2017-09-30 Europejska solidarność w służbie potrzebującym Polska

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" zakończyło realizację projektu Erasmus + "Europejska solidarność w słuzbie potrzebującym"

Projekt ma charakter edukacyjny i skierowany jest do młodzieży, w szczególności z Polski i Niemiec, ale nie tylko. Organizacjami uczestniczącymi w nim są dwie organizacje pozarządowe, których jednym z zadań statutowych jest prowadzenie działalności edukacyjnej i działanie na rzecz upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.

Głównym celem jest szerzenie wśród młodych ludzi idei aktywnej i nieugiętej postawy pomocy drugiemu człowiekowi na wzór ludzi, którzy działali na rzecz drugiego człowieka w najbardziej nieludzkich warunkach. Na kanwie przygotowanej publikacji, poprzez serię spotkań wyłoniono najbardziej zainteresowaną i empatyczną grupę młodzieży. Razem z nimi przeprowadzono szereg działań mających na celu propagowanie postaw pełnych człowieczeństwa i chęci pomocy drugiemu człowiekowi. Następnie w trakcie kilkudniowych warsztatów "w drodze" najbardziej aktywna młodzież zaangażowana w projekt wraz z liderami organizacji młodzieżowych została przeszkolona w umiejętnościach organizowania projektów promujących postawy "nieugiętości" w obronie godności własnej i innych ludzi.

W następstwie podjętych działań powstało "Bractwo" będące wspólną płaszczyzną działania młodzieży i wychowawców, które w stałej formule poniesie idee programu do szerokiej rzeszy młodzieży i pozwoli multiplikować osiągnięcia projektu w następnych latach.

Przygotowane w trakcie realizacji projektu publikacje, film edukacyjny oraz portal edukacyjno-społecznościowy pozwolą przekonać kolejne grupy i generacje młodych ludzi do podążania ścieżką wytyczoną przez "nieugiętych" i samodzielnie realizować projekty wyrabiające wśród młodzieży postawę ochrony ludzkiej godności nie tylko w czasach zagrożenia, ale w codziennym, często szarym życiu. Udział w naszych działaniach liderów grup i organizacji młodzieżowych z terenu UE pozwolił na zaszczepienie promowanych projektem idei w tych organizacjach, co przyczyni się w przyszłości do trwałego i szerokiego realizowania założonych celów.

Kończąca realizację projektu konferencja pozwoliła nie tylko na przedstawienie i promowanie osiągniętych rezultatów, ale także na przyciągnięcie do wypracowanych idei i pomysłów kolejnych wychowawców i młodzieży. Realizacja tego projektu stała się szczególnie istotna teraz, gdy kryzys emigracyjny dzieli UE. Wyrobienie w młodych ludziach, za pomocą metod edukacji nieformalnej, postaw chętnej pomocy potrzebującym ze szczególnym naciskiem na ochronę ich godności jest niezwykle potrzebne.

Działanie Bractwa i portalu pozwoli z upływem czasu stale zwiększać liczbę zaangażowanej młodzieży i przybliżać im wartości solidarności społecznej.


ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PROJEKTEM


SWP

SWP
facebook