Ogólnoświatowy Konkurs Fotograficzny - Moja Ojczyzna

Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Regulamin Konkursu


 1. Organizatorem Ogólnoświatowego Konkursu Fotograficznego „Moja Ojczyzna” zwanego dalej „Konkursem” jest Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa, zwane dalej „Organizatorem”.

 2. Celem Konkursu jest uczczenie Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada, przypomnienie polskiej historii związanej z czasem międzywojnia w którym odzyskiwaliśmy niepodległość, utrwalanie przez to postaw patriotycznych oraz umacnianie tożsamości narodowej zwłaszcza w młodszym pokoleniu Polek i Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

 3. Przedmiotem konkursu są autorskie, indywidualne prace fotograficzne wykonane przez osobę zgłaszającą je do Konkursu

 4. Tematem konkursu jest rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918, związane z tym Narodowe Święto Niepodległości, pamięć o czasie którym wysyłkiem całego narodu zrzuciliśmy okowy trwających 123 lata zaborów oraz ludziach, którzy w szczególny sposób przyczynili się do tego faktu.

 5. W konkursie uczestniczyć mogą osoby polskiego pochodzenia, zamieszkałe na stałe poza granicami Polski, lub przebywające czasowo na terytorium Polski np. w celu odbywania nauki lub studiów. W zgłoszeniu istotny jest stały adres zamieszkania, który winien znajdować się poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Z konkursu wyłączone są osoby zamieszkujące na stałe na terytorium Polski, nie posiadające adresu poza granicami Polski, nie odpowiadające kryteriom Polonii lub Polaków zamieszkałych poza granicami Polski.

 7. Nadesłane, nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane w portalu internetowym oraz profilach w mediach społecznościowych Organizatora jak też w portalu internetowym oraz profilach w mediach społecznościowych patrona medialnego konkursu - Polonijnej Agencji Informacyjnej, zwanej dalej PAI.

 8. Osoby powiązane z władzami, członkami, pracownikami Organizatora lub PAI, nawet jeżeli spełniają kryteria wymienione w punkcie 5. nie mogą brać udziału w Konkursie.

 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 10. Każdy spełniający kryteria uczestnictwa może zgłosić jedną pracę - zdjęcie.

 11. Termin przyjmowania prac upływa 15 listopada 2021 roku o godzinie 23.59 czasu polskiego.

 12. Prace - fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Dopuszcza się prace zbirowe w obrębie jednej rodziny.

 13. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej za pomocą formularza zamieszczonego na stronie Konkursu - http://wspolnotapolska.org.pl/11listopada_konkurs/index.php

 14. Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG lub PNG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 1200 pixeli. Minimalna rozdzielczość zdjęcia musi wynosić 250 dpi.

 15. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

 16. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest posiadać do ewentualnego wglądu (nie trzeba go przesyłąć Organizatorowi) pisemne oświadczenie osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.

 17. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 12 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu - w tym do publikacji prac w miejscach wymienionych w ust. 7. wyżej.

 18. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion i nazwisk o laureatach Konkursu oraz umieszczanie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w prasie, mediach i Internecie.

 19. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.

 20. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury, które weźmie pod uwagę walor artystyczny, zgodność z tematem Konkursu oraz reakcje na prace w mediach społecznościowych, w których będą zgodnie z regulaminem prezentowane.

 21. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

 22. Nagrodzone zostaną cztery prace - jedna nagroda główna, dwie nagrody równorzędne i jedno wyróżnienie.

 23. Nagrody w konkursie nie podlegają wymianie na gotówkę.

 24. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 25. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub kurierem na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 26. Terminarz rozstrzygnięcia Konkursu:
  - przyjmowanie prac do 15 listopada 2021 roku do godziny 23.59 czasu polskiego.
  - powołanie Jury i ocena zgłoszonych prac: 16 - 25 listopada 2021 roku
  - ogłoszenie zwycięzców Konkursu: do 26 listopada 2021 roku
  - wysłanie nagród i dyplomów: 29-30 listopada 2021 roku

 27. Uczestnik Konkursu przez wypełnienie formularza rejestracyjnego oświadcza, iż:
  a) jest autorem załączonych fotografii,
  b) przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii, które to jako utwory fotograficzne pozbawione są jakichkolwiek wad prawnych i nie są obciążone prawami i roszczeniami osób trzecich;
  c) zgadza się na opublikowanie zdjęć na stronie www.wspolnotapolska.org.pl i www.pai.media.pl oraz w serwisach społecznościowych Facebook Organizatora oraz PAI w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu,
  d) zgadza się na opublikowanie zdjęć w innych materiałach reklamowych, wydawnictwach poligraficznych i elektronicznych Organizatora oraz PAI

 28. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

 29. Organizatorzy nie biorą prawnej odpowiedzialności za przesłane prace oraz zastrzegają sobie prawo natychmiastowej dyskwalifikacji fotografii w przypadku podejrzenia naruszenia Regulaminu.

 30. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 31. Organizatorzy nie roszczą sobie przeniesienia praw autorskich ani majątkowych do nadesłanych prac, pozostają one własnością intelektualną autorów.

 32. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych. Podanie danych (które w przypadku braku wyrażenia w/w zgód, będą przetwarzane w celu wykonania w/w obowiązków związanych z Konkursem oraz rozpatrywania reklamacji Uczestników Konkursu) jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Konkursie.

 33. Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 2 listopada 2021 roku.

 34. Interpretacja zasad niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.

ORGANIZATOR

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania: Wsparcie organizacji wydarzeń kulturalnych dla Polonii i PolakówPATRONAT MEDIALNY
OPRACOWANIE INFORMATYCZNE PORTALU - © POLONIJNA AGENCJA INFORMACYJNA

Kopiowanie całości lub części zabronione. Materiał chroniony prawem autorskim.
4738

facebook