Certyfikat "Szkoła 6.0"?Co to jest Certyfikat Szkoła 6.0?


Certyfikat Szkoła 6.0 jest znakiem jakości, dodatkowym atutem, wyróżniającym je spośród innych szkół.


Certyfikat Szkoła 6.0 dla szkoły polskiej


Polskie szkoły działające na terenie Polski mogą starać się o nadanie im certyfikatu Szkoła 6.0, jeśli w swojej działalności spełnią założenia projektu Szkoła 6.0. Sposób realizacji tych założeń organizator pozostawia decyzji placówki. Efekty będą zamieszczane na platformie Szkoła 6.0..


Certyfikat Szkoła 6.0 dla szkoły polonijnej


Dla szkół polonijnych biorących udział w projekcie „Szkoła 6.0” starania o zdobycie certyfikatu stanowią centralną oś, wokół której koncentrują się wszystkie zadania projektowe. Dbałość o wysokie standardy nauczania i wychowania przekłada się bowiem na doskonałe wyniki uczniów, lepszą znajomość języka, zainteresowanie pogłębianiem wiedzy na temat kraju ich rodziców i przodków, a co za tym idzie - większą gotowość do podejmowania współpracy z rówieśnikami uczącymi się w Polsce.

Certyfikat Szkoła 6.0 to nie tylko kwestia prestiżu, to przede wszystkim szansa na wielokierunkowy rozwój, wsparty doświadczeniem polskich placówek oraz specjalistów Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP.


Jak otrzymać Certyfikat Szkoła 6.0 dla szkół polonijnych?


Proces nadawania Certyfikatu poprzedza opracowanie i przedstawienie do akceptacji indywidualnego planu i harmonogramu zadań. Dokument ten powinien bazować na rzetelnej analizie potrzeb i możliwości każdej ze szkół. Mając na uwadze specyfikę placówek polonijnych (które różnią się nie tylko poziomem językowym uczniów, warunkami lokalowymi czy kadrowymi, ale często również kontekstem edukacyjnym kraju funkcjonowania) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SWP opracował listę ogólnych kryteriów, których uszczegółowienie będzie zależało m.in. od wyżej wymienionych czynników. Kryteria te podzielono na trzy skorelowane obszary:W spełnianiu kryteriów szkoła polonijna może liczyć na merytoryczne wsparcie szkoły, z którą zawarła współpracę lub - w przypadku jej braku - zespołu Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli SWP ds. Szkoły 6.0.

Po zrealizowaniu wszystkich punktów wynikających z planu i harmonogramu zadań, szkoła polonijna będzie mogła przedstawić swoje osiągnięcia reprezentantowi ODN SWP podczas zaplanowanej wcześniej wizyty.

Czas relizacji zadań oraz oczekiwania na przyznanie certyfikatu określa się indywidualnie dla każdej placówki.


ZAŁĄCZNIK 1 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF

ZAŁĄCZNIK 2 - DO REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE - PDF


Przedsięwzięcie finansowane ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu
w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą.
PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM ORAZ INFORMATYCZNY NAD PLATFORMĄ SZKOŁA 6.0

facebook