WSPÓLNOTA POLSKA DLA MŁODZIEŻY

STYPENDIA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"STYPENDIA STRONA GŁÓWNA WNIOSKI O STYPENDIA - CO MUSISZ WIEDZIEĆ GENERATOR WNIOSKÓW O STYPENDIA

Stypendia Stowarzyszenia "wspólnota polska" w poszczególnych latach

STYPENDIA 2019 STYPENDIA 2018 STYPENDIA 2017 STYPENDIA 2016 STYPENDIA 2015WNIOSKI O STYPENDIA
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

PRZECZYTAJ ZANIM PRZYSTĄPISZ DO WYPEŁNIANIA WNIOSKUStowarzyszenie "Wspólnota Polska" od wielu lat udziela wsparcia finansowego młodzieży polskiego pochodzenia, która uczy się / studiuje w Polsce, ale również w krajach zamieszkania.

W roku 2018 pojawia się istotna zmiana, wnioski będzie można składać tylko elektronicznie - poprzez generator w portalu internetowym.

Kryteria zależą od rodzaju stypendium, wszystko szczegółowo jest opisane w regulaminie dostępnym na stronie SWP (we właściwych zakładkach). Jesteśmy przekonani, że ułatwi to dostęp szerszemu gronu potencjalnych stypendystów i obniży koszty, ponieważ wiele informacji będzie przekazywanych tylko w wersji elektronicznej. Oryginały dokumentów będą niezbędne tylko na etapie podpisania umowy.Czym jest stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"?

Stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dalej SWP to jednorazowa pomoc finansowa dla studentów Polskiego pochodzenia (osób, które urodziły się i mieszkają poza granicami albo ukończyły za granicą pierwszy poziom edukacji i chcą podjąć naukę/studia w Polsce lub jako wybitnie zdolni i aktywni w działaniach na rzecz środowisk polonijnych chcą studiować w krajach zamieszkania).

Stypendia przyznawane są na okres jednego semestru i aby otrzymać środki w następnym semestrze należy procedurę aplikacyjną powtórzyć.

Są dwa rodzaje stypendium: socjalne oraz naukowe.

 • Stypendium socjalne skierowane jest do osób będących w trudnej sytuacji materialnej.
 • Stypendium naukowe, ma charakter motywacyjny i skierowane jest do osób zdolnych, mających średnią na poziomie co najmniej 4.0.

Wypłata ma charakter jednorazowy.


REGULAMIN STYPENDIUM NAUKOWEGO


Kto może się ubiegać o stypendium?

Stypendia przeznaczone są dla młodzieży:

 • udokumentowanego, polskiego pochodzenia
 • Polaków od co najmniej 5 lat mieszkających poza granicami Polski i mogących to udokumentować przebiegiem nauki

uczącej się, czyli:

 • uczniów
 • studentów na poziomie licencjackim i magisterskim
 • doktorantów (na studiach doktoranckich - nie wystarczy otwarty przewód doktorski),

która uczy się lub studiuje w Polsce lub w kraju zamieszkania.

Stypendia przyznawane sa młodzieży która:

 • ma trudną sytuację materialną (stypendium socjalne)
 • lub wyróżnia się dobrymi wynikami w nauce (stypendium naukowe),
 • i w obu powyższych przypadkach może potwierdzić aktywność społeczną na rzecz środowiska Polonii i Polaków w swoim kraju lub współpracę z organizacjami działającymi w Polsce, a wspierającymi Polonię i Polaków mieszkających za granicą.

Uwaga!

Jedna osoba może aplikować albo o stypendium socjalne albo naukowe, w jednym semestrze nie można łączyć form wsparcia.


Kiedy można składać wnioski stypendialne?

Stypendia niezależnie od rodzaju są dostępne dwa razy w roku, w semestrze wiosennym i jesiennym.

O datach rozpoczęcia przyjmowania aplikacji informujemy w portalu Wspólnoty Polskiej i w mediach społecznościowych.


GENERATOR WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH


stypendium socjalne - podstawowe informacje

Informacje szczegółowe zawarte są w aktualnych regulaminach

UWAGA - w roku 2020 dostępne są wyłącznie stypendia naukowe.

Stypendium socjalne - kompletny wniosek winien zawierać następujące dokumenty:

 • aktualne zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające status ucznia/studenta/doktoranta z informacją o uzyskanej w ostatnim semestrze/roku średniej oraz uzyskanych dochodach (stypendia socjalne, naukowe, inne).
 • podpisane oświadczenia i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na etapie wypełniania formularza w generatorze;
 • kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie;
 • kopie dokumentu tożsamości;
 • dokumenty poświadczające dochody rodziców i rodzeństwa osoby ubiegającej się o stypendium (PIT za ostani rok, inne dokumenty);
 • oświadczenie o liczbie osób w rodzinie;
 • dokument potwierdzający zamieszkanie w domu studenta lub innym obiekcie;
 • kopie uzyskanych świadectw, dyplomów za ostatnie dwa lata:
  • kopię świadectwa za poprzedni rok szkolny (dotyczy uczniów liceum)
  • kopię świadectwa maturalnego wraz ze średnią (dotyczy studentów pierwszego roku);
  • kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy studentów II stopnia);
  • kopię dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia (dotyczy studentów III stopnia i studiów podyplomowych);
  • świadectwo ukończenia polskiej szkoły średniej w kraju zamieszkania, jeżeli Wnioskodawca jest absolwentem takiej szkoły (dotyczy studentów pierwszego roku);
 • dokument potwierdzający zaangażowanie w działalność Polonii i Polaków w swoim kraju lub w Polsce, na przestrzeni 2 ostatnich lat;
 • propozycja projektu aktywności na rzecz Polonii i Polaków, który zostanie zrealizowany i sprawozdany w semestrze, na który zostało przyznane stypendium.

Uwaga!

 • Dokumenty, o których mowa w pkt. 2.2 składa się wyłącznie poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.wspolnotapolska.org.pl, jako załączniki w formie skanu lub zdjęcia.
 • Każdy z wymienionych powyżej dokumentów musi być przetłumaczony na język polski.
 • Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, osoba wnioskująca bierze na siebie odpowiedzialność karną za potwierdzenie nieprawdy.
 • Złożenie wniosku oznacza, że wnioskodawca akceptuje treść niniejszego Regulaminu Stypendialnego.
 • 2.7. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” może żądać od wnioskodawców dodatkowych dokumentów jeśli będzie to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności prawa podatkowego lub przepisów o ochronie danych osobowych.

Kryteria przyznawania pomocy stypendialnej

 • Stypendia przyznawane są na okres 1 semestru. Wysokość stypendium socjalnego jest uzależniona od dochodu na osobę w rodzinie osoby ubiegającej się o stypendium.
 • Stypendium socjalne będzie przyznawane w kategoriach:
  • Kraje Unii Europejskiej oraz Ameryki Północnej i Ameryki Południowej
  • Kraje poza strefą Unii Europejskiej
 • Decyzja Komisji Stypendialnej dotycząca przyznania stypendium będzie podana drogą elektroniczną na adres podany w wniosku stypendialnym, w terminie podanym na stronie.
 • Wypłata stypendiów jest dokonywana po dostarczeniu podpisanej przez stypendystę umowy wraz z oryginałami wymaganych dokumentów w terminie 14 dni po otrzymaniu wzoru umowy. Dokumenty należy wysłać na adres: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00 - 322 Warszawa.
 • Wypłata ma charakter jednorazowy i dokonywana jest na wskazane przez stypendystę konto bankowe lub w przypadkach indywidualnych w kasie Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

Przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest częścią formularza zgłoszeniowego online

Jak przesłać dokumenty?

 • Należy zgromadzić oryginały dokumentów
 • Przetworzyć je do postaci elektronicznej (PDF) tak, aby można było załączyć w generatorze wniosków jako pliki.
 • Zdjęcia przyjmujemy w formatach JPG lub PNG o rozdzielczości 300 DPI - styl (charakter zdjęcia) paszportowy.
 • W przypadku nieprzyznania stypendium przesłane elektronicznie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • Oryginały dokumentów (wersje "papierowe") będa potrzebne przy podpisywaniu umowy stypendialnej

ZESTAW DOKUMENTÓW W REGULAMINIE STYPENDIUM SOCJALNEGO


stypendium naukowe - podstawowe informacje

Informacje szczegółowe zawarte są w aktualnych regulaminach

Stypendium naukowe - dokumenty m.in.:

 • kopię Karty Polaka lub kopie dokumentów poświadczających polskie pochodzenie
 • aktualny raport z działalności polonijnej/społecznej podpisany i potwierdzony przez upoważnione osoby w danej organizacji lub instytucji
 • oświadczenie z uczelni status ucznia/studenta/doktoranta ze średnią ocen za poprzedni semestr/rok ( minimum 4,0 )
 • kopia dowodu tożsamości
 • dyplomy / wyróżnienia związane z osiagnięciami naukowymi lub sportowymi (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

Uwaga!

 • Każdy z wymienionych powyżej dokumentów musi być przetłumaczony na język polski.
 • Nie jest wymagane tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego, osoba wnioskująca bierze na siebie odpowiedzialność karną za potwierdzenie nieprawdy.

Przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest częścią formularza zgłoszeniowego online

Jak przesłać dokumenty?

 • Należy zgromadzić oryginały dokumentów
 • Przetworzyć je do postaci elektronicznej (PDF) tak, aby można było załączyć w generatorze wniosków jako pliki.
 • Pliki nazwać zgodnie z ich zawartością - tzn tak, aby po tytule można było wnioskować czego dotyczy przesłany plik.
 • Zdjęcia przyjmujemy w formatach JPG lub PNG o rozdzielczości 300 DPI - styl (charakter zdjęcia) paszportowy.
 • W przypadku nieprzyznania stypendium przesłane elektronicznie dokumenty nie podlegają zwrotowi.
 • Oryginały dokumentów (wersje "papierowe") będa potrzebne przy podpisywaniu umowy stypendialnej.


Co decyduje o przyznaniu stypendium i kiedy wiadomo kto je otrzymał?


Po zakończeniu naboru Komisja Stypendialna na specjalnym posiedzeniu na podstawie analizy dokumentów podejmie decyzję o przyznaniu stypendium.

W trakcie oceny Komisja Stypendialna bierze pod uwagę kryteria formalne, sytuacje materialną (s. socjalne) średnią ocen - wyniki w nauce (s. naukowe), jak również zaangażowanie w pracę na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, w tym w polonijnych organizacjach, fundacjach, stowarzyszeniach i parafiach, a także na rzecz Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" poprzez współpracę m.in. z Lokalnymi Ośrodkami Metodycznymi.

Pod uwagę brana będzie także inna działalność, np. w jednostkach naukowych i wydawnictwach naukowych oraz w innych dziedzinach będących w obszarze zainteresowań kandydata (muzyka, sztuka, sport, itp.) potwierdzona zaświadczeniem

Stypendia będą przyznawane kandydatom w trzech kategoriach: I - uczniowie szkół średnich oraz pierwszy rok studiów, II- studenci pozostałych lat oraz III-doktoranci studiujący w Polsce oraz w krajach zamieszkania. Ci, którzy uzyskają najwyższą ocenę Komisji Stypendialnej otrzymają stypendia, bowiem mają one charakter wyróżnień i stanowią formę wsparcia i motywacji dla uczniów/studentów/doktorantów.

Osoby powtarzające rok ze względu na złe wyniki w nauce nie mogą ubiegać się o stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Wyjątek mogą stanowić udokumentowane sytuacje losowe.

Komisja Stypendialna zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia danych, podanych przez kandydata we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach, celem ich weryfikacji.

Wnioski niekompletne, złożone po terminie, lub na nieaktualnym formularzu nie będą rozpatrywane. Nie rozpatrywane będą wnioski, jeśli Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” lub Komisja Stypendialna zwróciła się o wyjaśnienia, uzupełnienie wniosku lub dokumentów, a wnioskodawca nie dokonał tego w wyznaczonym terminie.

O wynikach rekrutacji każda aplikująca osoba zostanie poinformowana indywidualnie pocztą elektroniczną.

Od decyzji Komisji Stypendialnej w sprawie nieprzyznania stypendium nie przysługuje odwołanie.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


W celu rozpoczęcia procesu aplikacji stypendialnej należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która znajduje się w generatorze wniosków.

Obowiązek informacyjny o ochronie danych osobowych - formuły zgody występujące w generatorze wniosków brzmią następująco:

Informujmy, że Administratorem podanych dobrowolnie danych osobowych w "formularzu rejestracyjnym", w tym wizerunku w postaci zdjęcia jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia programu stypendialnego, w tym m.in. stworzenia listy Beneficjentów stypendium. Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom wyłącznie w ramach realizacji powyżej wskazanej działalności informacyjno-promocyjnej prowadzonej przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w aplikacji o stypendium. Aby wycofać zgodę należy przesłać wiadomość e-mail z adresu podanego w formularzu rejestracyjnym na adres stypendium@wspolnotapolska.org.pl treści "proszę o usunięcie moich (Imię i Nazwisko) danych osobowych z formularza rejestracyjnego".
Czynność ta spowoduje usunięcie danych osobowych użytkownika z formularza rejestracyjnego.
Zgadzam się z powyższymi postanowieniami.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aplikowania o stypendium Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".
Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania.
Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być wycofana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem moich danych z formularza rejestracyjnego, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Udzielenie zgody wskazanej w niniejszym oświadczeniu następuje dobrowolnie i nieodpłatnie.

Polityka prywatności i plików cookies dla stron internetowych prowadzonych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" jest opisana pod adresem: http://wspolnotapolska.org.pl/cookies.php


Co jest podstawą wypłacenia stypendium i jak jest wypłacane?


Stypendium otrzymają zakwalifikowane osoby, które w w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników dostarczą uzupełnioną w sposób czytelny i kompletny, podpisaną umowę wraz z wymaganymi oryginałami dokumentów - osobiście lub pocztą na adres:
Stowarzyszenie "Wspólnota Polska",
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00 -322 Warszawa.

Liczy się data wpływu do Stowarzyszenia, nie zaś data nadania dokumentów.

Wypłata ma charakter jednorazowyi dokonywana jest na wskazane przez stypendystę konto bankowe lub w przypadkach indywidualnych w kasie Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".


OBOWIĄZKI
STYPENDYSTY


Stypendysta otrzymujący stypendium zobowiązany jest wobec Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” do informowania o faktach mających wpływ na tok studiów, ubieganiu się o zgodę na przerwanie studiów, zmianę uczelni czy kierunku studiów oraz podjęcie dodatkowych studiów.

Stypendysta deklaruje chęć zaangażowania się w proces wspierania środowiska polonijnego (poprzez np. rozwijanie Polonijnych Klubów Studenta, udział w organizacji wydarzeń kulturalnych, artystycznych skierowanych do Polonii, animacja środowiska polonijnego w Polsce etc.) na warunkach ustalonych z każdym stypendystą indywidualnie.

Stypendysta jest zobowiązany dostarczyć sprawozdanie ze zrealizwoanego projektu aktywnośi na rzecz Polonii i Polaków w kraju zamieszkania lub w Polsce. Nie rozliczenie projektu dyskwalfikuje w procesie apliokowania o stypendium w kolejnych semestrach.

Stypendyści kończący dany etap szkoły lub studiów zobowiązani są do przesłania Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska” kopii świadectwa/dyplomu.

Stypendysta wyraża pisemną zgodę na udostępnianie swoich danych osobowych oraz przetwarzanie swoich danych i upowszechnianie wizerunku w celach realizacji projektu oraz promocyjnych Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


ROZWIĄZANIE UMOWY
ZE STYPENDYSTĄ


Wycofanie pomocy finansowej - stypendium - może nastąpić w przypadku:

 • rezygnacji z nauki w okresie przyznawania stypendium
 • złożenia nieprawdziwych informacji
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów