WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

ROK 2019


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” rozpoczęło nabór wniosków na rok 2019.

Nasze działania realizujemy w ramach sześciu obszarów tematycznych

 • Wspieranie działalności organizacji polonijnych – obejmuje dofinansowanie utrzymania biur, opłat administracyjnych, bieżących remontów, przedsięwzięć w zakresie bieżącej działalności statutowej (programowej), sport polonijny, staże i szkolenia zawodowe
 • Oświata – utrzymanie punktów nauczania, pomoce dydaktyczne, wynagrodzenia dla nauczycieli, szkolenia i kursy metodyczne, konkursy, stypendia, pobyty edukacyjne dla dzieci i młodzieży, półkolonie, wycieczki tematyczne, teatrzyki, zespoły dziecięce
 • Kultura – koncerty, wystawy, festiwale, dni kultury polskiej, konferencje tematyczne, publikacje książkowe, przedstawienia teatralne, działalność zespołów folklorystycznych
 • Media polonijne – gazety, portale, audycje radiowe i telewizyjne, szkolenia, modernizacja redakcji
 • Pomoc charytatywna – pomoc medyczna, zapomogi, stypendia socjalne
 • Inwestycje – remonty i budowy szkół oraz domów polskich

Serdecznie zapraszamy do współpracy i składania wniosków, czekamy na nowe inicjatywy.


ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2019


1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna przesłać, najlepiej w wersji elektronicznej (format doc.), 

 • kompletnie wypełniony  wniosek z podaniem kwot w złotych polskich
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2018 roku (dla projektów na rok 2019):

 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: swp@wspolnotapolska.org.pl, (zalecane)
 • faxem: (+48 22) 556 90 43,
 • lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa.

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.

4. Na każdy projekt powinien być wypełniony osobny wniosek.

5.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć:

 •  sprawozdanie z działalności z ostatnich dwóch lat,
 •  wyciąg z rejestru stowarzyszeń - jeżeli organizacja jest zarejestrowana,
 •  statut.

6. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

7. Nierozliczenie w terminie dotacji z bieżącego roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.


Wnioski do pobrania - format msword:


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ROKU 2019

WNIOSEK INWESTYCYJNY NA DOFINANSOWANIE REMONTU, ZAKUPU LUB BUDOWY OBIEKTU W ROKU 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ NA ROK 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE CZASOPISMA POLONIJNEGO W ROKU 2019ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHProjekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów