ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Światowe Forum Organizacji Polonijnych w 100-lecie Odzyskania Niepodległości skierowane będzie do przedstawicieli organizacji i środowisk polonijnych o różnorodnym profi lu działalności, w tym do organizacji o ponadregionalnym charakterze.

Skala Forum oraz przekrojowy charakter prelegentów, uczestników oraz poruszanych tematów wskazuje, iż będzie to jedno z najważniejszych forów zjazdu.

Celem Forum jest szeroko zakrojona dyskusja na temat dotychczasowej działalności polonijnych organizacji, kierunku ich rozwoju, wskazania problemów i wyzwań stojących przed strukturami polonijnymi, opis dotychczasowej współpracy z macierzą oraz zaproponowanie obszarów współpracy w przyszłości.





ŚWIATOWE FORUM ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Justyna Szwarc
koordynatorka Forum
z ramienia SWP

Do uczestnictwie w obradach zaproszeni zostali przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Senatu RP, Sejmu RP, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy przedstawią rolę Polonii i Polaków poza granicami w rozwój kraju, w tym wkład w walce o niepodległą.


W Forum weźmie udział ponad 100 osób reprezentujących organizacje polskie i polonijne w blisko 30 krajach. Obrady odbywać się będą w Sali Planarnej Senatu RP. Podczas Forum omawiane będą najważniejsze kwesti e polonijne dotyczące zarówno Polonii oraz Polaków za granicą, instytucji rządowych, jak i organizacji pozarządowych. Skala Forum oraz przekrojowy charakter prelegentów, uczestników oraz poruszanych tematów wskazuje, iż będzie to jedno z najważniejszych forów zjazdu.


Przedstawiciele władz państwa polskiego zaprezentują również wizję współpracy z Polonią w ciągu najbliższych lat. Relacje z krajem na przestrzeni lat oraz obraz współczesnego środowiska polonijnego zostaną przedstawione przez pryzmat przedstawicieli Polonii reprezentujących trzy pokolenia.

Podczas Forum omawiane będą również działania podejmowane przez Polonię i Polaków za granicą, dyskutowane będą zagadnienia dotyczące funkcjonowania organizacji polonijnych we współczesnym świecie, miejsca na ustrukturyzowaną działalność w dobie mediów społecznościowych, zaangażowania młodego pokolenia w sprawy polonijne.

Pierwszy dzień Forum zakończy się wypracowaniem postulatów skierowanych do organizacji polskich i polonijnych za granicą, organizacji pozarządowych w Polsce oraz do polskich instytucji rządowych.

Podczas drugiego dnia Forum w siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zaprezentowane będą różnorodne inicjatywy polonijne podejmowane przez przedstawicieli środowisk polonijnych i polskich za granicą. Zorganizowane będzie również spotkanie z przedstawicielami Senatu RP oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Spotkanie koncentrować się będzie na przedstawieniu oferty współpracy ze środowiskiem polonijnym za granicą ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów dotyczących dotacji, wniosków, rozliczeń.


RELACJA Z FORUM



RELACJA Z FORUM








ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.




PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE














Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów