60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Etiopia
2019-12-17 Pierwsza Karta Polaka w historii ambasady Ambasada RP w Addis Abebie

Kartę wręczył osobiście Ambasador w rezydencji 16 września 2019 r. Kartę otrzymała pani Oksana, która jest obywatelką Ukrainy, od kilku lat mieszkającą z rodziną w Addis Abebie.

Karta Polaka to dokument potwierdzający przynależność do Narodu Polskiego i dający szereg uprawnień związanych z osiedlaniem się, edukacją i innymi usługami publicznymi. Do niedawna o Kartę mogli ubiegać się jedynie obywatele państw powstałych po rozpadzie ZSRR, od kilku miesięcy nie ma takiego ograniczenia. Wnioski o wydanie Karty Polaka w Afryce należą do rzadkości.

Gratulujemy Pani Oksanie!


Ambasada RP w Addis AbebiePODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.


facebook