WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Choroba Wilsona – problem interdyscyplinarny"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Dr hab. n. med. Ewa Langwińska
Dr hab. n. med. Ewa Langwińska

Okulistka, pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Okulistyki II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od początku pracy zawodowej interesująca się unikatową funkcją siatkówki i jej powiązaniami funkcjonalnymi z ośrodkowym układem nerwowym. Autorka wielu prac z zakresu elektrofizjologii tej struktury, w tym zastosowania badań elektrofizjologicznych w diagnostyce rzadkich schorzeń neurologicznych.

Jej zainteresowania kliniczne dotyczą głównie leczenia chirurgicznego zaćmy, jaskry. Autorka prac dotyczących tych zagadnień oraz schorzeń przedniego odcinka oka w tym profilaktyki, diagnostyki i leczenia zakażeń narządu wzroku.

Od wielu lat nauczyciel akademicki studentów wydziału lekarskiego, prowadząca zajęcia w języku polskim i angielskim. Pełnomocnik Kliniki ds. organizacji i koordynacji zajęć studenckich, kierownik naukowy kursów dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki, kierownik specjalizacji ponad 20 lekarzy.

Autorka ponad 100 publikacji w czasopismach polskich I zagranicznych, licznych rozdziałów w podręcznikach medycznych. Wygłosiła ponad 25 wystąpień na kongresach międzynarodowych I ponad 60 na krajowych.

W 2012 prowadziła zajęcia dydaktyczne i kliniczne w Clinic Eye Hospital San Giuseppe Uniwersytetu w Mediolanie.

Pełni funkcję zastępcy redaktora naczelnego, recenzenta w kwartalniku „Okulistyka” i półroczniku „Kontaktologia i Optyka Okulistyczna”.

Członek wielu towarzystw naukowych w tym Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Amerykańskiej Akademii Okulistycznej.
WERSJA PDF DO POBRANIA