Światowe Forum Mediów Polonijnych

Media polonijne są niezbędnym elementem systemu instytucji działających na rzecz utrwalania polskiej tożsamości poza granicami kraju, integrację polonijnych środowisk, podnoszenie statusu społecznego Polonii oraz promowanie Polski. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, media polonijne w coraz większej liczbie krajów wydawane są równocześnie w języku kraju osiedlania i w języku polskim. Środki masowego przekazu są patronem medialnym wszystkich poważnych imprez organizowanych przez Polaków oraz często animatorem wielu prestiżowych spotkań Polonii.

Liczne działania integracyjne podejmowane przez poszczególne media polonijne, a przede wszystkim realizacja misji edukacji tożsamościowej, umacnianie poczucia polskości i propagowanie języka polskiego, wyróżnia je spośród klasycznych mediów krajów osiedlenia. Polonijne media elektroniczne tworzą pewną sieć informacyjną, która pozwala ludziom rozrzuconym po najdalszych zakątkach świata poczuć się wspólnotą, wymieniać się informacjami, chwalić dokonaniami i wspomagać w trudnych sytuacjach, z udzielaniem pomocy w razie katastrof włącznie.

Światowe Forum Mediów Polonijnych

Roman Wróbel
koordynator Forum
z ramienia SWP

Dlatego tak ważne jest, by środowisko mediów polonijnych podwyższało poziom merytoryczny wydawanych czasopismo, audycji radiowych i telewizyjnych oraz wzbogacało je o prowadzone portale i blogi, profesjonalizowało zarzadzanie nimi, odważniej wkraczało w nowe technologie i wykorzystywało posiadany potencjał do promocji Polski i Polaków na świecie.


Światowe Forum Mediów Polonijnych odbędzie się w Warszawie w ramach V Światowego Zjazdu Polonii Świata i Polaków z Zagranicy. Celem Forum będzie wymiana doświadczeń oraz wypracowanie nowych form współpracy mediów polonijnych, poznanie nowych trendów i możliwości w świecie mediów, podniesienie kwalifikacji uczestników Forum oraz opracowanie kierunków działań na najbliższe lata.


Program przewiduje m.in. omówienie strategii promocji Polski w świecie przez media polonijne i zasady komunikacji marki „Polska”, doskonalenie warsztatu dziennikarskiego i opracowanie własnych reportaży dziennikarskich przy użyciu smartphona.

Uczestnicy Forum odbędą wizyty studyjne o charakterze informacyjno-warstwowym w Telewizji Polskiej, Centrum Prasowym Polskiej Agencji Prasowej oraz Polskim Radiu. Podczas wizyt studyjnych będzie miała miejsce prezentacja TVP i Polskiego Radia jako nadawców publicznych (wraz z ogólną prezentacją rynku telewizyjnego i radiowego w Polsce), Polskiej Agencji Prasowej (która kontynuuje działalność utworzonej w 1918 Polskiej Agencji Telegraficznej). Odbędą się także spotkania autorskie ze znanymi dziennikarzami.

Wizyty studyjne pozwolą zobaczyć, jak w nowoczesny sposób zbiera się, opracowuje i przekazuje obiektywne i wszechstronne informacje z kraju i zagranicy. Jak przygotowuje się serwisy informacyjne, z których korzystają media, instytucje, urzędy państwowe i przedsiębiorcy oraz jak redaguje się, publikuje i dystrybuuje do mediów informacje prasowe nadsyłane przez instytucje, organizacje i korporacje.

Liczymy, że spotkanie przedstawicieli świata mediów polonijnych zaowocuje zacieśnieniem współpracy i wymianą informacji o Polsce w mediach zagranicznych oraz o Polonii i Polakach za granicą w mediach wydawanych w Polsce, nawiązaniem bliższej współpracy pomiędzy wydawcami mediów polonijnych a wydawcami mediów w Polsce, a także udoskonaleniem warsztatu dziennikarzy polonijnych. Przekazywanie wiedzy o Polsce, promowanie i budowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w mediach polonijnych nabierze charakteru skoordynowanych działań.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów