SWP


STRONA GŁÓWNA   REGULAMIN     SEJMIK     DZIEŃ 1     DZIEŃ 2     DZIEŃ 3     DZIEŃ 4     DZIEŃ 5


REGULAMIN IGRZYSK 1. Letnie i Zimowe Światowe Igrzyska Polonijne odbywają się co dwa lata na przemian: w latach parzystych organizowane są Igrzyska Zimowe, w latach nieparzystych – Igrzyska Letnie.
 2. W oparciu o stałe porozumienie o współpracy między Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” a Polskim Komitetem Olimpijskim, PKOl przyjmuje patronat na Zimowymi i Letnimi Igrzyskami Polonijnymi.
 3. Prawo udziału i startu w Igrzyskach mają wszystkie osoby będące Polakami, bądź mające polskie pochodzenie, stale mieszkające za granicą, bez względu na posiadane obywatelstwo, a także małżonkowie i dzieci. W związku z tym każdy uczestnik składa stosowne oświadczenie, zawarte w formularzu rekrutacyjnym.
 4. Każdy z uczestników startuje minimalnie w 2 dyscyplinach indywidualnych, nie wliczając w to Turnieju Rodzinnego. W ramach wybranych dyscyplin można startować maksymalnie w 2 konkurencjach w każdej dyscyplinie oraz sztafetach. Zawodnik może wystąpić w dwóch dyscyplinach drużynowych.
 5. Rozgrywki we wszystkich dyscyplinach prowadzone są osobno dla pań i panów, według zasad i regulaminów obowiązujących w danej dyscyplinie w duchu fair play, który powinien być zasadą nadrzędną i przyświecającą wszystkim uczestnikom Igrzysk.
 6. Opłata wpisowego jest obowiązkowa dla wszystkich zarejestrowanych i zakwalifikowanych uczestników.
 7. Jeśli w programie danej dyscypliny nie ma wyodrębnionych rozgrywek dla pań, mogą one być zgłoszone do rozgrywek panów, co dotyczy zarówno dyscyplin indywidualnych, jak i zespołowych.
 8. Niezależnie od rozgrywek w poszczególnych dyscyplinach sportowych w programie Igrzysk jest organizowany Turniej Rodzinny, o charakterze rekreacyjnym, przeznaczony dla 3 osobowych zespołów rodzinnych (rodzice i dziecko, lub jedno z rodziców i dwoje dzieci do lat 14)
 9. W każdej dyscyplinie Igrzysk, w przypadku sytuacji konfliktowych, ostateczne zdanie należy do Sędziego Głównego danej dyscypliny.
 10. W sytuacjach nadzwyczajnych, wykraczających poza zakres jednej dyscypliny decydujące zdanie należy do 7-osobowej Rady Igrzysk, za której powołanie odpowiada SWP, w skład której wchodzą:
  • Przedstawiciel SWP
  • Przedstawiciel PKOl
  • Dyrektor Sportowy
  • Cztery osoby spośród uczestników Igrzysk oraz członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Komisji Sportu i Turystyki Rady Krajowej SWP wytypowane przez SWP.

Decyzje Rady są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

 1. W celu wyrównania sportowych szans dla poszczególnych uczestników Organizator winien wprowadzić w każdej dyscyplinie indywidualnej podział na kategorie wiekowe.
 2. Nie powinno się tworzyć grup wiekowych dla mniej niż pięciu uczestników. Ostateczny podział na grupy wiekowe podany zostanie po zakończeniu procesu rejestracji uczestników.
 3. Uczestnicy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na czas odbywania się Igrzysk. Dodatkowo Organizator zobowiązuje się do ubezpieczenia całej imprezy.
 4. Pierwsze trzy osoby w każdej grupie rywalizacyjnej nagradzane są medalami Igrzysk – złotym, srebrnym i brązowym.
 5. W turniejach zespołowych trzy pierwsze drużyny będą nagrodzone medalami - złotym, srebrnym i brązowym. Zwycięzca otrzymuje puchar.
 6. Od każdego uczestnika wymaga się należytego zachowania. Zabrania się spożywania alkoholu na obiektach sportowych. Złamanie tej zasady bezwzględnie wyklucza uczestnika z Igrzysk.
 7. Reprezentacje każdego kraju wybierają ze swego grona kierownika lub przedstawiciela. W sytuacji szczególnej Komitet Organizacyjny wyłania przedstawiciela danego kraju.
 8. Każdego dnia są organizowane odprawy dla kierowników ekip z poszczególnych krajów.
 9. W trakcie Igrzysk SWP i PKOl organizują Forum Sportu Polonijnego dla omówienia dalszej aktywizacji sportowego życia polonijnego.
 10. Uwagi końcowe:
  • Organizatorem Igrzysk jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w skrócie SWP (właściciel marki: Światowe Letnie i Zimowe Igrzyska Polonijne).
  • Igrzyska organizowane są we współpracy z Samorządami lokalnymi i PKOl na mocy podpisanego Porozumienia.
  • Organizator zobowiązany jest do dołożenia wszelkich starań celem przygotowania odpowiedniej oprawy medialnej Igrzysk.

STRONA GŁÓWNA IGRZYSK


    kontakt z ogranizatorem

ZGŁOSZENIE NA IGRZYSKA