2019-07-01 Spotkanie Polaków i Polonii z całego świata w Trybunale Koronnym w Lublinie Polska

Organizatorem spotkania przedstawicieli Polonii i Polaków mieszkających za granicą - przybyłych z 20 krajów na 5 kontynentach - w Trybunale Koronnym w Lublinie było Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Dom Polonii w Lublinie.

Stanowiło okazję do wręczenia przez Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka MEDALI UNII LUBELSKIEJ - w roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej, która połaczyła dwa Państwa - Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie, przyznanego w uznaniu wybitnego wkłądu w upowszechnianie polskiej historii i kultury z podziękowaniem za wieloletnią, społeczną aktywność na rzecz odkrywania i integracji wielu Narodów, w astmosferze otwartości i dążenia do wzajemnego poznania.

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", PAI
Zdjęcia © Agata Pawłowska PAI


UNIA LUBELSKA

Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 r. pomiędzy Koroną Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim. Była to jedyna tego rodzaju umowa na świecie. Połączyła ona dwa odrębne Państwa w jedno, zwane Rzeczpospolitą Obojga Narodów.

Była to wola zawarcia unii wolnych z wolnymi, równych z równymi” – jak ją określił Marek Kuchciński, marszałek Sejmu RP.

Pierwsza Unia polsko-litewska została zawarta 14 sierpnia 1385 r. Na jej mocy Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie miały wspólnego władcę. Przez następne 200 lat Unia ta była zacieśniania, a następnie rozluźniana, aż ostatecznie podpisano Unię Lubelską. Główną przyczyną wzmocnienia Unii był brak królewskiego potomka, który kontynuowałby dzieło Jagiellonów.

Od dnia zawarcia Unii Korona i Litwa miały wspólnego monarchę wybieranego przez obydwa narody na wolnej elekcji. Monarcha zostawał jednocześnie Królem Polski i Wielkim Księciem Litewskim. Powołano wspólny Sejm, w skład którego wchodziła izba poselska ze 120 posłami Korony i 48 posłami Litwy, oraz izba senacka, składająca się ze 113 senatorów Korony i 27 senatorów Litwy.

Unia Lubelska wymusiła na stronach wspólną politykę zagraniczna i obronną. Wprowadziła też jednakową walutę i wspólny herb. Oddzielne pozostawały skarb, urzędy centralne i dostojeństwa z takimi samymi zakresami kompetencji, a także wojsko i sądownictwo. Dodatkowo zniesiono zakaz nabywania przez Polaków dóbr na Litwie.

Warto zauważyć, że parlamenty Polski i Litwy uczciły rocznicę Unii rezolucją podkreślającą znaczenie tego dokumentu. Napisano w nim m.in. „Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw. Na sejmie w Lublinie powołano do życia wspólnotę wielonarodową i wieloreligijną, zbudowaną na wartościach republikańskich, na idei tolerancji, politycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania. Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis (Przedmurzem Chrześcijaństwa)

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNOTA POLSKA" - SYGNATARIUSZ KAMPANII SPOŁECZNEJ "JEST NAS 60 MILIONÓW"

facebook