Trzyniec - Leszna Dolna

Dom Polski PZKO
Trzyniec - Leszna Dolna 41


Od roku 1990 jest Koło właścicielem pięknego Domu PZKO, który powstał według projektu Gustawa Cieślara w czynie społecznym w latach 1984-1990. Pomysłodawcą i inicjatorem budowy był ówczesny preses Koła Tadeusz Szkucik a kierownikiem budowy i najofiarniejszym z jego budowniczych jego ojciec, Alojzy Szkucik , niestrudzony społecznik. Dom powstał na miejscu odkupionego a następnie zburzonego domku prywatnego, który na przełomie wieków XIX i XX był majątkiem byłego wójta gminy i zasłużonego Polaka, Jerzego Pończy.

Warto podkreślić, że Dom powstał ze zbiórek pieniężnych miejscowych PZKO-wców przy znacznej pomocy ówczesnego ZG PZKO. Jednym z najszczodrzejszych ofiarodawców był Józef Sikora, wtedy mieszkaniec Domu Seniora na Sośnie. Niemalże wszystkie prace zostały wykonane społecznie przez członków Koła, którym pomagali też członkowie trzynieckiego PZŚ Hutnik oraz pracujący wtedy na umowie w Hucie Trzynieckiej pracownicy firmy Piecoexport z Gliwic. Im to właśnie mają leszniańscy PZKO-wcy dużo do zawdzięczenia. Natomiast do najofiarniejszych budowniczych Domu należeli: Alojzy Szkucik / ponad 5000 odpracowanych roboczogodzin/, Tadeusz Szkucik, Jan Śniegoń, Józef Haratek, Karol Klus, Józef Staszko, Benedykt Trombik, Alojzy Wacławek, Józef Gnida, Michał Rokowski i inni. Nie zabrakło też pań, które pomagały w lżejszych pracach budowlanych a przede wszystkim przygotowywały posiłki dla pracujących. Wszystko to robiły tak samo w czynie społecznym. Trzeba podkreślić ofiarność w tym zakresie pań: Emilii Gnidowej / sama jedna oczyściła kilka tysięcy starych cegieł/, Renaty Szkucikowej, Marty Szkucikowej, Wandy Gnida, Anny Śniegoniowej, Julii Zuberowej, Małgorzaty Trombikowej i innych.

Cała historia powstawania Domu PZKO jest opisana w specjalnej kronice, którą cały czas prowadził Tadeusz Szkucik. Uroczyste otwarcie nowego Domu PZKO odbyło się 15 września 1990 r. w obecności konsula generalnego RP, Gerarda Grabowicza , przedstawicieli Urzędu Miejskiego i innych gości. Od tej właśnie daty rozpoczął się nowy okres działalności Koła, w nowych, eleganckich warunkach. Dom posiada piękną salę ze sceną, jadalnię, pokoje do spania , bardzo dobre zaplecze z kuchnią , od roku 2011 wiatę ze sceną plenerową– po prostu bardzo dobre warunki do działania.

Współpracujemy w ramach organizacji PZKO z innymi domami i Miejscowymi Kołami PZKO na różnych imprezach tematycznych , okolicznościowych , sportowych , folklorystycznych. Współpracujemy z GOK w Polsce , wzajemnie się odwiedzamy na naszych imprezach albo w minionych latach urządzaliśmy imprezy wspólnie. Korzystamy z doświadczenia i pomysłów naszych przyjaciół i odwrotnie.Współpracujemy ze szkołą i przedszkolem , duży nacisk kładziemy na pracę z dziećmi i młodzieżą, udzielamy się na imprezach organizowanych przez nasze miasto / Dzień Mniejszości Narodowych/, wyszukujemy nowe formy aktywizacji społeczeństwa , równocześnie staramy się o możliwie jak najczęstsze spotkania wielogeneracyjne i spotkania rodzin.

Posiadamy własny dom,ogród, parking, wiatę ze sceną plenerową. Dom ma na parterze hol i sanitariaty, na pierwszym piętrza dwie sale / małą na 30 osób, wielką na 100-130 osób/, posiadamy kuchnię i 10 miejsc noclegowych .DANE TELEADRESOWE

Trzyniec - Leszna Dolna
Dom Polski PZKO
Trzyniec - Leszna Dolna 41
tel./fax: 604145436
e-mail: renata.szkucikowa@volny.cz
www: http://www.pzkolesznadolna.czDOMY POLSKIE I DOMY POLONII