POZIOM A1 (cz.I)

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

WIĘCEJ INFORMACJI


Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A1 (klasa V) są:
a) Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Maria Maćkowicz - dyrektor biura Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.


Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A1 dotyczy osób, które posługując się językiem:

  • rozumieją i potrafią stosować podstawowe zwroty potoczne i wyrażenia dotyczące życia codziennego,
  • potrafią przedstawiać siebie i innych,
  • formułują pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszkają, ludzi, których znają i rzeczy, które posiadają,
  • potrafią prowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

ZAMKNIJ

POZIOM A1 (cz.II)

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

Podręcznik to druga pozycja z serii pomocy dydaktycznych pod tytułem Język polski bez granic. Książka adresowana jest do dzieci znających już podstawy języka polskiego i do końca realizuje drugą część programu nauczania przewidzianego na poziom A1 (pierwsza część została zrealizowana w podręczniku do kl. V).

WIĘCEJ INFORMACJI


Podręcznik składa się z 14 lekcji: 9 lekcji podstawowych (obejmujących 11 obszarów tematycznych przewidzianych dla poziomu A1); 3 lekcji powtórzeniowych oraz 2 lekcji dotyczących polskich tradycji.

Książka dostosowana jest do potrzeb komunikacyjnych dzieci w wieku 11–12 lat. Wykorzystano w niej podobieństwa pomiędzy językami polskim i ukraińskim, dlatego teksty pojawiające się w poszczególnych lekcjach zawierają niekiedy słownictwo i konstrukcje gramatyczne wcześniej niewprowadzone, jednak możliwe do zrozumienia ze względu na bliskość języków.


Poszczególne jednostki lekcyjne zbudowane są według stałego schematu, zawierającego materiały służące rozwijaniu wszystkich sprawności językowych: słuchania, czytania, mówienia i pisania. W każdej lekcji znajdują się ćwiczenia wprowadzające nową leksykę, tabele i wykresy prezentujące zagadnienia gramatyczne, blog zatytułowany Dominik pisze, a także, szczególnie atrakcyjne dla młodego odbiorcy, wiersze, piosenki, krzyżówki czy rebusy. Na końcu każdej jednostki zamieszczony został projekt, pozwalający na integrację sprawności językowych z innymi sprawnościami, a także kącik fonetycznoortograficzny poświęcony zagadnieniom szczególnie trudnym dla uczniów z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim. Ćwiczenia fonetyczno-ortograficzne mogą być wykonywane wielokrotnie i w dowolnym momencie procesu nauczania.

Nagrania do ćwiczeń na słuchanie zamieszczono na niniejszej stronie, natomiast wykorzystane w lekcjach piosenki dostępne sąw serwisie YouTube.


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

ZAMKNIJ

POZIOM A2 (cz.I)

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2019 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy VII i VIII do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.

WIĘCEJ INFORMACJI


Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu A2 (cz. I) (klasa VII) są:
a) Róża Ciesielska – Musameh z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) Kamila Kwiatkowska z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
d) Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
e) Maria Zielińska z Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.


Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom A2 dotyczy osób, które posługując się językiem:

  • rozumieją wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
  • potrafią porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
  • potrafią w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

ZAMKNIJ

POZIOM B2

JĘZYK POLSKI
BEZ GRANIC


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” na zlecenie Senatu RP realizowało w 2018 roku zadanie „Opracowanie podręczników do klasy V i XI do nauczania języka polskiego jako obcego w szkołach ukraińskich”. Zadanie zostało zrealizowane na wniosek Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu. Podręcznik został przygotowany dla klas ukraińskich, ale mamy pewność, że także nauczyciele w Europie Zachodniej, Ameryce Północnej i Południowej, Australii oraz pozostałych kontynentach skorzystają z tego źródła.

WIĘCEJ INFORMACJI


Autorkami opracowanego podręcznika dla poziomu B2 (klasa XI) są:

a) Barbara Guziuk – Świca z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
b) dr Grażyna Przechodzka z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
c) Agnieszka Roczniak z Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców na UMCS w Lublinie
d) Maria Zielińska - nauczyciel konsultant Ogólnoukraińskiego Koordynacyjno - Metodycznego Centrum Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu.


Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego poziom B2 dotyczy osób, które posługując się językiem:

  • rozumieją znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu specjalności, jaka ją interesuje,
  • potrafi porozumiewać się na tyle płynnie i spontanicznie, by prowadzić normalną rozmowę z rodzimym użytkownikiem danego języka, nie powodując przy tym napięcia u którejkolwiek ze stron,
  • potrafi formułować przejrzyste wypowiedzi ustne i pisemne w szerokim zakresie tematów, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań.

Lekcje jakie dla Państwa przygotowano umieszczone są w podręczniku Język Polski bez Granic. Możecie Państwo zajrzeć do całego podręcznika lub tylko skorzystać z poszczególnych lekcji. Do każdej przygotowano także materiał dźwiękowy.


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).

ZAMKNIJ


ZASADY UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW

Użytkownikowi portalu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części treści podręczników w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW w jakiejkolwiek postaci, poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).