"Stowarzyszenie Wspólnota Polska"


PROGRAMY POMOCOWE STOWARZYSZENIA

ROK 2019


ZASADY I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

ZE ŚRODKÓW KANCELARII SENATU RP NA ROK 2019


1. Organizacja ubiegająca się o przyznanie dofinansowania powinna przesłać, najlepiej w wersji elektronicznej (format doc.), 

  • kompletnie wypełniony  wniosek z podaniem kwot w złotych polskich
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Wypełniony wniosek należy przesłać do dnia 15 września 2018 roku (dla projektów na rok 2019):

  • pocztą elektroniczną na adres e-mail: swp@wspolnotapolska.org.pl, (zalecane)
  • faxem: (+48 22) 556 90 43,
  • lub pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa.

3. Wnioskowane dofinansowanie powinno dotyczyć projektów niedochodowych, które odbywać się będą w roku dotacji i będą mogły być rozliczone do końca roku.

4. Na każdy projekt powinien być wypełniony osobny wniosek.

5.  W przypadku organizacji, które składają wniosek po raz pierwszy, należy dołączyć:

  •  sprawozdanie z działalności z ostatnich dwóch lat,
  •  wyciąg z rejestru stowarzyszeń - jeżeli organizacja jest zarejestrowana,
  •  statut.

6. Organizacja nie powinna równocześnie składać tego samego wniosku do innego stowarzyszenia lub fundacji ubiegającej się o datację ze środków Kancelarii Senatu RP.

7. Nierozliczenie w terminie dotacji z bieżącego roku uniemożliwi przyznanie dotacji na rok następny.


Wnioski do pobrania - format msword:


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W ROKU 2019

WNIOSEK INWESTYCYJNY NA DOFINANSOWANIE REMONTU, ZAKUPU LUB BUDOWY OBIEKTU W ROKU 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PUBLIKACJI KSIĄŻKOWEJ NA ROK 2019

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE CZASOPISMA POLONIJNEGO W ROKU 2019ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Programy pomocowe Stowarzyszenia w poszczególnych latach


POMOC 2019 POMOC 2018 POMOC 2017 POMOC 2016 POMOC 2015


facebook