long) should include actions aimed at cultivating historical remembrance of Poland and Poles outside Poland and supporting the IPN in its activity in the field of education, research and publishing (e.g. collecting relics related to our history, searching for, collecting and archiving documents regarding it, taking care for cemeteries or memorials, projects promoting the modern history of Poland, etc.). Pursuant to the Act on the Institute of National Remembrance of 18/12/1998, the activity of the IPN focuses solely on modern Polish history, especially the time in which Poles fought against totalitarianisms, i.e. events from 8th November 1917 to 31st July 1990. Therefore, the award is given for actions related to that period.

Award proposal should include: information about the candidate, a description of the merits that may constitute ground for granting the distinction, and copies of any documents certifying the candidate's achievements that are available to the applicant. The proposal should include a statement of consent by the nominee (not applicable to candidates proposed posthumously). Proposals should be made exclusively in writing and sent no later than 17 June 2022 (as per postmark) to the following address:

Instytut Pamięci Narodowej
Biuro Edukacji Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa
POLAND

(„Świadek Historii”)

The list of laureates will be announced in October 2022.

Contact in matters related to the award: Katarzyna Miśkiewicz, swiadek.historii@ipn.gov.pl


DOWNLOAD FILES - IPNSTOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów