2018-01-23 Rekrutacja nauczycieli do pracy za granicą. Polska

ORPEG organizuje rekrutację nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo Wschodniej oraz Azji.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2018/19 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.


Poszukujemy nauczycieli polonistów, nauczania początkowego i historii.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka lub przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa
Telefon: 22 853 87 06


Rekrutacja trwa.

Szczegóły na stronie www.orpeg.pl.

Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli
http://www.orpeg.pl/index.php/czytelnia/kierowanie-nauczycieli


Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści, nauczania początkowego, historii),
  2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  3. co najmniej dobrą ostatnią ocenę pracy lub, w przypadku gdy nie posiadają oceny pracy, ostatnią pozytywną ocenę dorobku zawodowego uzyskaną w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
  4. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli.


Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism, w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego.


Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych.

Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.


Informacje dodatkowe

  1. oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,
  2. oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,
  3. w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,
  4. kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.
  5. ORPEG nie zwraca złożonych dokumentów aplikacyjnych.
facebook