XV ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE
WISŁA, 27.02.2022 - 3.03.2022


ŚWIATOWE IGRZYSKA POLONIJNE
ORGANIZOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"
REGULAMIN - SLALOM GIGANT

1 marca 2022 – wtorek
Ośrodek Narciarski Nowa Osada - Wisła


 1. CEL:

  Popularyzacja narciarstwa alpejskiego oraz snowboardu.
  Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  Popularyzacja Ośrodka Narciarskiego Nowa Osada w Wiśle.

 2. ORGANIZATOR:

  Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

  Termin: 01.03.2022
  Miejsce: Ośrodek Narciarski Nowa Osada - Wisła
  Biuro Zawodów zlokalizowane w Hotelu
  Start pierwszego przejazdu – godz. 10:00

 4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  Osoby w wieku poniżej 18 lat biorą udział w zawodach na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów po złożeniu w biurze zawodów ich pisemnej zgody.

  Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w zapiętym kasku sztywnym na głowie.

 5. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW:

  Zawody mogą zostać odwołane w przypadku niewystarczająco dużej pokrywy śniegu.

  Zawody rozegrane zostaną w dyscyplinie slalom gigant (narty).

  Zawody składają się z 2 przejazdów jeśli warunki śniegowe na to pozwolą (decyduje o tym sędzia główny zawodów).

  Wygrywa zawodnik, którego suma czasów z obu przejazdów jest najniższa, jeśli sędzia główny zawodów zadecyduje o jednym przejeździe wygrywa zawodnik z najniższym czasem.

  Zawodnik nie może podczas zawodów używać słów obraźliwych lub obelżywych, zachowywać się niesportowo lub lekceważąco oraz ignorować regulaminu zawodów.

  Brak lub uszkodzenie numeru startowego uniemożliwiające odczytanie go przez sędziów oraz brak potwierdzenia przejazdu przez wszystkie punkty kontrolne karane będzie dyskwalifikacją.

  We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tym regulaminem będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

 6. KATEGORIE:

  Kobiety

  Grupa 1/ rok urodzenia 2016-2010,
  Grupa 2/ rok urodzenia 2009-2004,
  Grupa 3/ rok urodzenia 2003-1986,
  Grupa 4/ rok urodzenia 1985-1972,
  Grupa 5/ rok urodzenia 1971 i starsze

  Mężczyźni

  Grupa 1/ rok urodzenia 2016-2010,
  Grupa 2/ rok urodzenia 2009-2004,
  Grupa 3/ rok urodzenia 2003-1986,
  Grupa 4/ rok urodzenia 1985-1972,
  Grupa 5/ rok urodzenia 1971 i starsi

  Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia kategorii wiekowych w przypadku mniejszej liczby niż 5 uczestników zgłoszonych w kategorii.

 7. KARY:

  Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

  Upomnienie.
  Dyskwalifikacja.

 8. PROTESTY:

  Protesty do Sędziego Głównego lub Organizatora zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów i do 15 minut po ogłoszeniu wyników.
  Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł.
  Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest.
  Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego i Organizatora.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie zawodów oraz ich skutki.

  Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

  Każdy zawodnik powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jak i od odpowiedzialności cywilnej (OC) we własnym zakresie.

  Zawodnicy chcący oglądnąć trasę przed startem mogą to zrobić tylko w określonym czasie – przed startem pierwszego biegu oraz w przerwach między przejazdami. Wszystkie osoby poruszające się po trasie zawodów w trakcie trwania wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

  Uczestnik wyścigu podpisując oświadczenie w Biurze Zawodów akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz na prezentację zdjęć w internecie oraz w celach marketingowych organizatora.

  Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.


  Obsługą i logistyką zawodów zajmuje się XTRAINING – Licencjonowana Szkoła Narciarska.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

Start pierwszego przejazdu – godz. 10:00


UWAGA! W związku z panującą epidemią koronawirusa i zmieniającymi się wytycznymi sanitarnymi istnieje możliwość zmian w Regulaminie, o których Organizator będzie informował uczestników.
GŁÓWNA STRONA IGRZYSK 2022KOMITET HONOROWY


Henryk Kowalczyk

Wiceprezes Rady Ministrów

Kamil Bortniczuk

Minister Sportu i Turystyki

Jakub Chełstowski

Marszałek Województwa Śląskiego

Wojciech Kałuża

Wicemarszałek Województwa Śląskiego

Tomasz Bujok

Burmistrz Wisły

Dariusz Piotr Bonisławski

Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Andrzej Kraśnicki

Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Tadeusz Pilat

Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych

Teresa Berezowska

Przewodnicząca Rady Polonii Świata