WIADOMOŚCI POLONIJNE

Informacje pochodzą od osób prywatnych, mediów i organizacji polonijnych. POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKIA" NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWNEJ ZA ICH RZETELNOŚĆ I KOMPLETNOŚĆ JEDNAK UZNAJE JE ZA CENNE ŻRÓDŁO WIEDZY O CODZIENNYM ŻYCIU NASZYCH RODAKÓW. ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W REDAGOWANIU WIADOMOŚCI POLONIJNYCH   PROSIMY O KONTAKT MAILOWY z redakcją   LUB   PRZEZ PROFIL FACEBOOK WSPÓLNOTY


   Rosja


2019-05-16 I NARADA PREZESÓW ORGANIZACJI POLONIJNYCH oraz NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W FEDERACJI ROSYJSKIEJ Związek Polaków Donu/Союз Поляков Дона/Union of Don's Poles

w dniu 27 kwietnia 2019 r. w Soczi odbyła się, zorganizowana przez Związek Organizacji Polskich „Jedność” I NARADA PREZESÓW ORGANIZACJI POLONIJNYCH oraz NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO W FEDERACJI ROSYJSKIEJ

Uczestnikami i Gośćmi narady w Soczi byli przedstawiciele organizacji polonijnych z: Azowa, Czelabińska, Czerniachowska, Jekaterynburga, Krasnodaru, Krasnojarska, Mineralnych Wód, Moskwy, Noworosyjska, Omska, Piatigorska, Rostowa nad Donem, Sankt Petersburga, Saratowa, Soczi, Ufy, Władykaukazu, Wołgogradu, Wołżskiego.

Miło nam, że w spotkaniu wzięli udział również Goście spoza ogólnorosyjskiego Związku Organizacji Polskich „Jedność”, który powstał w listopadzie 2018 r. w 100. Rocznicę Odrodzenia Niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy uczestnicy narady przedstawili informacje na temat nauczania języka polskiego w ich środowiskach działania oraz o problemach, z jakimi się spotykają w swojej codziennej pracy (m.in. brak wykwalifikowanych nauczycieli języka polskiego, brak książek do nauczania języka polskiego). Niestety problemy, o których była mowa znane są od wielu lat i nadal pozostają problemami oczekującymi na rozwiązanie, choćby dlatego, że nie wszyscy mają możliwość korzystania z nauczania języka polskiego na forach Internetowych.

W dyskusji podniesiono kwestię, od wielu lat dojrzewającej potrzeby, połączenia wysiłków nauczycieli polonijnych oraz wszystkich polonijnych struktur oświatowych w Rosji w ramach jedynej organizacji, która kontynuowałaby tradycje, Polskiej Macierzy Szkolnej – organizacji kulturalno-oświatowej założonej na terenie Królestwa Polskiego w 1905 r.; pierwszym prezesem Rady Nadzorczej Polskiej Macierzy Szkolnej był polski noblista Henryk Sienkiewicz.

Struktury Polskiej Macierzy Szkolnej od lat działają m.in. w środowiskach polonijnych w: Argentynie, Belgii, Białorusi, Irlandii, Litwie, Niemczech, Wielkiej Brytanii itp., ale nigdy współcześnie nie podjęto skutecznej próby organizacji Polskiej Macierzy Szkolnej w największym kraju na świecie jakim jest Federacja Rosyjska.

Potrzeba utworzenia organizacji, zrzeszającej nauczycieli języka i kultury polskiej jest od zawsze niezmiennie aktualna. Polska Macierz Szkolna, jako struktura łącząca nauczycieli, mogłaby skupić się na całokształcie problemów związanych z nauczaniem języka polskiego; wskazać zapotrzebowanie poszczególnych szkół i organizacji na nauczycieli języka polskiego, podręczniki czy pomoce naukowe. Ponadto Polska Macierz Szkolna mogłaby również, a może przede wszystkim, wreszcie opracować i wydać dla rosyjskojęzycznej Polonii nowoczesny podręcznik do nauki języka polskiego. Uczestnicy narady zgodnie stwierdzili, że jest to problem sygnalizowany od wielu lat i dotychczas nikt się nim nie zajął odnosząc pozytywny skutek. Naszą intencją jest również wspólne wydawanie publikacji na tematy historyczne oraz współczesne, dotyczące Polaków w Rosji. Podczas narady stwierdzono również, że marzeniem Polaków i wielu osób po prostu interesujących się kulturą jest choćby jedna księgarnia w Rosji (np. w Moskwie) ze współczesną literaturą polską, muzyką i filmami polskimi.

W związku z powyższym uczestnicy narady podjęli jednomyślną decyzję o założeniu Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji.

Podczas narady, na prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji została wybrana Pani Maryna Sadykowa-Lisowska, która od 2008 r. jest przewodniczącą Regionalnej Organizacji „Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Odrodzenie” Republiki Baszkortostan w Ufie. Pani przewodnicząca od wielu lat interesuje się problemami oświaty polskiej w Federacji Rosyjskiej, m.in. opiekuje się Polską Szkołą Niedzielną imienia Alberta Pieńkiewicza w Ufie, szkoła działa od 1999 r.

Podstawowymi celami Polskiej Macierzy Szkolnej w Rosji są:

– rozwój i wzmocnienie szkolnictwa polonijnego;

– umożliwienie wprowadzania języka polskiego do szkół rosyjskich;

– bieżące szkolenie nauczycieli polonijnych;

– wsparcie działań lokalnych liderów polonijnych zainteresowanych organizacją polskich placówek oświatowych;

– inicjowanie i promowanie konkursów o tematyce oświatowej (plastyczne, recytatorskie, dyktanda);

– organizacja specjalistycznych konferencji, sympozjów i zjazdów;

– współpraca z wyspecjalizowanymi polskimi placówkami zajmującymi się propagowaniem nauczania języka polskiego za granicą;

– utworzenie internetowej platformy dla nauczycieli i działaczy polonijnych, umożliwiającej zacieśnienie współpracy i wymianę doswiadczeń.

Poza sprawami związanymi z nauczaniem języka polskiego, podczas narady omówiono inne kwestie wynikające ze statutu Związku. Między innymi Pani Natalia Adreanowa poinformował o powołaniu w Rostowie nad Donem środowiskowej, zawodowej Rostowskiej Regionalnej Organizacji Lekarzy Polonijnych „Nadzieja”. Do współpracy zapraszani są wszyscy lekarze polskiego pochodzenia, a także instytucje medyczne z którymi „Nadzieja” zamierza w przyszłości nawiązać współpracę. Działanie to wynika ze statutu Związku Organizacji Polskich „Jedność”, który zakłada tworzenie korporacyjnych, zawodowych struktur polonijnych celem łączenia Polaków. Organizacja „Nadzieja” jest jedną z nielicznych tego typu inicjatyw w historii ruchu polonijnego w Federacji Rosyjskiej.

Organizacje z Federacji Rosyjskiej, wchodzące w skład Związku Organizacji Polskich „Jedność”:

1. Azowska Rejonowa Organizacja Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”;

2. Krasnodarska Organizacja Regionalna Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność” z filiami w Jejsku, Leningradskiej, Noworosyjsku, Soczi;

3. Krasnojarska Miejscowa Organizacja Narodowo-Kulturalna Autonomia „Dom Polski”;

4. Stawropolska Organizacja Regionalna Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Wolność”;

5. Rostowska Organizacja Miejska Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”;

6. Rostowska Regionalna Organizacja Lekarzy Polonijnych „Nadzieja”;

7. Saratowska Regionalna Organizacja „Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Polonia”;

8. Regionalna Organizacja Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków w Republice Osetia Północna-Alania „Polonia”;

9. Wołgogradzka Miejska Organizacja „Wspólnota Kultury Polskiej „Nowa Kropla”;

10. Narodowa, Polska, Organizacja „Mazurek” w mieście Wołżski w Obwodzie Wołgogradzkim;

11. Regionalna Organizacja „Centrum Polskiej Kultury i Oświaty „Odrodzenie” Republiki Baszkortostan.

Szanowni Rodacy – zapraszamy wszystkich do wspólnej realizacji naszych projektów!


Kierownictwo Związku Organizacji Polskich „Jedność”:
Prezes organizacji – Aleksander Sielicki, prezes Krasnodarskiej Organizacji Regionalnej Polskie Centrum Narodowo-Kulturalne „Jedność”
Wiceprezes – Natalia Miszyna, wiceprezes Rostowskiej Organizacji Miejskiej Narodowo-Kulturalna Autonomia „Związek Polaków Donu”MATERIAŁY MULTIMEDIALNE ZAMIESZCZONE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ BEZ INGERENCJI REDAKCJIThis files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.
facebook