SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2021-09-30 III Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego Polska

Przedstawienie dobrych praktyk, innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inspirowanie nauczycieli do podejmowania nowatorskich działań dydaktycznych i wychowawczych to cele rozpoczętego III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego. Organizatorami projektu są Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie oraz Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".

Nadzór merytoryczny sprawuje Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.

Forum jest jednocześnie podsumowaniem trzeciego roku realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku eksperymentu pedagogicznego "W poszukiwaniu źródeł sukcesu w procesie uczenia się i nauczania uczniów".

Uczestnikami Forum są nauczyciele z Mazowsza oraz szkół polskich za granicą z Litwy, Białorusi, Węgier i Wielkiej Brytanii.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"