WYKŁAD NA FORUM 2019


Wykład "Postępy w chirurgii układu pokarmowego. Współpraca Polsko-Japońska"

podczas Światowego Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
wygłosi Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek, Dr med. Aneta Obcowska – Hamerska
Prof. dr hab. med. Mariusz Frączek

Absolwent Akademii Medycznej w Warszawie. Pracował pod kierunkiem prof. Jerzego Szczerbania, prof. Andrzeja Karwowskiego i prof. Marka Krawczyka. Swój warsztat chirurgiczny kształtował również w czasie licznych staży zagranicznych, między innymi w Japonii pod kierunkiem prof. Hiroshi Akyamy, w ośrodkach uniwersyteckich w Austrii, Anglii, Niemiec i Francji. Jego szczególnym przedmiotem zainteresowań jest chirurgia onkologiczna układu pokarmowego: nowotwory przełyku, żołądka, wątroby, trzustki oraz jelita grubego. Prowadzi szeroką działalność naukową i dydaktyczną. Profesor Mariusz Frączek jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chirurgii ogólnej województwa mazowieckiego. Od dnia 1 kwietnia 2017 r. pełni funkcję Ordynatora Oddziału klinicznego chirurgii ogólnej Szpitala Czerniakowskiego.

Dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska

Dr n. med. Aneta Obcowska-Hamerska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza uzyskała w roku 2005. Staż podyplomowy zrealizowała w Szpitalu Praskim w Warszawie, z którym współpracuje do dnia dzisiejszego, początkowo w charakterze młodszego asystenta, a następnie starszego asystenta Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunku Żywienie kliniczne. Doktor Obcowska-Hamerska jest specjalistą chirurgii ogólnej. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2015 roku za obronę pracy doktorskiej pt.: "Przydatność ultrasonografii przezodbytniczej w diagnostyce przetok odbytu’’. Specjalizuje się w chirurgii nowotworów przewodu pokarmowego, szczególnie techniki laparoskopowe, żywienie do i pozajelitowe. Prowadzi działalności charytatywną na rzecz osób bezdomnych, w postaci pracy w Przychodni dla Bezdomnych Stowarzyszenia Lekarze Nadziei.


Postępy w chirurgii układu pokarmowego. Współpraca Polsko-Japońska

(streszczenie/abstrakt wystąpienia)
Światowe Forum Nauki Polskiej poza Granicami Kraju
11-14 września 2019 r.


Mimo ogromnego postępu wiedzy i doświadczeń klinicznych radykalne wycięcie guza pierwotnego pozostaje podstawowym i decydującym elementem umożliwiającym wyleczenie chorego. Jednocześnie w początkach XXI wieku każdy chirurg ma świadomość, że jego działania są jedynie częścią wielospecjalistycznego leczenia jakiemu poddawany jest chory na nowotwór. Rozpoznanie histopatologiczne i ustalenie stopnia zaawansowania na podstawie różnych metod obrazowania umożliwia ustalenie programu terapeutycznego. Chorzy mogą być zakwalifikowani do: chemioterapii neoadiuwantowej, resekcji guza pierwotnego, chemioterapii adiuwantowej, chirurgicznej resekcji zmian przerzutowych, chemioterapii paliatywnej, chirurgii paliatywnej i innych współczesnych metod leczenia.

Podstawowym wyznacznikiem drogi terapeutycznej jest zaawansowanie nowotworu i tak chorzy na wczesną postać nowotworu, po ich radykalnej resekcji unikają złożonych systemów leczenia. Mnogość metod stosowana u chorych na raka w stadium uogólnienia prowadzi ostatecznie do próby kompromisu między toksycznością prowadzonego leczenia i jego wynikiem, a utrzymaniem optymalnego stanu fizjologicznego organizmu.

Coraz więcej ośrodków wykonuje operacje wycięcia nowotworów technikami laparoskopowymi u wybranych chorych. Wydaje się, że jest tylko kwestią czasu upowszechnienie technik małoinwazyjnych w oparciu o coraz doskonalsze instrumentarium chirurgiczne. Już dziś jakość stosowanych urządzeń pozwala na uzyskanie trójwymiarowego obrazu wzbogaconego o elementy niewidoczne gołym okiem ułatwiając precyzyjne i bezpieczne wykonanie operacji.

Endoskopia klasyczna już dawno przestała być wyłącznie elementem diagnostyki górnego i dolnego odcinka układu pokarmowego. Konstrukcja instrumentów współdziałających z endoskopem umożliwia wykonanie ograniczonych resekcji.

Kolejnym elementem postępu jest wprowadzenie robotów na sale operacyjne. Robotyka zajmuje się syntezą niektórych funkcji człowieka poprzez wykorzystanie sterowanej, wielozadaniowej maszyny posiadającej rozbudowane możliwości manipulacyjne. Lekarz – operator steruje ruchami maszyny, a robot – efektor wykonuje zadane mu polecenia z nieosiągalną dla człowieka precyzją. Połączenie małego stopnia inwazyjności chirurgicznej z doskonałą precyzją działania daje narzędzie umożliwiające dodatkową redukcję analgezji, możliwość manipulacji chirurgicznych na ograniczonej przestrzeni, szybszy powrót czynności przewodu pokarmowego, mniejszą utratę krwi, zmniejszenie powikłań pooperacyjnych, poprawę efektu kosmetycznego operacji.

II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej od lat współpracuje z Oddziałem Chirurgii Gastroenterologicznej w Thoranomon Hospital w Tokyo. W trakcie wystąpienia przedstawimy elementy wspólnych prac i wynikające z nich wnioski dla polskiej chirurgii.

facebook