SOS Białoruś - CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ

Skomplikowana sytuacja społeczna na Białorusi, która dotyka również mieszkających tam Polaków, powoduje konieczność podjęcia skoordynowanych działań pomocowych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska". W tym celu decyzją władz Stowarzyszenia powołane zostało Centrum Pomocy Humanitarnej, którego celem będzie bieżąca reakcja na potrzeby polskiej społeczności za wschodnią granicą. Projekt powstał w partnerstwie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacją „Wolność i Demokracja”. W projekcie wykorzystane zostało wieloletnie doświadczenie "Wspólnoty Polskiej" w obszarze realizacji programów i projektów humanitarnych dla Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju oraz doświadczenie partnerskich fundacji w zakresie pomocy humanitarnej i solidarnościowej.

Cele

Głównym celem projektu jest uruchomienie w Centrum Pomocy Humanitarnej programu realizującego wieloaspektową pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku represji i trudnej sytuacji politycznej na Białorusi, szczególnie Polaków prowadzących działalność polonijną oraz ich rodzin. Centrum działa w ścisłej współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi.

Dla kogo?

Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski. Podopieczni centrum to osoby głównie represjonowane za działalność polonijną i prodemokratyczną. Przewidujemy pomoc możliwie jak największej liczbie osób, które przyjechały do Polski ze względu na represje i sytuację społeczno-polityczną i potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej, oraz praktycznej pomocy w organizacji życia w Polsce. W ramach Centrum działa punkt informacyjny, w którym prowadzona jest diagnoza bieżących potrzeb osób, które już zdecydowały się na pobyt w Polsce.

Centrum oferuje wsparcie finansowe, medyczne, psychologiczne, prawne, jak również w zakresie doradztwa dotyczącego zamieszkania w Polsce, zalegalizowania pobytu, zatrudnienia, a w przypadku dzieci adaptacji w środowisku szkolnym i pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych. Kluczowym zadaniem punktu informacyjnego jest baza wiedzy o ludziach objętych wsparciem, ale też represjonowanych na Białorusi.

Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codziennym życiu w Polsce.
Działalność Centrum
w 2022 roku

Projekt powstał w 2021 roku w partnerstwie z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Fundacją „Wolność i Demokracja” jako reakcja na doraźną potrzebę pomocy dla osób polskiego pochodzenia. I w roku 2022 jest kontynuowany. Wymaga tego bieżąca na Białorusi i nieustające represje wobec polskiego środowiska. Głównym celem projektu jest realizacja w Centrum Pomocy Humanitarnej programu wieloaspektowej pomocy dla osób poszkodowanych w wyniku represji i trudnej sytuacji politycznej na Białorusi, szczególnie Polaków prowadzących działalność polonijną oraz ich rodzin. W roku 2021 Centrum działało w ścisłej współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi i w roku 2022 ta współpraca jest kontynuowana. To członkowie Zarządu ZPB wspierają proces weryfikacji osób objętych wsparciem. Jest to możliwe dzięki sieci oddziałów ZPB rozmieszczonych na całym terytorium Białorusi i obecności członków Związku w Polsce.


WIĘCEJ INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI W 2022 ROKU


Inauguracja projektu SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej

W siedzibie Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku odbyła się uroczysta inauguracja projektu SOS Białoruś - Centrum Pomocy Humanitarnej.
Centrum działa już od 1 czerwca i już obsłużono ok. 30 osób, a jego celem jest bieżąca reakcja na potrzeby polskiej społeczności za wschodnią granicą oraz doraźne działania solidarnościowe i wsparcie osób polskiego pochodzenia, które ze względu na swoją działalność prodemokratyczną i wynikającą z praw mniejszości narodowej znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Centrum oferuje pomoc dla tych osób, które ze względu na represje zdecydowały się na wjazd do Polski z zamiarem czasowej lub stałej emigracji.


O CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ - PREZES PODLASKIEGO ODDZIAŁU STOWARZYSZENIA „WSPÓLNOTA POLSKA”

Projekt ma charakter humanitarny, jak i solidarnościowy, w jego realizację zaangażują się też działacze ZBP, którzy już osiedlili się w Polsce i będą mogli praktycznie pomóc i udzielić doradztwa swoim rodakom na emigracji w codziennym życiu w Polsce.

Ze względu na eskalację działań represyjnych władz białoruskich wobec społeczeństwa i toczące się śledztwo wobec liderów ZPB przewidujemy, że grupa osób potrzebujących pomocy i objęcia systemową opieką adaptacyjno – bytową będzie stale się poszerzać.

Projekt skierowany jest głównie do osób, które przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski oraz pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.


Wsparcie dla ponad stu osób i ich rodzin z Białorusi

Ponad sto osób i ich rodziny znalazło wsparcie w białostockim centrum pomocy Polakom na Białorusi informuje Anna Kietlińska, prezes Podlaskiego Oddziału stowarzyszenia "Wspólnota Polska", przy którym działa Centrum. A to tylko dane na koniec lipca, z dwóch pierwszych miesięcy działania centrum. Sierpień czeka jeszcze na podsumowanie.

Do Wspólnoty Polskiej Polacy z Białorusi po pomoc zgłaszali się już wcześniej, ale potrzebna jest zwłaszcza teraz, kiedy Białorusini opuszczający kraj w związku z prześladowaniami ze strony władz usiłują odnaleźć się w nowej dla nich rzeczywistości.


Wigilia Bożego Narodzenia w siedzibie Centrum Pomocy Humanitarnej w Białymstoku

Podsumowaniem pracy w Centrum Pomocy Humanitarnej było spotkanie wigilijne, będące jednocześnie okazją do spotkania osób, które znalazły pomoc w Centrum. Przyjechali na nie nasi podopieczni z różnych stron Polski. To było spotkanie przyjaciół, którzy są ze sobą na dobre i na złe.

Wśród gości znaleźli się ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy Archidiecezji Białostockiej, Agnieszka Romaszewska – Guzy, dyrektor Telewizji „Biełsat”, były konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie Jarosław Książek wraz małżonką, prezes Fundacji Wolność i Demokracja, pani Lilia Luboniewicz, członkowie Związku Polaków na Białorusi, zarząd Podlaskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.


Historia Babci Kanawałowej

Historia Babci Kanawałowej, czyli pani Anny i jej dwojga wnucząt jest niezwykła. Rodzice za udział w protestach na Białorusi trafili na piec lat do kolonii karnej. Babcia w obawie przed odebraniem jej dzieci przyjechała do Polski. Rodzina znalazła się w obcym miejscu, bez znajomych, wsparcia. Tak odnaleźli ją pracownicy Centrum. Otrzymała wsparcie, opowiedziała swoją historię. Jej los i tułaczka jest symbolem wszystkich losów, osób, które ze względu na represje musiały opuścić swój dom. Pokazuje również, do czego powołane jest Centrum. Tutaj trafiają ci, którym potrzebna jest pomoc. I otrzymują wsparcie.
CENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ TO:


Punkt informacyjny

Punkt służy do załatwiania spraw na miejscu i udzielania informacji przez telefon i emailem.
W Punkcie dyżuruje osoba przygotowana do udzielania informacji i zaopiekowania się osobami zgłaszającymi się do Centrum.


Interwencyjny punkt opieki doraźnej

Kompleksowa pomoc ułatwiającą osiedlenie się w Polsce - wsparcie asystentów emigranta którzy udzielają praktycznej pomocy w kwestii legalizacji pobytu, formalności urzędowych i kompletowaniu dokumentów do adaptacji i zorganizowania życia w Polsce.


pomoc socjalno-bytowa

Doraźna pomoc socjalno-bytowa dla osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji.Kampania informacyjna

Informator w języku polskim, białoruskim i rosyjskim stanowiący praktyczny przewodnik skierowany do osób, które zdecydowały się na opuszczenie terytorium Białorusi i wjazd do Polski z zamiarem emigracji


Pomoc prawna

Pomoc prawna dla aresztowanych liderów ZPB i opieka nad rodzinami osób represjonowanych, mieszkającymi na Białorusi


Korepetycje dla dzieci i młodzieży

Korepetycje dla dzieci i młodzieży w zakresie posługiwania się językiem polskim, wyrównujące różnice programowe. Wsparcie indywidualne i rodzin z dziećmiCENTRUM POMOCY HUMANITARNEJ
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

ul. Kilińskiego 13m, 15-089 Białystok

Biuro Centrum otwarte jest w godz. 7:00-15:00 czasu polskiego.


DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA
STOWARZYSZENIA "WSPÓLNOTA POLSKA"

NASZE DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA

Od wielu lat Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" realizuje programy i projekty pomocowe na rzecz Rodakó mieszkających poza granicami kraju. Dotyczą one wsparcia o naturze humanitarnej, doraźnych akcji związanych z klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi, programów ochrony zdrowia ale też szkoleń i staży podnoszących kwalifikacje polskich i polonijnych pracowników medycznych tak, aby mogli nieść specjalistyczną pomoc w swoich środowiskach. Przykłądy niektórych prezentujemy poniżej.Misja Medyczna Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"


Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, podczas długoletniej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi, realizuje zadania i koordynuje przedsięwzięcia obejmujące różne formy pomocy charytatywnej i socjalnej.

Przez wiele lat Stowarzyszenie dofinansowywało „Misję medyczną” Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Rosji oraz Kazachstanie. W ciągu czterech lat, podczas pobytu lekarzy specjalistów z polskich placówek medycznych na Ukrainie (obwody tarnopolski, rówieński, lwowski, winnicki) i w Gruzji, we współpracy z tamtejszymi placówkami medycznymi, organizacjami polskimi oraz ośrodkami Caritas, skonsultowano ok. 1500 pacjentów – osób polskiego pochodzenia.Pomoc charytatywna i socjalna dla środowisk polskich i polonijnych za granicą


Wsparcie ubogich środowisk polonijnych na Wschodzie, gdzie sytuacja ekonomiczna wielu osób jest szczególnie trudna i dużo Polaków żyje w ubóstwie zostało zorganizowane w ramach zadania „Pomoc charytatywna i socjalna dla środowisk polskich i polonijnych za granicą”.

Pomoc charytatywna w postaci paczek z żywnością i rzeczami oraz zapomóg indywidualnych przekazana została do rodzin pochodzenia polskiego, będących w trudnej sytuacji materialnej, emerytów, rencistów oraz kombatantów na Ukrainie, w Armenii, Kazachstanie i Rumunii.Pomoc charytatywna dla poszkodowanych podczas powodzi Rodaków w Kazachstanie


Projekt „Pomoc charytatywna dla poszkodowanych podczas powodzi Rodaków w Kazachstanie” został zrealizowany z konieczności wsparcia rodzin pochodzenia polskiego dotkniętych powodzią, która nawiedziła na przełomie marca i kwietnia 2016 roku północny Kazachstan (rejon tajynszyński). Kataklizm spowodował ogromne straty na terenach zamieszkałych w większości przez ludność pochodzenia polskiego.

Zalanych zostało kilka wsi, w tym: Donieckoje, Kellerowka, Jasna Polana. Woda podtopiła drogi, uszkodziła most. Kilka domów uległo poważnemu zniszczeniu, wiele wymagało gruntownego remontu. Kilkadziesiąt rodzin utraciło znaczną część swojego dobytku. Aby przywrócić normalne warunki życia sytuacja wymagała szybkiej interwencji i zorganizowanej pomocy.STAŻE MEDYCZNE dla lekarzy ze wschodu


Począwszy od roku 1994 przez 25 lat -z tej formy pomocy skorzystało w Lublinie ponad 600 medyków ze Wschodu. O potrzebie realizacji takiego projektu zdaje się świadczyć wymownie fakt, że przez kilka lat, kiedy na ten cel nie było dofinansowania grupa lekarzy z Mińska przyjeżdżała do Lublina na koszt własny.

Dla przykładu 2018 r. dzięki wsparciu Senatu RP gościliśmy w Lublinie 24 lekarzy z Białorusi , Ukrainy, Mołdawii i Kazachstanu. Uczestnicy odbywali staże w kilku terminach od 14 października do 7 grudnia.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za Granicą 2021
Wartość finansowania zadania: 975 020,00 zł

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

PATRONAT MEDIALNY - OPRACOWANIE PORTALU
POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA