Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

Forum Sportu i Turystyki Polonijnej poświęcone będzie przedstawieniu i ocenie bieżącego stanu sportu i turystyki polonijnej oraz wyznaczeniu kierunków rozwoju na kolejne lata, w kontekście setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości. Wszystkie dziedziny aktywności Polonii, w tym również sportu i turystyki, zawsze działały i działają na rzecz dobrego imienia Polski i Polaków, promocji Polski jako ciekawego kraju, godnego odwiedzenia, poznania jego historii i kultury.

Jednym z poruszanych tematów będzie ocena sytuacji sportu polonijnego na świecie z ukazaniem kontekstu historycznego na podstawie wybranych krajów ze zwróceniem uwagi na sukcesy, zagrożenia lub słabe strony.

Światowe Forum Sportu i Turystyki Polonijnej

Małgorzata Kwiatkowska
koordynatorka merytoryczna Forum

Różne jest podejście do sportu i zainteresowanie Polonii, w zależności od kraju osiedlenia i warunków klimatycznych. Podczas Forum spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: czy sport polonijny jest rekreacją, czy sportem wyczynowym? Z rozmów wynika, że obecnie najbardziej popularną dyscypliną sportową jest piłka nożna. Na kolejnych miejscach plasują się: lekkoatletyka, pływanie, piłka siatkowa, bilard i sporty zimowe.

Problemem jest zmniejszający się udział młodzieży w polonijnej integracji sportowej. Atrakcje XXI wieku wypierają zainteresowanie sportem. Jak organizacje polonijne mają zadbać o atrakcyjność zajęć ruchowych? Pozytywną rolę odgrywa w nich Związek Harcerstwa Polskiego, który w swoim programie uwzględnia różne konkurencje sportowe.


Będziemy omawiać zagadnienia związane z turystyką polonijną. Przedstawimy obecną sytuację, propozycję rozwoju, role turystyki polonijnej jako czynnika wzbogacenia kultury i element gospodarki narodowej. Liczymy na sugestie uczestników Forum, które po dyskusji będzie można przedłożyć do realizacji odpowiednim instytucjom. Przykładem turystyki polonijnej połączonej z integracją są Festiwale Polonijne Zespołów Folklorystycznych w Rzeszowie, cykliczne zloty harcerskie w różnych krajach oraz Sejmiki PKOl.


Liczymy na szersze zainteresowanie sportem polonijnym przez PKOl, turystyką przez POT oraz zainicjowanie współpracy z instytucjami rządowymi w Polsce z korzyścią dla sportu i turystyki polonijnej oraz promocji Polski np. sponsorowanie/ patronat ważnych, jubileuszowych wydarzeń. Będziemy także rozważać wspólne inicjatywy obejmujące środowiska polonijne na całym świecie, np. w tym roku liczymy na jednogłośne zadeklarowanie się, że w każdym kraju, przed końcem tego roku, zostanie zrealizowany bieg na 1918 metrów.

Wymiana doświadczeń i nawiązanie wzajemnych kontaktów oraz opracowanie bazy polonijnego sportu rozproszonego na całym świecie to jedno z oczekiwań tej sekcji. Innym jest umocnienie linii generacyjnego zaangażowania w sporcie polonijnym.

Sport i rekreacja fizyczna są mało skomplikowaną organizacyjnie formą integrowania Polonii. Polonijne Święta Sportowe w poszczególnych krajach pomagają w utrzymaniu więzi z innymi Polakami, włączają do wspólnoty młodzież polonijną oraz ich niepolskich przyjaciół. Turystyka do Polski i Polonijne Światowe Igrzyska Sportowe oraz Polonijne Sejmiki Sportowe promują Polskę wśród Polonii, a poprzez Polonię – również inne środowiska w kraju jej zamieszkania.

W ramach Forum przewidziane jest zwiedzenie wystawy pn. „Historia Sportu Polonijnego” na terenie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, jak również wizyta w jednym z ciekawych obiektów sportowych w Warszawie.


RELACJA Z FORUMRELACJA Z FORUM
REKOMENDACJE FORUM SPORTU I TURYSTYKI
PO OBRADACH V ŚWIATOWEGO ZJAZDU POLONII I POLAKÓW Z ZAGRANICY


SPORT POLONIJNY


Zapoznanie się z przedstawionym Kalendarium wydarzeń sportowych (PiPzG)

Budowanie Kalendarium wydarzeń sportowych na świecie (PiPzG, SWP)

Polonijny Sport i Rekreacja fizyczna są najprostszą organizacyjnie formą pobudzenia świadomości polskiego pochodzenia, a szczególnie integracji młodzieży polonijnej. Powinniśmy pamiętać o młodej polskiej emigracji i kolejnych pokoleniach w każdej dziedzinie życia polonijnego (PiPzG, SWP).

Aktywna działalność Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na płaszczyźnie rozwoju sportu i rekreacji polonijnej powinna zbliżać nas do zwiększenia imprez polonijnych w konkretnych kategoriach jak np. powrót do Mistrzostw Świata Polonii w tenisie, usankcjonowanie turnieju golfowego (Mistrzostwa Polonii w golfie) oraz dalszy rozwój żeglarstwa. To byłoby dotarciem do promocji Polski przez polskich biznesmenów, a zatem również idzie obrona dobrego imienia Polski i Polaków poprzez kontakty z osobami wpływowymi w kraju zamieszkania (SWP i PiPzG).

Na mapie aktywności polskiego sportu i bezpośrednich kontaktów z Polonia na całym świecie sa : Światowe Letnie Igrzyska Polonijne odbywające się co dwa lata na przemian ze Światowymi Zimowymi Igrzyskami Polonijnymi, organizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” wraz z władzami danego miasta, na terenie którego to wydarzenie ma miejsce oraz Światowe Polonijne Sejmiki Olimpijskie mające długoletnią tradycje, organizowane przez Polski Komitet Olimpijski (SWP i PKOl – organizatory, PiPzG – promocja w krajach zamieszkania)).
Doceniając wysiłki Polskiego Komitetu Olimpijskiego na rzecz sportu zwracamy się o rozszerzenie działalności na rzecz rozwoju polonijnych Klubów Olimpijczyka na świecie oraz odwiedzanie przez polskich olimpijczyków miejsc zajmujących się sportem polonijnym. Sukcesy polskich sportowców budują pozytywny wizerunek Polski i zbliżają ludzi innych narodowości, którzy maja kontakt z osobami polskiego pochodzenia (np. małżeństwa mieszane) (PKOl)

Zwrócenie się do kierownictwa Muzeum Sportu i Turystyki o przygotowanie i otwarcie w Muzeum SiT stałej ekspozycji sportu polonijnego i ruchu olimpijskiego.

Jednocześnie prosimy Polonie i Polaków za Granica o gromadzenie i przekazywanie pamiątek do wyposażenia tego muzeum (SWP/PKOl oraz PiPzG).

Rozszerzenie współpracy polonijnych organizacji sportowych z ze Związkami Sportowymi w Polsce (SWP/PKOl uprzedzi PZS, a PiPzG będą inicjować kontakty).

Apelujemy o wzmożenie działań na rzecz udziału w wydarzeniach sportowych przez Polonie Ameryki Łacińskiej oraz kraje dalszego Wschodu (SWP, MSZ)

Wykorzystywanie praktyk studenckich w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego dla przeprowadzania ich w środowiskach polonijnych za granica z programem trenerskim.

Rozważenie możliwości letnich obozów szkoleniowych dla organizatorów zżycia sportowego i turystycznego wśród Polonii i Polaków za Granica .

Ujednolicenie systemu szkolnych polonijnych turniejow sportowych w poszczególnych krajach (SWP i PiPzG).

Przygotowanie i wydanie jednego medalu sportowego na imprezy sportowe dla szkol polonijnych (SWP).

Apel do organizacji polonijnych planujących przedsięwzięcia, aby zainteresowały się możliwością zdobycia środków finansowych od władz municypalnych w kraju zamieszkania oraz w przypadku Europy, z funduszy unijnych, a także oraz z środków publicznych i fundacji w Polsce (PiPzZ). Jednocześnie apel do SWP oraz MSZ, aby informowały organizacje polonijne o terminach składania podań o dotacje z Senatu i z funduszy dostępnych poprzez MSZ.

Zwrócenie się do organizatorów Światowych Sportowych Igrzysk Polonijnych o zwiększenie dofinansowania uczestnictwa młodzieży ze Wschodu i Zachodu w tych wydarzeniach (SWP).

Przyjęcie inicjatywy marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego przez wszystkie środowiska polonijne w świecie organizacji corocznie Polskiego Biegu Niepodległościowego 11 listopada w krajach zamieszkania na symbolicznym dystansie 1918 metrów (PiPzG)


TURYSTYKA POLONIJNA


Zwiedzanie miejsc historii i tradycji Rzeczypospolitej, zarówno w Polsce jak i poza jej granicami – elementem pozytywnego kształtowania wizerunku Polski (POT, PiPzG).

Opracowanie materiałów promocyjnych, na które jest zapotrzebowanie i dotarcie z nimi do zainteresowanych (POT)

Szerokie informowanie o już opracowanych materiałach promujących atrakcyjne turystycznie, historycznie i kulturowo miejsca w Polsce (POT).

Zwrócenie się do rządu polskiego o zwiększenie funduszy na promocje Polski jako kraju godnego odwiedzenia i poznania jego zabytków, kultury, itd. (Senat, rząd polski)

Zwrócenie się do Polonii i Polaków za Granica o promowanie przyjazdów do Polski i promocji turystyki polskiej w środowiskach swego zamieszkania (PiPzG)


PiPzG - Polonia i Polacy za Granica
SWP – Stowarzyszenie „Wspolnota Polska”
PZS – Polskie Zwiazki Sportowe
PKOl – Polski Komitet Olimpijski
MSiT – Muzeum Sportu i Turystyki
MSZ – Ministerstwo Spraw Zagranicznych

ORGANIZATORZY

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.
PARTNER GŁÓWNY

PARTNER - MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej
w ramach zadania „Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej
oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej
oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą.”

PARTNER - FUNDACJA PZU


PATRONATY MEDIALNE


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów