60milionow


JEST NAS 60 MILIONÓW

Celem kampanii jest poszerzenie wiedzy o Polonii i Polakach z zagranicy w kraju oraz wiedzy o Polsce w środowiskach polonijnych, ale przede wszystkim budowanie świadomości globalnej wspólnoty Polaków.


WIADOMOŚCI O POLONII O POLAKACH W KRAJU I ZA GRANICĄ

PORTAL PROWADZONY PRZEZ POLONIJNĄ AGENCJĘ INFORMACYJNĄ   Polska
2021-01-13 PIERWSZY PREMIER NIEPODLEGŁEJ POLSKI

151 lat temu 13 stycznia 1870 w Trzemesznie urodził się Jędrzej Moraczewski, inżynier, działacz socjalistyczny; poseł do austriackiej Rady Państwa (1907–1918); pierwszy premier niepodległej Polski (1918–1919), powołany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego; poseł na Sejm (1919–1930); minister robót publicznych (1925–1929).

Jego główną zasługą jest zapobieżenie anarchii i ustalenie ogólnych ram funkcjonowania odrodzonego państwa. Wiele wprowadzanych przez niego zmian miało charakter niemal rewolucyjny, jak wprowadzenie praw pracowniczych i ordynacji wyborczej. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego był dla komunistów za mało rewolucyjny, a dla endeków zbyt czerwony. Ale żaden późniejszy gabinet II RP nie podważył jego reform.

Gdy wybuchła I wojna światowa Jędrzej Moraczewski reprezentował poglądy niepodległościowe – chciał całkowitego uniezależnienia przyszłej Polski od Niemiec czy Austrii, był też zadeklarowanym wrogiem carskiej Rosji. Organizował zbiórki pieniędzy na polskie wojsko i współtworzył oddziały strzeleckie. Służył w I Brygadzie Legionów w stopniu porucznika. Jako zaufany towarzysz Józefa Piłsudskiego został następnie jego przedstawicielem w Naczelnym Komitecie Narodowym. Gdy Piłsudski powrócił z Magdeburga do Polski, podjął decyzję o utworzeniu nowego rządu, na czele którego postawił właśnie Jędrzeja Moraczewskiego.

Gdy w 1920 roku wybuchła wojna polsko-bolszewicka, Jędrzej Moraczewski na ochotnika zaciągnął się do polskiego wojska. Wykazał się odwagą na polu bitwy, otrzymał Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych.

To oczywiście jedynie fragment życiorysu. Więcej można przeczytać w dziale historia Polonijnej Agencji Informacyjnej.


JĘDRZEJ MORACZEWSKIW DZIALE HISTORIA PAI


PODZIEL SIĘ INFORMACJĄMATERIAŁY MULTIMEDIALNE - ZDJĘCIA, FILMY, NAGRANIA DŹWIĘKOWE - ZAMIESZCZANE SĄ W WERSJI ORYGINALNEJ, BEZ INGERENCJI REDAKCJI. JEDNOCZEŚNIE REDAKCJA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO SKRACANIA TEKSTÓW, KOREKTY POD WZGLĘDEM POPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ ORAZ UZUPEŁNIEŃ, JEŻELI ZACHODZI TAKA POTRZEBA DLA LEPSZEGO ZROZUMIENIA TREŚCI.


NAPISZ DO REDAKCJI - PODZIEL SIĘ WIADOMOŚCIĄ

This files is made available under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.