SWP

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA"

2020-08-24 WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021 Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zaprasza organizacje polonijne i polskie za granicą do składania wniosków o dofinansowanie na 2021 rok!

  1. W tym roku procedura złożenia wniosku składa się z dwóch etapów: uzupełnienia załączników oraz wypełnienia formularza w generatorze.
  2. Na każdy projekt proszę złożyć oddzielny wniosek.
  3. W pierwszej kolejności proszę wybrać obszar wsparcia.
  4. Następnie proszę pobrać i uzupełnić 2 załączniki: opis organizacji oraz budżet.
  5. Załączniki należy dołączyć na końcu formularza elektronicznego w niezmienionym formacie (excel), przed załączeniem proszę sprawdzić, czy zmiany w plikach się zapisały.
  6. Kiedy załączniki są już gotowe, proszę uzupełnić formularz elektroniczny.
  7. Organizacje, które składają wniosek po raz pierwszy, zobowiązane są dołączyć do wniosku statut organizacji.
  8. Po złożeniu wniosku dostaną Państwo potwierdzenie na adres e-mail organizacji.


WNIOSKI PRZYJMUJEMY DO 27 WRZEŚNIA 2020 ROKU


OBSZARY WNIOSKOWANIA O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021

KULTURA - WSPARCIE ORGANIZACJI

wsparcie organizacji działających w obszarze kultury: zespołów ludowych, teatrów, chórów itp. (np. zakup sprzętu, strojów ludowych, wynajem sali na próby itp.)

KULTURA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

EDUKACJA - WSPARCIE ORGANIZACJI

wsparcie działalności szkół polonijnych i polskich za granicą, organizacji prowadzących nauczanie języka polskiego, organizacji parasolowych (np. dofinansowanie wynajmu pomieszczeń, zakupu wyposażenia, wynagrodzeń dla nauczycieli itp.)

EDUKACJA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

wsparcie wydarzeń uzupełniających kształcenie (np. konkursy, olimpiady, wycieczki, imprezy szkolne, projekty edukacyjne, pobytu edukacyjne w Polsce i krajach zamieszkania, półkolonie itp.)

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - WSPARCIE ORGANIZACJI

Domy Polskie, organizacje polonijne, polonijne kluby sportowe, polonijne organizacje młodzieżowe, hufce i drużyny harcerskie, organizacje naukowe, medyczne, organizacje parasolowe: związki, zrzeszenia, fora organizacji polonijnych (np. wynajem siedziby, wynajem i utrzymanie obiektów sportowych, opłaty eksploatacyjne, opłata za udział w rozgrywkach sportowych, zakup wyposażenia i sprzętu, mebli, sprzętu sportowego, koszty wynagrodzeń pracowników: administracyjnych, księgowych, trenerów sportowych, instruktorów itp.).

AKTYWNOŚĆ POLONIJNA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń patriotycznych, imprez sportowych, wydarzeń integrujących środowiska polonijne, zjazdów, zebrań walnych, kongresów młodzieży itp. (np. wynajem sali, sprzętu, nagłośnienia, wyżywienie i zakwaterowanie uczestników, promocja wydarzenia, koszty osobowe itp.)

OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

odnowa cmentarzy polskich poza granicami kraju, archiwa polskie poza granicami, ochrona polskich miejsc pamięci narodowej itp.

MEDIA - WSPARCIE ORGANIZACJI

czasopisma, portale internetowe, radio, telewizja

MEDIA - ORGANIZACJA WYDARZEŃ

organizacja wydarzeń realizowanych przez media polonijne - wydawców czasopism, portali internetowych, radia, telewizji

PUBLIKACJE

książki, albumy itp.

POMOC CHARYTATYWNA

zakup leków, sprzętu medycznego, wyjazdy lekarzy, koszty leczenia, rehabilitacji, zapomogi, dożywianie, wsparcie organizacji prowadzących działalność charytatywną, hospicja itp.)

INWESTYCJE

budowa i remont


W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI PROSIMY O KONTAKT MAILOWY
wnioski@wspolnotapolska.org.plW CELU ROZPOCZĘCIA PROCEDURY WNIOSKOWANIA
POBRANIA NIEZBĘDNYCH ZAŁĄCZNIKÓW PROSIMY PRZEJŚC NA STRONĘ GENERATORA


WNIOSKI O DOFINANSOWANIE NA ROK 2021STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"