WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

NA ROK 2023

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
wnioski@wspolnotapolska.org.pl

WYŚLIJ MAILA Z PYTANIEM


Wnioski o dofinansowanie na 2023 rok!

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓw PRZEDŁUŻONE
DO 17 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU


 • Procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów:
  1. wypełnienie karty projektu oraz listu intencyjnego zgodnie z wybranym obszarem oraz
  2. wypełnienia formularza w generatorze.
 • Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.

 • WAŻNE: Nie przyjmujemy wniosków od organizacji zarejestrowanych w Polsce i działających na terenie Polski.
  Dokumenty przesłane przez te podmioty zostaną odrzucone.


  PRZYGOTOWANIE DO ZŁOŻENIA WNIOSKU

 • W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
 • Następnie proszę pobrać i uzupełnić załacznik: kartę projektu oraz list intencyjny.
 • Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.

 • Załączniki - kartę projektu dołączamy na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel) za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku.
  Przed załączeniem proszę sprawdzić, czy wprowadzone dane się zapisały w pliku.
 • List intencyjny należy uzupełnić w wyznaczonym miejscu, wydrukować i podpisać a następnie dołączyć skan razem z kartą projektu.
 • Statut organizacji w formie elektronicznej (zalecany PDF) dla składających wniosek po raz pierwszy dołączamy również na końcu formularza przesyłąjąc go za pomocą dedykowanego przycisku dołączenia pliku.

 • WYPEŁNIENIE ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA

 • Kiedy załącznik - karta projektu i list intencyjny są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
 • Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji podany w trakcie wypełniania generatora.
  (UWAGA! Jeśli po złożeniu wniosku nie otrzymają Państwo maila z potwierdzeniem, proszę sprawdzić folder SPAM)
 • Nie ma możliwości zapisania formularza i powrotu do częściowo wprowadzonych danych. Należy go uzupełnić od początku do końca i wysłać.

UWAGA!

 • Wnioski niekompletne, błędnie lub nie w pełni wypełnione zostaną odrzucone.
 • Wnioski przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Wnioski niezgodne z regulaminami konkursów dot. wsparcia Polonii i Polaków za granicą nie zostaną ujęte w składanych przez SWP ofertach.
 • Wprzypadku konieczności dostosowania treści złożonych w generatorze wniosków do zapisów w regulaminach konkursowych, bądź w innych uzasadnionych przypadkach, SWP zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji.
 • Złożenie wniosku nie obliguje SWP do zamieszczenia go w swojej ofercie, przy czym w przypadku jego odrzucenia wnioskodawca zostanie o tym poinformowanyOBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE


ROZWIJANIE STRUKTUR ORGANIZACJI POLONIJNYCH

Domy Polskie, organizacje polonijne, zespoły ludowe, teatry, chóry, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, organizacje naukowe, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.

WAŻNE!

W przypadku wniosków składanych w tym obszarach istnieje możliwość złożenia projektów rocznych lub dwuletnich.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


WYDARZENIA POLONIJNE W KRAJU I ZA GRANICĄ

organizacja wydarzeń patriotycznych, kulturalnych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


EDUKACJA - FUNKCJONOWANIE I UTRZYMANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI POLONIJNYCH

wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

WAŻNE!

W przypadku wniosków składanych w tym obszarach istnieje możliwość złożenia projektów rocznych lub dwuletnich.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


EDUKACJA - WYDARZENIA I INICJATYWY UZUPEŁNIAJĄCE KSZTAŁCENIE

wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO I MIEJSC PAMIĘCI

odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


MEDIA - WSPARCIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


PUBLIKACJE

książki, albumy, wydawnictwa elektroniczne (CD, DVD, inne nośniki cyfrowe) itp.

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


POMOC CHARYTATYWNA

zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

ZAŁĄCZNIK:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY


INWESTYCJE

budowa i remont

ZAŁĄCZNIKI:    KARTA PROJEKTU

ZAŁĄCZNIK:    LIST INTENCYJNY
ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Jeżeli wypełnili już Państwo kartę projektu i list intencyjny zgodnie z obszarem wnioskowania
prosimy przejść na stronę generatora.


GENERATOR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE NA ROK 2023


Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów