2019-05-10 Pomoc finansowa dla Polskich Szkół Społecznych w Wielkiej Brytanii w 2019 r. Wielka Brytania

W ramach zadania „Wsparcie oświaty polonijnej na pięciu kontynentach” realizowanego w 2019 r. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na podstawie umowy z Kancelarią Senatu RP, istnieje możliwość uzyskania przez polskie szkoły społeczne w Wielkiej Brytanii częściowego dofinansowania kosztów bieżącej działalności. Przedmiotem dofinansowania będą następujące rodzaje kosztów: koszty wynajmu pomieszczeń, opłat eksploatacyjnych i obowiązkowych ubezpieczeń; koszty doposażenia szkoły; koszty zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych oraz koszty dojazdów do szkół i koszty programowe działalności pozalekcyjnej.

Zapraszamy Polskie Szkoły Społeczne w Wielkiej Brytanii do nadsyłania zgłoszeń do udziału w projekcie na adres e-mail Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. W odpowiedzi na zgłoszenie szkoła otrzyma e-mailem komplet dokumentów aplikacyjnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się szkoły, które spełniają poniższe kryteria:

  • posiadają własne konto bankowe
  • mają charakter społeczny
  • funkcjonują przynajmniej przez jeden cały rok szkolny, a rozliczają koszty poniesione w drugim roku    szkolnym funkcjonowania lub kolejnym.

Ostateczne decyzje o przyznaniu dofinasowań będą podejmowane po złożeniu do dnia 30.09.2019 r. pełnej aplikacji wraz z wymaganymi dokumentami. Decydować będzie data wpływu dokumentów pocztą do  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Warszawie.


Kontakt dla szkół działających w Wielkiej Brytanii:
Polska Macierz Szkolna
238-240 King Street, London W6 0RF
tel. +44(0) 208 741 19 93
e-mail: pms@polskamacierz.org
www.polskamacierz.org
STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook