30 lat dla Polonii

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” 1990-2020

DOM POLONII W PUŁTUSKU. 18-19 września 2021


Tatiana Čepukoit


Działania Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Pomoc medyczna i charytatywna


Pierwszy prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski uważał, że my, Polacy, niezależnie od miejsca zamieszkania, stanowimy wspólnotę, co czyni nas odpowiedzialnymi za siebie nawzajem.

Projekty i programy pomocowe świadczone przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” od 1990 r. mają zróżnicowany charakter. Są to: pomoc humanitarna, doraźne akcje wywołane klęskami żywiołowymi lub zdarzeniami losowymi (powódź, pożar), pomoc medyczna, pomoc rzeczowa i fi nansowa (zapomogi). Ważnym aspektem działalność Stowarzyszenia w obszarze ochrony zdrowia jest działalność szkoleniowa i organizacja staży podnoszących kwalifi kacje polskich i polonijnych pracowników medycznych.

Staże medyczne

Pierwsze kroki w działalności medycznej stawiał Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Lublinie, który od 1994 r. organizuje staże medyczne. W ciągu 30 lat wzięło w nich udział ponad 600 medyków ze Wschodu. 25 marca 2012 r. podczas VIII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyjęto uchwałę dotyczącą powołania Rady Konsultacyjnej ds. Opieki Medycznej i Promocji Zdrowia dla Polaków i Polonii poza granicami naszego kraju. W związku z tym, iż zdrowie i życie są wartościami, które Stowarzyszenie chce chronić, władze zostały zobowiązane do wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu ochronę życia i zdrowia oraz profi laktykę prozdrowotną wśród Polaków i Polonii poza granicami kraju.Diagnostyka i badania w ramach programu „Misja medyczna”

Stowarzyszenie od wielu lat realizuje program „Misja medyczna”, którego podstawowym celem jest pomoc medyczna dla Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą udzielana w ramach kilku form wsparcia. W latach 2012- 2016 podczas pobytu lekarzy specjalistów z polskich placówek medycznych na Ukrainie (obwody tarnopolski, rówieński, lwowski, winnicki) i w Gruzji skonsultowano ok. 1500 pacjentów polskiego pochodzenia. Odbywało się to pod kierownictwem prof. Mariusza Frączka i ks. prałata Henryka Błaszczyka we współpracy z tamtejszymi placówkami medycznymi, organizacjami polskimi oraz ośrodkami Caritas. W Gruzji zespół lekarzy z Polski wspierał również medyków gruzińskich podczas zabiegów operacyjnych. Zespół diagnostyczny natomiast przeprowadził badania medyczne w zakresie pediatrii, ortopedii, onkologii, chirurgii, chorób wewnętrznych, kardiologii, okulistyki, laryngologii oraz badania diagnostyczne z zakresu spirometrii, EKG, poziomu cukru, ciśnienia tętniczego oraz ultrasonografi i. Ponadto zespół „Misji medycznej" opracował indywidualne programy leczenia dla diagnozowanych pacjentów (200 osób).

Konsultacje lekarskie i dofinansowanie zakupu leków

W ostatnich latach poszerzono projekty prozdrowotne, uznając je za szczególnie ważne i potrzebne. Stowarzyszenie inicjowało i współorganizowało kongresy medyczne, panele promujące prozdrowotny styl życia, np. szczepienia, konsultację chorych i leczenie niezamożnych pacjentów. Obecnie program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych opiera się na dofi nansowaniu zakupu lekarstw, materiałów medycznych i sprzętu medycznego na Litwie, Ukrainie, w Mołdawii, Gruzji, Rosji, Kirgistanie oraz Kazachstanie. Stowarzyszenie wspomaga także fi nansowo podmioty świadczące pomoc charytatywną osobom polskiego pochodzenia, m.in. Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie, Domu Polskiego w Bielcach, Ośrodka Pomocy Społecznej Rejonu Solecznickiego na Litwie oraz konsultuje szczególnie ciężkie przypadki medyczne przez wysokiej klasy specjalistów.Centra pomocowe

Przez cały okres swojej działalności Stowarzyszenie świadczy pomoc rzeczową i fi nansową osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, w tym studentom, kombatantom, sierotom, chorym. Ponadto w ramach pomocy charytatywnej przekazano, głównie na Wschód, liczne transporty żywności, odzieży i leków.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” reaguje na bieżące kryzysy, które dotyczą społeczności polskiej poza granicami. Dowodem tego jest, m.in., powołanie w 2014 r. Centrum Koordynacyjnego Pomocy Polakom Donbasu. Celem Centrum było udzielanie wsparcia informacyjnego i materialnego osobom polskiego pochodzenia i ich rodzinom przybyłym do Polski w związku z toczącym się w Donbasie na Ukrainie konfl iktem zbrojnym. Stowarzyszenie uczestniczyło również w realizacji programu adaptacyjnego, który obejmował kursy językowe, wiedzę o kulturze i historii Polski, kursy zawodowe.

W 2020 r. powołano również Centrum Pomocy Humanitarnej w Białymstoku, którym kieruje Podlaski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, gdzie w 2021 r. realizowany jest projekt „SOS Białoruś”. Projekt skierowany jest głównie do osób, które w związku z bieżącą sytuacją polityczną przybyły z Białorusi i znajdują się terenie Polski, a potrzebują doraźnej pomocy socjalno-bytowej lub adaptacyjnej oraz wsparcia w organizacji życia w Polsce. Pomoc skierowana jest również do pozostających w areszcie Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta.

W 2021 r. dzięki staraniom Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” powstała Stacja Pomocy Charytatywnej w Stryju na Ukrainie. W ramach projektu realizowanego przy parafi i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Stryju działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i punkt wydawania środków czystości, higieny osobistej, opatrunków i wyrobów medycznych.

W 2020 r. powołana została Fundacja „SWP Zdrowie”. Przewodniczącym Rady Fundacji jest prof. dr hab. Marek Rudnicki, chirurg, onkolog, wykładowca akademicki i działacz polonijny z Chicago. Fundacja świadczy pomoc medyczną potrzebującej Polonii i benefi cjentom krajowym. W przyszłości Stowarzyszenie planuje kontynuację wsparcia z zakresu polityki włączającej, skierowanej do coraz liczniej przybywających do naszego kraju obywateli państw zza wschodniej granicy.
STRONA GŁÓWNA


PATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE I GRAFICZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

ZDJĘCIA - © AGATA PAWŁOWSKA - POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
35953

facebook