2019-07-17 KARTA POLAKA DOSTĘPNA DLA WSZYSTKICH! Polska

Czym jest Karta Polaka, do czego uprawnia, co zmienia nowelizacja przepisów, jak się o nią ubiegać - o tym w wystąpieniu Dariusza Piotra Bonisławskiego prezesa Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", który wyjaśniał telewidzom programu "Wstaje dzień" nowe zasady i możliwości bliższego kontaktu Polonii i Polaków mieszkających za granicą z Ojczyzną.Ustawa o Karcie Polaka rozszerzona została na cały świat tak, aby objąć jej przepisami wszystkie osoby posiadające polskie pochodzenie oraz wszystkie środowiska polonijne.

W uzasadnieniu zmiany można przeczytać, że doświadczenia 10 lat stosowania ustawy o Karcie Polaka wskazują, że stała się ona ważnym instrumentem pomagającym Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z Macierzą i narodowym dziedzictwem kulturowym. - Karta Polaka przyczynia się także do pielęgnowania języka polskiego oraz ułatwia kultywowanie polskich tradycji i osiedlanie się w naszym kraju osób polskiego pochodzenia.

Karta Polaka to dokument, który potwierdza przynależność do narodu polskiego. Nie oznacza ona nadania obcokrajowcowi obywatelstwa naszego kraju, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego ani prawa przekraczania granic Polski bez wizy. Wiąże się jednak z pewnymi uprawnieniami, np. daje możliwość podejmowania legalnej pracy bez konieczności posiadania zezwolenia, darmowego zwiedzania muzeów państwowych w Polsce czy też korzystania z ulgi na przejazdy koleją.


STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook