XII ŚWIATOWE ZIMOWE IGRZYSKA POLONIJNE

KRYNICA ZDRÓJ 2018Regulamin Światowych Igrzysk Polonijnych


Letnie i Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne  odbywają się co dwa lata na przemian: w latach parzystych organizowane są Igrzyska Zimowe, w latach nieparzystych Igrzyska Letnie. 

W oparciu o stałe porozumienie  o współpracy między  Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" a Polskim Komitetem Olimpijskim, PKOL przyjmuje patronat nad letnimi i zimowymi igrzyskami polonijnymi.


Prawo do udziału i startu


Prawo udziału i startu w  Igrzyskach mają wszystkie osoby będące Polakami bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą*, bez względu na posiadane obywatelstwo, a także ich małżonkowie i dzieci. W związku z tym każdy uczestnik składa stosowne oświadczenie, a w przypadku dyscyplin zespołowych oświadczenie składa kierownik drużyny. W grach zespołowych dopuszcza się udział zawodników niepolskiego pochodzenia zamieszkałych w kraju zamieszkania pozostałych członków drużyny z następującymi ograniczeniami: w drużynie hokejowej liczba zawodników pochodzenia niepolskiego nie może przekraczać dwóch osób, w turnieju rodzinnym dopuszcza się udział rodzin, w których co najmniej jeden członek rodziny ma polskie pochodzenie.

Każdy z uczestników Igrzysk ma prawo startu w jednej grze zespołowej oraz trzech dyscyplinach indywidualnych, w przypadku dyscyplin składających się z większej liczby konkurencji – w maksymalnie trzech konkurencjach w danej dyscyplinie, nie wliczając w to turnieju (wieloboju) rodzinnego.

W grach zespołowych dopuszcza się udział maksymalnie dwóch drużyn (dwóch męskich i dwóch żeńskich) z danego kraju. Zachęca się do organizowania eliminacji krajowych, w miejscach zamieszkania uczestników Igrzysk.

Warunkiem koniecznym rozegrania konkurencji indywidualnej jest zgłoszenie się i stawienie się do udziału w niej co najmniej pięciu zawodników minimum z trzech krajów.

Warunkiem koniecznym rozegrania turnieju w grach zespołowych jest zgłoszenie się i stawienie się do udziału w niej co najmniej pięciu drużyn, w przewidzianych kategoriach wiekowych.

Rozgrywki we wszystkich dyscyplinach sportu przeprowadzane są, oddzielnie dla pań i panów, według zasad i regulaminów obowiązujących  w danej dyscyplinie  w duchu fair play, który powinien być zasadą nadrzędną i przyświecającą wszystkim uczestnikom Igrzysk. 


rekrutacja


Wstępna rekrutacja wszystkich uczestników prowadzona będzie przez Stowarzyszenie   "Wspólnota Polska".

Opłaty za udział dotyczą wszystkich uczestników według następujących zasad:

 • każdy uczestnik po 16. roku życia winien wpłacić bezzwrotną opłatę wpisową (wysokość i termin wpłaty podany w formularzu rejestracyjnym);
 • a także wpłacanie opłaty za pakiet igrzyskowy, która obejmuje m. in. koszt organizacji imprez sportowych, zakwaterowania, wyżywienia (śniadanie, obiadokolacja), transportu itd.;
 • wszelkie opłaty związane z uczestnictwem wpłacane są przelewem  na konto, którego numer zostanie podany w mailu wysyłanym po akceptacji zgłoszenia i na stronie internetowej http://igrzyskazimowe.wspolnotapolska.org.pl/;  


Zawody


Każdy z uczestników po rejestracji dostanie identyfikator, uczestnik zobowiązuje się do noszenia swojego identyfikatora podczas Igrzysk – będzie to przepustka na obiekty do stref "tylko dla uczestników".

Jeśli w programie danej dyscypliny nie ma wyodrębnionych rozgrywek dla pań – mogą one być zgłoszone do rozgrywek panów, co dotyczy zarówno dyscyplin indywidualnych, jak i zespołowych. 

Niezależnie od rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportu w programie Igrzysk jest organizowany "Turniej Rodzinny", o charakterze rekreacyjnym, przeznaczony dla trzyosobowych zespołów rodzinnych (rodzice i dziecko bądź jedno z rodziców i dwoje dzieci). W "Turnieju Rodzinnym" mogą brać udział dzieci w wieku do lat 12.

W każdej dyscyplinie sportu, w przypadku sytuacji konfliktowych, ostateczne zdanie należy do sędziego głównego danej dyscypliny.


Rada Igrzysk


W sytuacjach nadzwyczajnych, wykraczających poza zakres jednej dyscypliny sportu, decydujące zdanie należy do 5-osobowej Rady Igrzysk, za której powołanie odpowiada SWP, w skład której wchodzą:

 • Przedstawiciel SWP
 • Przedstawiciel Współorganizatora
 • Trzy osoby spośród uczestników Igrzysk wytypowane przez SWP.

​Decyzje Rady Igrzysk są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.


Kategorie wiekowe


W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników Organizator winien wprowadzić w każdej indywidualnej dyscyplinie sportu podział na kategorie wiekowe.

Nie tworzy się grup wiekowych dla mniej niż pięciorga uczestników. Ostateczne grupy wiekowe w poszczególnych dyscyplinach indywidulanych podawane są po zamknięciu list startowych.

Przyjmuje się następujące grupy wiekowe:

I     cz.  Od 6 do lat  12
II    cz. Młodzież od 13 do 16 lat 
III   cz.  Dorośli w podziale na kategorie:

 • 17-20 lat
 • 21-35 lat
 • 36 -45 lat
 • 46-55 lat
 • 56-65 lat
 • 66-70 lat
 • Oldboy - powyżej 71 lat


Medale


Pierwsze trzy osoby w każdej grupie rywalizacyjnej nagradzane są medalami Igrzysk: złotymi, srebrnymi i brązowymi, a także dyplomami.

W turniejach zespołowych trzy pierwsze drużyny będą nagrodzone medalami. Drużyna zwycięska otrzymuje puchar.


Zasady pobytu


Zabrania się spożywania alkoholu na obiektach sportowych i nadużywanie alkoholu w czasie Igrzysk. Złamanie tej zasady oraz nie należyte zachowanie w czasie Igrzysk bezwzględnie wyklucza uczestnika z Igrzysk.

Od każdego uczestnika Igrzysk wymaga się należytego zachowania.

Reprezentacje każdego kraju wybierają ze swego grona kierowników lub przedstawiciela. W sytuacji szczególnej Komitet Organizacyjny powinien starać się wyłonić przedstawiciela danego Kraju.

Każdego dnia powinny być organizowane odprawy kierowników ekip z poszczególnych krajów. 

W czasie Igrzysk SWP i PKOL organizują spotkanie programowe z kierownictwami poszczególnych krajów uczestniczących w Igrzyskach.


Uwagi końcowe:


Organizatorem Igrzysk jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska w skrócie SWP (właściciel marki: Światowe Letnie Igrzyska Polonijne i Światowe Zimowe Igrzyska Polonijne).

Współorganizatorem Igrzysk jest regionalny samorząd terytorialny. 

Ostateczny program, szczegółowe systemy rozgrywek, terminarze rozgrywania zawodów i listy startowe będą ogłoszone po otrzymaniu i zweryfikowaniu listy zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania korekty systemów rozgrywek, terminarzy rozgrywania zawodów i list startowych w razie rezygnacji zawodnika lub drużyny z udziału w zawodach niezależnie czy stanie się to przed, czy w trakcie ich trwania.

W celu sprawnej organizacji Igrzysk, Organizator powinien przygotować regulamin odpowiadający przygotowaniom aktualnie prowadzonych Igrzysk, zawierający dodatkowe informacje na temat:

- terminu zgłoszeń,
- terminów odbywania się zawodów, 
- miejsca realizacji poszczególnych dyscyplin, 
- zasad rejestracji – procedura zgłoszeniowa (np. przez system informatyczny),
- opłat, np. kwoty opłaty wpisowej,
- ubezpieczenia uczestników,
-wzorów oświadczeń indywidulanych i grupowych.

Organizatorzy zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań celem przygotowania odpowiedniej oprawy medialnej Igrzysk.

Ostateczna interpretacja Regulaminu Światowych Igrzysk Polonijnych Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" należy do Rady Igrzysk.Niniejsze zasady zostały opracowane przez Komisję Sportu  i Turystyki SWP  po konsultacji z Radą Konsultacyjną ds. Imprez Sportowych i Turystycznych


*każdy uczestnik podaje stałe miejsce zamieszkania w formularzu rejestracyjnym

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrówfacebook