STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

PATRONAT HONOROWY


Załącznik do uchwały Zarządu Krajowego
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” z dnia 21 maja 2018 r.

R E GU L A M I N
PRZYZNAWANIA HONOROWEGO PATRONATU PREZESA STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”
LUB JEGO CZŁONKOSTWA W KOMITECIE HONOROWYM


 1. Honorowy patronat Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub jego członkostwo w Komitecie Honorowym jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń lub przedsięwzięć bezpośrednio związanych z problematyką dotyczącą Polonii i Polaków za granicą oraz działalności Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 2. Wyróżnienie, o którym mowa w ust. 1, może być przyznane przede wszystkim dla przedsięwzięć mających zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe lub ogólnokrajowe, a ich realizacja służy promocji lub kreowaniu pozytywnego wizerunku Polonii i Polaków z Zagranicy, jej historii i aktualnej sytuacji, a także dorobku kulturalnego, naukowego i społecznego.

 3. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o honorowy patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” należy występować każdorazowo.

 4. Honorowy patronat Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub członkostwo w komitecie honorowym nie może być udzielone przedsięwzięciu o charakterze komercyjnym, lobbystycznym lub reklamowym

 5. Przyjęcie honorowego patronatu lub członkostwo w Komitecie Honorowym nie oznacza deklaracji udzielenia wydarzeniu wsparcia finansowego lub organizacyjnego.

 6. Honorowy patronat Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” lub członkostwo w komitecie honorowym nie uprawnia organizatorów przedsięwzięcia do uprzywilejowanego traktowania w ich relacjach ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

 7. Z wnioskiem o honorowy patronat lub członkostwo w Komitecie Honorowym występuje organizator przedsięwzięcia.

 8. Wniosek lub prośba musi zawierać pełny opis przedsięwzięcia oraz szczegółowe uzasadnienie.

 9. Do wniosku lub prośby należy dołączyć dokładny program przedsięwzięcia i/lub regulamin.

 10. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": http://wspolnotapolska.org.pl/

 11. Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy przesłać na adres: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, e-mail: swp@swp.org.pl  

 12. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” może zwrócić się do wnioskodawcy o przekazanie dodatkowych informacji lub udzielenie wyjaśnień, a także przedstawić warunki, które należy spełnić, by uzyskać honorowy patronat.

 13. O decyzji Prezesa Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” organizator informowany jest pisemnie w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

 14. Organizator wydarzenia lub przedsięwzięcia, nad którym Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyjął honorowy patronat lub wyraził zgodę na członkostwo w Komitecie Honorowym, informuje współorganizatorów i uczestników o przyznanym wyróżnieniu honorowym.

 15. Organizator umieszcza informację o tym fakcie oraz logo Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia lub przedsięwzięcia.

 16. Organizator może posługiwać się informacją o przyznanym wyróżnieniu dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.

 17. W szczególnych przypadkach Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” może unieważnić decyzję przyznającą dane wyróżnienie, o czym organizator jest informowany niezwłocznie w formie pisemnej.DO POBRANIA