SWP
2019-06-14 Drugi dzień Zjazdu Nauczycieli Polonijnych w Toruniu Polska

Drugi dzień Zjazdu rozpoczął się omówieniem działań państwa polskiego na rzecz oświaty polonijnej czyli wystąpienia pod wspólnym tytułem "Oświata polska za granicą w polityce państwa polskiego, kierunki i priorytety wsparcia". Następnie zebrani nauczyciele wysłuchali o "Kształtowaniu tożsamości narodowej oraz kulturowej w warunkach emigracyjnych".

SZKOŁY POLONIJNE I POLSKIE ZA GRANICĄ. STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU.

W bloku tematycznym traktującym o szkolnictwie polonijnym i polskim za granicą referowano m.in. "Wybrane elementy funkcjonowania szkół polonijnych i polskich za granicą – część pierwsza raportu z przeprowadzonych badań", "Prognozy rozwoju szkolnictwa polonijnego i polskiego za granicą według organizacji i instytucji oświatowych z zagranicy pracujących na rzecz potrzymania polskości" a w nich szczegółowo: szkoły prowadzone przez organizacje społeczne, szkoły z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz nauczanie języka polskiego jako ojczystego w szkołach obcych systemów edukacyjnychSTOLIKI EKSPERCKIE

W przerwach wystąpień i referatów uczestnicy Zjazdu mieli możliwość skorzystania z rozmów z ekspertami w obszarach: językowe dylematy nauczycieli polonijnych, Lokalne Ośrodki Metodyczne, nauczanie języka polskiego jako obcego, dotacje na działalność oświatową – źródła, procedury, terminy. Przedpołudniowe obrady zakońćzyła moderowana dyskusja z udziałem uczestników i ekspertów.JAKOŚĆ WAŻNYM CZYNNIKIEM ROZWOJU SZKOŁY POLONIJNEJ I POLSKIEJ ZA GRANICĄ

Tematem popołudniowej debaty nauczycieli była jakość jako czynnik rozwoju szkoły. Przedstawiono druga część raportu z przeprowadzonych badań "Wybrane elementy funkcjonowania szkół polonijnych i polskich za granicą", rozmawiano o rodzajach, zadania i roli organów prowadzących szkoły w procesie oświatowym, znaczeniu dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodziców, samorządu uczniowskiego - ich miejsca i znaczenie w procesie nauczania, o nauczycielu polonijnym i polskim za granicą - kwalifikacjach, wiedzy i umiejętności (rekomendowane standardy w teorii i praktyce), roli pasji i kreatywności na przykładzie Polonijnego Nauczyciela Roku 2019 wreszcie o narzędziach wspierających pracę nauczyciela: metody, podręczniki, pomoce. Całość zwieńczyła gorąca dyskusja, którą niestety należało nieco dyscyplinować, bo zapewne toczyłaby się do późnego wieczora.METODY AKTYWIZUJĄCE

Całodzienna dyskusja o zagadnieniach oświaty polonijnej, przy wysokiej temperaturze, zarówno powietrza jak też dysputy, może wymagać - zwłaszcza pod koniec dnia - metod aktywizacyjnych, zastosowanych (tym razem wyjątkowo) w stosunku do nauczycieli. Udało się - interakcja sali była bezbłędna i pełna zaangażowania!SZKOŁA 6.0

Popołudniu przyszedł czas na omówienie nowego projektu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Szkoła 6.0. To projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi w celu wzajemnego rozwoju, podnoszenia jakości oraz popularyzowania wiedzy o Polsce, języku, kulturze i historii poza granicami oraz historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim . Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej w polskim systemie edukacyjnym oraz szacunkowej liczby Polaków z kraju i zagranicy obliczanej na 60 milionów. Jest symbolicznym podkreśleniem wagi jakości w nauczaniu oraz roli jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości. Projekt jest prowadzony przez ODNSWP we współpracy z MEN i Senatem R.P.

Kto może wziąć udział w projekcie ?

Szkoły i przedszkola polonijne i z polskim językiem nauczania działające w obcych systemach edukacyjnych oraz polskie placówki oświatowe wszystkich typów.

Na czym polega udział w projekcie?

Udział w projekcie polega na zadeklarowaniu i zrealizowaniu wszystkich bądź wybranych działań.

Działanie I – nawiązanie współpracy i objęcie partnerskim patronatem szkoły polonijnej przez szkołę polską
Działanie II – uzyskanie certyfikatu Szkoła 6.0 / załącznik określający wymagania
Działanie III – realizacja partnerskich projektów edukacyjnych w ramach programów Rodzina Polonijna ( MEN) i Program Szkół Partnerskich (SWP)

Jakie obszary może obejmować projekt patronatu partnerskiego ?

  1. Diagnoza wzajemnych potrzeb, oczekiwań i możliwości, a następnie opracowanie planu i sposobów realizacji .
  2. Współpraca uczniów za pomocą platform komunikacyjnych w tym m.in. : wymiana informacji o swoich środowiskach , wspólny udział w konkursach i przedsięwzięciach edukacyjnych czy wychowawczych związanych z celami programu.
  3. Współpraca kadry pedagogicznej: np. doradztwo metodyczne , wymiana doświadczeń, pomysłów.
  4. Udział w zjazdach , konferencjach , , wizytach studyjnych , kursach realizowanych przez SWP.
  5. Przygotowywanie i współrealizacja z ODNSWP staży metodycznych oraz wizyt studyjnych

Finansowanie

Udział w projekcie jest nieodpłatny , nie przewiduje się finansowania działania I i II ze środków organizatora poza wyjątkowymi i uzasadnionymi przypadkami . Zasady udziału uczestników w przedsięwzięciach SWP każdorazowo wymagać będą uzgodnienia w celu zachowania zasad wymaganych przez organy dotacyjne ( MEN, Senat ) . Opracowane i zatwierdzone projekty edukacyjne będą finansowane w ramach procedur konkursowych w ilości i wysokości będącymi pochodną przyznanych dotacji.
Zamkowe spotkanie z historią

Krzyżacy w Toruniu... Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego pojawił się w okolicach dzisiejszego Torunia prawdopodobnie na początku 1228 roku. Niewielka grupa pod dowództwem Filipa z Halle licząca dwóch braci zakonnych, którym towarzyszył oddział knechtów obsadziła gród zwany w tradycji krzyżackiej Vogelsang (Ptasi Śpiew). Ów gród leżał na lewym brzegu Wisły naprzeciw dzisiejszych reliktów zamku krzyżackiego. Wiosną 1230 roku przybyła druga grupa braci zakonnych i połączywszy się z oddziałem Filipa z Halle pod przewodnictwem Hermana von Balka zajęła gród w Nieszawie. Warownia ta została oddana braciom zakonnym przez księcia Konrada Mazowieckiego. Leżała naprzeciw dzisiejszej miejscowości Stary Toruń. Tam też uczestnicy Zjazdu udali się po całodziennych obradach. Pokazy walki braci zakonnych, historia wyzierająca z każdej cegły ...Relacja: Polonijna Agencja Informacyjna

Zdjęcia © Agata Pawłowska PAIPORTAL ZJAZDU


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów