WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015WNIOSKI O STYPENDIA
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

PRZECZYTAJ ZANIM PRZYSTĄPISZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKUStowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat udziela wsparcia finansowego młodzieży polskiego pochodzenia, która uczy się / studiuje w Polsce, ale również w krajach zamieszkania.

W roku 2018 pojawia się istotna zmiana, wnioski będzie można składać tylko elektronicznie - poprzez generator w portalu internetowym.

Kryteria zależą od rodzaju stypendium, wszystko szczegółowo jest opisane w regulaminie dostępnym na stronie SWP (we właściwych zakładkach). Jesteśmy przekonani, że ułatwi to dostęp szerszemu gronu potencjalnych stypendystów i obniży koszty, ponieważ wiele informacji będzie przekazywanych tylko w wersji elektronicznej. Oryginały dokumentów będą niezbędne tylko na etapie podpisania umowy.Czym jest stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"?

Stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dalej SWP to jednorazowa pomoc finansowa dla studentów Polskiego pochodzenia (osób, które urodziły się i mieszkają poza granicami albo ukończyły za granicą pierwszy poziom edukacji i chcą podjąć naukę/studia w Polsce lub jako wybitnie zdolni i aktywni w działaniach na rzecz środowisk polonijnych chcą studiować w krajach zamieszkania).

Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru i aby otrzymać środki w następnym semestrze należy procedurę aplikacyjną powtórzyć.

Są dwa rodzaje stypendium: socjalne oraz naukowe.

 • Stypendium socjalne skierowane jest do osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Stypendium naukowe, ma charakter motywacyjny i skierowane jest do osób zdolnych, mających średnią na poziomie co najmniej 4.0.

Stypendium udzielane w semestrze wiosennym i jesiennym 2018 wynosi 4100 PLN brutto.
Wypłata ma charakter jednorazowy.


REGULAMIN STYPENDIUM SOCJALNEGO REGULAMIN STYPENDIUM NAUKOWEGO


Kto może się ubiegać o stypendium?

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży:

 • udokumentowanego, polskiego pochodzenia
 • Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski i mogących to udokumentować przebiegiem nauki

uczącej się, czyli:

 • uczniów
 • studentów na poziomie licencjackim i magisterskim
 • doktorantów (na studiach doktoranckich - nie wystarczy otwarty przewód doktorski),

która uczy się lub studiuje w Polsce lub w kraju zamieszkania.

Stypendia przyznawane sa młodzieży która:

 • ma trudną sytuację materialną (stypendium socjalne)
 • lub wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce (stypendium naukowe),
 • i w obu powyższych przypadkach może potwierdzić aktywność społeczną na rzecz środowiska Polonii i Polaków w swoim kraju lub współpracę z organizacjami działającymi w Polsce, a wspierającymi Polonię i Polaków mieszkających za granicą.

Uwaga!

Jedna osoba może aplikować albo o stypendium socjalne albo naukowe, w jednym semestrze nie można łączyć form wsparcia.


Kiedy można składać wnioski stypendialne?

Stypendia niezależnie od rodzaju są dostępne dwa razy w roku, w semestrze wiosennym i jesiennym.

Początek składania wniosków w semestrze jesiennym 2018 roku rozpocznie się 1 października

Wowczas to dostępny będzie generator wniosków online na stronie internetowej SWP.

Zakończenie naboru nastąpi 5 listopada 2018 r.


GENERATOR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH


Wymagane dokumenty - stypendium socjalne

Stypendium socjalne - dokumenty m.in.:

 • kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie
 • aktualny raport z działalności polonijnej/społecznej podpisany i potwierdzony przez upoważnione osoby w danej organizacji lub instytucji
 • oświadczenie z uczelni potwierdzające status ucznia/studenta/doktoranta
 • kopia dowodu tożsamości
 • zaświadczenie o dochodzie studenta (za poprzedni rok)
 • zaświadczenie o dochodzie rodziców (za poprzedni rok)
 • oświadczenie o składzie rodziny
 • oświadzcenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej
 • oświadczenie członków rodziny (brat, siostra) potwierdzające, że są uczniami / studentami uczęszczającymi do szkoły/na uczelnie

Uwaga!

 • Każdy z wymienionych powyżej dokumentów musi być przetłumaczony na język polski.
 • Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, osoba wnioskująca bierze na siebie odpowiedzialność karną za potwierdzenie nieprawdy.

Przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest częścią formularza zgłoszeniowego online

Jak przesłać dokumenty?

 • Należy zgromadzić oryginały dokumentów
 • Przetworzyć je do postaci elektronicznej (PDF) tak, aby można było załączyć w generatorze wniosków jako pliki.
 • Zdjęcia przyjmujemy w formatach JPG lub PNG o rozdzielczości 300 DPI - styl (charakter zdjęcia) paszportowy.
 • W przypadku nieprzyznania stypendium przesłane elektronicznie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • Oryginały dokumentów (wersje "papierowe") będa potrzebne przy podpisywaniu umowy stypendialnej

ZESTAW DOKUMENTÓW W REGULAMINIE STYPENDIUM SOCJALNEGO


Wymagane dokumenty - stypendium naukowe

Stypendium naukowe - dokumenty m.in.:

 • kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie
 • aktualny raport z działalności polonijnej/społecznej podpisany i potwierdzony przez upoważnione osoby w danej organizacji lub instytucji
 • oświadczenie z uczelni status ucznia/studenta/doktoranta ze średnią ocen za poprzedni semestr/rok ( minimum 4,0 )
 • kopia dowodu tożsamości
 • dyplomy / wyróżnienia związane z osiagnięciami naukowymi lub sportowymi (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Uwaga!

 • Każdy z wymienionych powyżej dokumentów musi być przetłumaczony na język polski.
 • Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, osoba wnioskująca bierze na siebie odpowiedzialność karną za potwierdzenie nieprawdy.

Przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest częścią formularza zgłoszeniowego online

Jak przesłać dokumenty?

 • Należy zgromadzić oryginały dokumentów
 • Przetworzyć je do postaci elektronicznej (PDF) tak, aby można było załączyć w generatorze wniosków jako pliki.
 • Zdjęcia przyjmujemy w formatach JPG lub PNG o rozdzielczości 300 DPI - styl (charakter zdjęcia) paszportowy.
 • W przypadku nieprzyznania stypendium przesłane elektronicznie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • Oryginały dokumentów (wersje "papierowe") będa potrzebne przy podpisywaniu umowy stypendialnej.

ZESTAW DOKUMENTÓW W REGULAMINIE STYPENDIUM NAUKOWEGO


Co decyduje o przyznaniu stypendium i kiedy wiadomo kto je otrzymał?


Po zakończeniu naboru Komisja Stypendialna na specjalnym posiedzeniu na podstawie analizy dokumentów podejmie decyzję o przyznaniu stypendium.

W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę kryteria formalne, sytuacje materialną (s. socjalne) średnią ocen - wyniki w nauce (s. naukowe), jak również zaangażowanie w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, w tym w polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" poprzez współpracę m.in. z Lokalnymi Ośrodkami Metodycznymi.

Pod uwagę brana będzie także inna działalność, np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz w innych dziedzinach będących w obszarze zainteresowań kandydata (muzyka, sztuka, sport, itp.) potwierdzona zaświadczeniem

Osoby powtarzające rok ze względu na złe wyniki w nauce nie mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez stronę www.wspolnotapolska.org.pl w formie imiennej listy.

Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W celu rozpoczęcia procesu aplikacji stypendialnej należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się w generatorze wniosków.

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych - formuły zgody występujące w generatorze wniosków brzmią następująco:

Informujmy, że Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych w "formularzu rejestracyjnym", w tym wizerunku w postaci zdjęcia jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia programu stypendialnego, w tym m.in. stworzenia listy Beneficjentów stypendium. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w ramach realizacji powyżej wskazanej działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w aplikacji o stypendium. Aby wycofać zgodę należy przesłać wiadomość e-mail z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym na adres stypendium@wspolnotapolska.org.pl treści "proszę o usunięcie moich (Imię i Nazwisko) danych osobowych z formularza rejestracyjnego".
Czynność ta spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z formularza rejestracyjnego.
Zgadzam się z powyższymi postanowieniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aplikowania o stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.
Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z formularza rejestracyjnego, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Udzielenie zgody wskazanej w niniejszym oświadczeniu następuje dobrowolnie i nieodpłatnie.

Polityka prywatności i plików cookies dla stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest opisana pod adresem: http://wspolnotapolska.org.pl/cookies.php


Co jest podstawą wypłacenia stypendium i jak jest wypłacane?


Stypendium otrzymają zakwalifikowane osoby, które w w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników dostarczą podpisaną umowę wraz z wymaganymi oryginałami dokumentów - osobiście lub pocztą na adres: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00 -322 Warszawa.
Liczy się data wpływu do Stowarzyszenia, nie zaś data nadania dokumentów.

Wypłata ma charakter jednorazowyi dokonywana jest na wskazane przez stypendystę konto bankowe lub w przypadkach indywidualnych w kasie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


OBOWIĄZKI
STYPENDYSTY


Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązany jest wobec Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" do informowania o:

 • faktach mających wpływ na tok nauki / studiów, ubieganiu się o zgodę na przerwanie nauki / studiów, zmianę szkoły / uczelni czy kierunku edukacji oraz podjęcie dodatkowej nauki - szkoły / studiów zmianie adresu zamieszkania w Polsce w trakcie roku kalendarzowego, w którym otrzymał stypendium
 • zmianie adresu zamieszkania w Polsce w trakcie roku kalendarzowego, w którym otrzymał stypendium
 • zmianie adresu korespondencyjnego w roku kalendarzowym, w którym otrzymał stypendium i styczniu-lutym kolejnego roku kalendarzowego w celu skutecznego dostarczenia dokumentów rozliczjących podatek dochodowy

Stypendysta deklaruje chęć zaangażowania się w proces wspierania środowiska polonijnego na warunkach ustalonych z każdym stypendystą indywidualnie. Aktywność taka będzie stanowiła atut przy ubieganiu się o stypendia w kolejnych latach.

Stypendyści kończący dany etap szkoły lub studiów zobowiązani są do przesłania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" kopii świadectwa/dyplomu

Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych oraz przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach realizacji projektu oraz promocyjnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


ROZWIĄZANIE UMOWY
ZE STYPENDYSTĄ


Wycofanie pomocy finansowej - stypendium - może nastąpić w przypadku:

 • rezygnacji z nauki w okresie przyznawania stypendium
 • złożenia nieprawdziwych informacji


facebook